Aktualitātes|Par NAA|Studijas|Uzņemšana|Pētniecība|Bibliotēka|Kadetu dzīve
Resursi un rīki
Fotogalerija
Video galerija
Sociālie mediji
Tavai drošībai
Iepirkumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Saites
Kontaktinformācija
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Republikas Zemessardze
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija / Uzņemšana / Uzņemšanas noteikumi
Uzņemšanas noteikumi

APSTIPRINĀTS
ar LNAA rektora
30.10.2017 pavēli Nr.85

LATVIJAS NACIONĀLĀS AIZSARDZĪBAS AKADĒMIJAS
UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI
2018./2019. studiju gadam

Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma
46.panta otro daļu

I. Vispārīgie noteikumi

 

1. Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija (turpmāk – NAA) ir Latvijas Republikas valsts augstākās izglītības un zinātnes iestāde, kas savas darbības mērķus sasniedz, īstenojot profesionālās studiju programmas un veicot zinātniskās pētniecības darbību militārajā un ar valsts drošību un aizsardzību saistītajā jomā. NAA profesionālās studijas paredzētas profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, lai sagatavotu virsniekus dienestam Nacionālajos bruņotajos spēkos (turpmāk – NBS).

2. Noteikumi nosaka kārtību, kādā kandidāti tiek uzņemti NAA studiju programmās 2018./2019. studiju gadā.

3. Studiju vietu skaits tiek noteikts saskaņā ar NBS komandiera apstiprināto virsnieku sagatavošanas plānu un Aizsardzības ministrijas Personāla attīstības un izglītības padomes sēdes lēmumu.

4. Uzņemšana studijām NAA notiek atlases kārtībā, pamatojoties uz Augstskolu likuma, Militārā dienesta likuma un citu saistošo normatīvo aktu prasībām.

5. NAA studiju virziena akreditācija. Studiju virziens “Militārā aizsardzība” akreditēts līdz 2019. gada 11. jūnijam, akreditācijas lapas Nr.290.

6. NAA īstenojamās studiju programmas. Studiju virziena “Militārā aizsardzība” ietvaros NAA īsteno:

6.1. otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu “Komandējošā sastāva virsnieks” (programmas kods: 46862), piešķirot kvalifikāciju “leitnants”;

6.2. profesionālā bakalaura studiju programmu “Sauszemes spēku militārā vadība” (programmas kods: 42863), piešķirot bakalaura grādu Sauszemes spēku militārajā vadībā un kvalifikāciju “leitnants”;

6.3. profesionālā bakalaura studiju programmu “Gaisa spēku militārā vadība” (programmas kods: 42863), piešķirot bakalaura grādu Gaisa spēku militārajā vadībā un kvalifikāciju “leitnants”;

6.4. profesionālā bakalaura studiju programmu “Jūras spēku militārā vadība” (programmas kods: 42863), piešķirot bakalaura grādu Jūras spēku militārajā vadībā un kvalifikāciju “leitnants”;

6.5. profesionālā maģistra studiju programmu “Militārā vadība un drošība” (programmas kods: 47863), piešķirot maģistra grādu militārajā vadībā un drošībā.

7. Studiju programmas kredītpunktu skaits un studiju ilgums:

7.1. otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu “Komandējošā sastāva virsnieks” – 52 KP; 1gads un 3 mēneši;

7.2. profesionālā bakalaura studiju programmu “Sauszemes spēku militārā vadība” – 160 KP; 4 gadi;

7.3. profesionālā bakalaura studiju programmu “Gaisa spēku militārā vadība” – 180 KP; 4 gadi un 6 mēneši;

7.4. profesionālā bakalaura studiju programmu “Jūras spēku militārā vadība” – 180 KP; 4 gadi un 6 mēneši;

7.5. profesionālā maģistra studiju programmu “Militārā vadība un drošība” – 60 KP; 1gads un 6 mēneši.

8. Pirmsstudiju posms. Pirms imatrikulēšanas NAA visiem Apvienotā štāba Mobilizācijas un rekrutēšanas pārvaldes rekrutēšanas un atlases centra (turpmāk – RAC) atlasītajiem kandidātiem jāpabeidz pirmsstudiju kursi:

8.1. NBS Kājnieku skolā (13 nedēļas) un NBS Instruktoru skolā (16 nedēļas), t.i., no 2018. gada septembra līdz 2019. gada maijam – kandidātiem uz otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu;

8.2. NBS Kājnieku skolā (13 nedēļas) un NBS Instruktoru skolā (7 nedēļas), t.i., no 2018. gada septembra līdz 2019. gada martam – kandidātiem uz profesionālo bakalaura studiju programmu.

