Aktualitātes|Par NAA|Studijas|Uzņemšana|Pētniecība|Bibliotēka|Kadetu dzīve
Resursi un rīki
Fotogalerija
Video galerija
Sociālie mediji
Tavai drošībai
Iepirkumi
Jautā rekrutētājiem!
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Oficiālā vēstule
Saites
Kontaktinformācija
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku kājnieku brigāde
Jūras spēku flotile
Gaisa spēku aviācijas bāze
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Republikas Zemessardze
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija / Studijas / Komandējošā sastāva virsnieka programma
Komandējošā sastāva virsnieka programma

Profesionālā augstākās izglītības programma

„Komandējošā sastāva virsnieks”

(A apakšprogramma Aktīvā dienesta komandējošā sastāva virsnieka pamatkurss)

 

Iegūstamā profesionālā kvalifikācija: leitnants.

Studiju līmenis: otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība.

Izsniegtais diploms: otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms.

Dienesta pakāpe: leitnanta dienesta pakāpe.

Studiju virziena akreditācijas termiņš: studiju virziens MILITĀRĀ AIZSARDZĪBA ir akreditēts līdz 2019. gada 11. jūnijam (Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013. gada 12. jūnija lēmums Nr. 158 un 2014. gada 23. aprīļa lēmums Nr. 302.).

Programmas akreditācijas termiņš: 2019. gada 11. jūnijs.

Programmas direktors: pulkvežleitnants Aivars Spriedējs.

Programmas forma: pilna laika klātiene.

Studiju ilgums: 1 gads un 3 mēneši.

Kredītpunktu skaits: 52 Latvijas kredītpunkti (KP).

Studiju maksa: nav (studijas tiek finansētas no Nacionālo bruņoto spēku budžeta līdzekļiem).

Studiju bāze: Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija.

Mācību valoda: latviešu.

Studiju plānojums: katru darba dienu (atsevišķos gadījumos arī sestdienās un svētdienās).

 

Imatrikulācijas obligātās prasības

Programmā „Komandējošā sastāva virsnieks” atlases kārtībā uzņem Latvijas Republikas pilsoņus vecumā līdz 30 gadiem ar bakalaura un augstāka līmeņa izglītību, labu fizisko sagatavotību un vadītāja spējām, angļu valodas zināšanām un kuru veselības stāvoklis atbilst militārajam dienestam izvirzītajām prasībām.

 

Programmas mērķi:

 1. Sagatavot motivētus un profesionālus līderus – militāros speciālistus dienestam Nacionālo bruņoto spēku Sauszemes spēku vienību komandējošajos amatos.
 2. Nodrošināt komandējošā sastāva virsnieku profesionālo militāro apmācību saskaņā ar noteiktajiem standartiem un mūsdienu militārajām prasībām.

Programmas uzdevumi:

 1. Apgūt militārā un nemilitārā lēmuma pieņemšanas procesa teorētiskās zināšanas un attīstīt praktiskās iemaņas miera laika situācijās un ekstrēmos apstākļos.
 2. Attīstīt analītiskās spējas risinot militāra rakstura problēmas.
 3. Attīstīt spējas darbam komandā, kā arī spējas patstāvīgi vadīt padotos militārajā vidē.
 4. Morāli un fiziski sagatavot apmācāmo militārā dienesta uzdevumu izpildei.
 5. Saskaņā ar komandiera noteiktām profesionālās kvalifikācijas prasībām apgūt militāri tehnisko ekspertīzi, t.sk. inženieru un kaujas atbalstu, individuālo un kolektīvo bruņojumu, sakarus un militāro ekipējumu.
 6. Iegūtās teorētiskās zināšanas militārajā līderībā un praktiski lietot mācību praksē.
 7. Izprast profesionālo ētiku un militāro komunikāciju.
 8. Saprast pasaulē un Latvijā notiekošos militāros, politiskos un kultūras procesus.
 9. Uzlabot speciālā militārā ekipējuma lietošanas iemaņas, lai sekmīgi pildītu militārā dienesta uzdevumus.
 10. Apgūt militāro terminoloģiju angļu valodā.

Prasības kvalifikācijas iegūšanai

Programma noslēdzas ar Valsts (kvalifikācijas) pārbaudījumu, kurš sastāv no divām daļām: Kvalifikācijas darbs (diplomdarbs) un tests vai integrētais eksāmens (mutiski).

 

Tiesības turpināt studijas

Tiesības studēt maģistrantūrā vai profesionālajās studiju programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves.

 

Papildu informācija

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija, Rīgā, Ezermalas iela 8, LV-1014, tālr.: 67076881, fakss: 67076888, e-pasts: naa (at) mil.lv

NAA Mācību plānošanas un atbalsta daļas priekšnieks tālr.: 67076872.

Programmas direktors: pulkvežleitnants Aivars Spriedējs, e-pasts: Aivars.Spriedējs (at) mil.lv, tālr.: 20278298.

 

Programmas „Komandējošā sastāva virsnieks” A apakšprogrammas Aktīvā dienesta komandējošā sastāva virsnieka pamatkurss organizācija

Studējošie apgūst teoriju lekciju laikā, semināros un pašmācībās. Speciālajos priekšmetos nākamie komandieri apgūst teorētiskās zināšanas un iemaņas Sauszemes spēku vienības vadīšanai miera un kara laikā. Studiju prakse notiek Nacionālo bruņoto spēku apakšvienībās pieredzējušu virsnieku un instruktoru vadībā. Prakses mērķis ir nodrošināt studējošajam iespēju lietot apgūtās militārās zināšanas reālā militārā vidē.

Aktuālās saites
© Nacionālā aizsardzības akadēmija, 2009