9. Studiju maksa. Studijas NAA tiek apmaksātas no valsts budžeta līdzekļiem. Studējošais mācību laikā saņem atlīdzību – karavīra mēnešalgu un karavīram paredzētās sociālās garantijas – normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.

10. Imatrikulēšana NAA:

10.1. otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā – 2019. gada maijs;

10.2. profesionālā bakalaura studiju programmās – 2019. gada marts;

10.3. profesionālā maģistra studiju programmā – 2019. gada oktobris.

11. Uzsākot studijas NAA, rektors ar katru studējošo karavīru slēdz līgumu par studijām, kas ir līguma „Par profesionālo militāro dienestu” neatņemama sastāvdaļa.

II. Kandidātu pieteikšanās studijām

12. Kandidātam, kas pretendē uz studijām NAA, jāpiesakās studijām un jāiesniedz dokumenti:

12.1. RAC līdz 2018.gada 31.jūlijam, ja studijām izvēlēta otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma vai profesionālā bakalaura studiju programma;

12.2. NAA Mācību plānošanas un atbalsta daļā (turpmāk – MPAD) personīgi vai jānosūta pa pastu līdz 2018.gada 1.oktobrim (pasta zīmogs), ja studijām izvēlēta profesionālā maģistra studiju programma.

13. Interesentiem, kas NAA vēlas studēt otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā, RAC jāiesniedz:

13.1. Latvijas Republikas pilsoņa pases kopija, uzrādot oriģinālu;

13.2. iesniegums RAC par studijām NAA (karavīriem iesniegums jāsaskaņo ar komandieri);

13.3. Ja persona izglītības dokumentu vai grādu ir ieguvusi ārvalstīs, tā iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.

13.4. augstāko izglītību apliecinoša dokumenta un sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu;

13.5. īss dzīves apraksts (Curriculum Vitae);

13.6. raksturojums no pēdējās mācību vai darba vietas (tikai profesionālā dienesta karavīriem, zemessargiem vai jaunsargiem).

14. Interesentiem, kas NAA vēlas studēt profesionālā bakalaura studiju programmā, RAC jāiesniedz:

14.1. Latvijas Republikas pilsoņa pases kopija, uzrādot oriģinālu;

14.2. iesniegums RAC par studijām NAA (karavīriem iesniegums jāsaskaņo ar komandieri);

14.3. vidējo izglītību apliecinoša dokumenta un sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu;

14.4. centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, uzrādot oriģinālu;

14.5. īss dzīves apraksts (Curriculum Vitae);

14.6. raksturojums no pēdējās mācību vai darba vietas (tikai profesionālā dienesta karavīriem, zemessargiem vai jaunsargiem).

15. Interesentiem, kas NAA vēlas studēt profesionālā maģistra studiju programmā, NAA MPAD jāiesniedz:

15.1. pases kopija, uzrādot oriģinālu;

15.2. iesniegums NAA par studijām maģistrantūrā;

15.3. Ja persona izglītības dokumentu vai grādu ir ieguvusi ārvalstīs, tā iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.

15.4. otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību vai bakalaura izglītību apliecinošā akreditētas augstskolas izsniegta izglītības dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu;

15.5. Baltijas aizsardzības koledžas jeb Baltic Defence College (turpmāk – BALTDEFCOL) izsniegts diploms ar diploma pielikumu par “Apvienotā vadības un augstākā štāba virsnieku kursa” jeb Joint Command and General Staff Course (turpmāk – JCGSC) pabeigšanu, uzrādot oriģinālu. Iepriekšējais kursa nosaukums: “Vecākā štāba virsnieka kurss” jeb Senior Staff Officer Course (turpmāk – SSOC).

15.6. Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas vadības rekomendācijas vēstule (tikai ministrijas civilajiem darbiniekiem);

15.7. ārvalstīs iegūtās izglītības “NBS Pielīdzināšanas komisijas” lēmuma kopija, uzrādot oriģinālu (tikai Latvijas NBS virsniekiem, kuri vecākā virsnieka kursu apguvuši citā ārvalstu mācību iestādē);

15.8. fotogrāfija 3x4 cm;

15.9. maģistra darba tēmas pieteikums latviešu vai angļu valodā.

16. Katram dokumentam, kas izdots svešvalodā, jābūt pievienotam notariāli apliecinātam tulkojumam latviešu valodā.

III. Kandidātu atlase

17. Kandidātu atlasi studijām NAA:

17.1. otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā un profesionālā bakalaura studiju programmās veic RAC, saskaņā ar aizsardzības ministra noteikto kārtību, sākot ar 2018. gada 16. jūliju līdz 17.augustam;

17.2. profesionālā maģistra studiju programmā veic MPAD sadarbībā ar Maģistrantūras programmas direktori, sākot ar 2018. gada 20. augustu līdz 2018. gada 12. oktobrim.

18. Galīgais studentu kandidātu saraksts attiecībā uz pretendentiem, kas vēlas studēt NAA:

18.1. otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā un profesionālā bakalaura studiju programmās, tiek apstiprināts RAC Atlases komisijas gala sēdē 2018. gada 24. augustā par ko tiek paziņots kandidātiem, informējot viņus gan par studiju uzsākšanu NAA vai atteikumu, gan par pirmsstudiju posmu kandidātiem: tā norises laiku un ilgumu;

18.2. profesionālā maģistra studiju programmā NAA Mācību padomes sēdē 17. oktobrī Vispārējo priekšmetu studiju nodaļas metodiķis līdz 2018. gada 19. oktobrim informē reflektantu par imatrikulēšanu vai arī atteikumu studijām NAA, iekļaujot lēmuma pamatojumu.

19. Kandidāts Komisijas lēmumu var apstrīdēt mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, iesniedzot motivētu iesniegumu rektoram. Rektora pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

IV. NAA uzņemšanas prasības

IV1. Prasības attiecībā uz pretendentu

20. NAA uzņem studijām:

20.1. otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā – Latvijas Republikas pilsoņus ar augstāko izglītību (bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība) vecumā līdz 35 gadiem uz imatrikulācijas brīdi NAA, t.i., 2019. gada 10. maiju (apstiprināts ar 04.06.2018 MP protokola Nr.30 lēmumu Nr.2);

20.2. profesionālā bakalaura studiju programmās – Latvijas Republikas pilsoņus ar vidējo vai augstāko izglītību vecumā līdz 30 gadiem uz imatrikulācijas dienu NAA, t.i., 2019. gada 8. martu (apstiprināts ar 04.06.2018 MP protokola Nr.30 lēmumu Nr.2);

20.3. profesionālā maģistra studiju programmā:

20.3.1.   Latvijas Republikas pilsoņus – NBS virsniekus ar augstāko izglītību;

20.3.2. Latvijas Republikas pilsoņus – Aizsardzības ministrijas civilos darbiniekus ar augstāko izglītību;

20.3.3.  pārējo Ziemeļatlantijas Alianses līguma organizācijas (NATO) valstu virsniekus ar augstāko izglītību;

20.3.4. Partnerattiecības mieram valstu (Partnership for Peace) virsniekus ar augstāko izglītību.

IV2. Prasības attiecībā uz pretendentu sekmēm profesionālā bakalaura studiju programmas kandidātiem

21. Kandidātam studijām profesionālā bakalaura studiju programmā tiek noteiktas šādas prasības:

21.1. atestātā par vispārējo vidējo izglītību vai diplomā par vidējo profesionālo izglītību vērtējumam visos mācību priekšmetos jābūt ne zemākam par 4 ballēm (gandrīz viduvēji);

21.2. tiek ņemts vērā valsts centralizētā eksāmena vērtējums matemātikā un fizikā, ja centralizētais eksāmens netika kārtots fizikā, tad atestāta vērtējums fizikā vai dabas zinību priekšmetos;

21.3. iestājpārbaudījums matemātikā un fizikā, pēc kura rezultātiem tiek pieņemts lēmums par pretendenta atbilstību studiju uzsākšanai;

IV3. Papildprasības attiecībā uz angļu valodas zināšanām, fizisko sagatavotību un psiholoģisko noturību

22. Kandidātiem uz otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu un bakalaura studiju programmu NBS RAC organizētā atlases procesa laikā:

22.1. jānokārto iestājpārbaudījums angļu valodā, ALCPT (American Language Course Placement Test) testā iegūstot vismaz 50 punktus;

22.2. jānokārto fiziskās sagatavošanas normatīvi atbilstoši AM 23.05.2008. Karavīru fiziskās sagatavošanas noteikumu Nr.35 prasībām.

22.3. jāpiedalās divu dienu atlasē, lai noteiktu kandidātu potenciālu studijām NAA un turpmākajam dienestam NBS.

V. Kontaktinformācija

24. Informācija par atlases procesu pieejama Apvienotā štāba Mobilizācijas un rekrutēšanas pārvaldes rekrutēšanas un atlases centrā, Rīgā, Krustabaznīcas iela 9; tālr: 67137137; fakss: 67809111;

e-pasts: rekrutesana@mil.lv;
mājaslapa: http://www.mil.lv/rekrutesana

25. Informācija par studijām NAA pieejama Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, Rīgā, Ezermalas iela 8, LV-1014; tālr.: 67076872 vai 67076807; fakss: 67076888; e-pasts: naa@mil.lv; mājaslapa: www.naa.mil.lv

Auzāns
Arnis.auzans@mil.lv

 

Aktuālās saites
© Nacionālā aizsardzības akadēmija, 2009