Pieteikšanās kārtība un atlase

1. Aizpildi anketu.

Ja esi pieņēmis lēmumu studēt Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, aizpildi pieteikuma anketu profesionālajam dienestam.

2. Iesniedz anketu.

Aizpildīto anketu iesniedz vai nosūti Rekrutēšanas un atlases centrs, izvēloties kādu no sev piemērotākajiem anketas nosūtīšanas veidiem:

      1) klātienē vai pa pastu uz šādu adresi Rekrutēšanas un atlases centrs, Krustabaznīcas iela 9, Rīga, LV-1006;

      2) uz šādu e-pasta adresi - rekrutesana@mil.lv (Sūtot uz Rekrutēšanas un atlases centra e-pasta adresi pieteikuma anketu vai cita veida informāciju, personas e-pasta adresē vēlams atspoguļot kandidāta vārdu un uzvārdu, piemēram, vards.uzvards@...lv)

Rekrutēšanas un atlases centrs sazinās ar kandidātu. Rekrutēšanas un atlases centrs izvērtē kandidātu un virza atlasei.

3. Sagaidi Rekrutēšanas un atlases centra uzaicinājumu un sagatavo dokumentus.

Turpmāk minētos dokumentus sagatavo tikai tad, ja esi saņēmis uzaicinājumu no Rekrutēšanas un atlases centra.

Lai turpinātu atlasi, jāsagatavo šādas medicīniskās izziņas (derīguma termiņš - viens mēnesis), kas nepieciešamas veselības stāvokļa novērtēšanai: 

  • psihiatriskās iestādes izziņa;
  • narkoloģiskās iestādes izziņa;
  • ģimenes ārsta izziņa (veidlapa 027u) ar šādiem izmeklējumiem:

-  asins grupu, Rh faktoru,

-  informāciju par profilaktiskajām potēm (Potēšanas pase),

-  sievietēm – ginekoloģiskās izmeklēšanas rezultāti.

Sīkāka informācija Nacionālo bruņoto spēku mājaslapā: www.mil.lv Rekrutēšanas sadaļā https://www.mil.lv/vienibas/nacionalo-brunoto-speku-apvienotais-stabs/rekrutesanas-un-atlases-centrs .

4. Rekrutēšanas un atlases centrs nosūtīs uzaicinājumu ierasties veikt atlasi (adrese: Krustabaznīcas iela 9). Ja kandidāta dokumentu pārbaudes laikā būs konstatēta neatbilstība pieņemšanai profesionālajā dienestā, piemēram, sodāmības pārbaudes rezultātu dēļ, Rekrutēšanas un atlases centrs informēs par atteikumu, norādot tā pamatojumu un apstrīdēšanas iespējas.

5. Ierodies Rekrutēšanas un atlases centrā.

Pēc uzaicinājuma saņemšanas ierodies Rekrutēšanas un atlases centrā, ņemot līdzi:

1)  medicīniskās izziņas (oriģinālus);

2)  Latvijas Republikas pilsoņa pasi;

3)  pašrocīgi aizpildītu autobiogrāfiju (CV);

4)  izglītību (civilo un militāro) apliecinošus dokumentus (oriģinālus);

5)  iepriekšējo dienesta stāžu (izdienu) apliecinošus dokumentus;

6)  agrāk piešķirto dienesta (t.sk. speciālo) pakāpju apliecinošus dokumentus;

7)  valsts valodas prasmes augstāko pakāpi apliecinošu dokumentu, ja kandidāts nav beidzis latviešu mācībvalodas skolu vai divplūsmu skolu latviešu plūsmā.

Veselības pārbaude – Rekrutēšanas un atlases centrs kandidātu nosūta uz Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības Medicīnas nodrošinājuma centru, lai veiktu medicīnisko pārbaudi. Ambulatorā medicīniskā komisija veic kandidātu veselības stāvokļa pārbaudi un pieņem lēmumu par atbilstību profesionālajam militārajam dienestam, izsniedzot medicīniskās komisijas atzinumu, kas ir derīgs sešus mēnešus.

6. Izturi atlasi profesionālajam militārajam dienestam.

Ja iesniegtie dokumenti un informācija atbilst rekrutēšanas nosacījumiem, tiksi nosūtīts uz turpmāko atlasi. Kandidātu atlasi profesionālajam militārajam dienestam un līgumu par profesionālo militāro dienestu sagatavošanu organizē un veic Nacionālo bruņoto spēku Rekrutēšanas un atlases centrs.

Atlase:

Kandidāts ar Aizsardzības ministrijas Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijas (CMEK) atzinumu dodas uz Nacionālo bruņoto spēku Rekrutēšanas un atlases centra Rekrutēšanas un Atlases daļu un uzsāk atlases procesu studijām Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā.

1. Kandidāta atbilstība prasībām.

Kandidātus, kuri atzīti par nederīgiem pieņemšanai profesionālajā militārajā dienestā izvēlētajā amatā veselības stāvokļa vai sodāmības pārbaudes rezultātu dēļ, informē par pieņemto lēmumu, norādot atteikuma pamatojumu.

2. Fiziskās sagatavotības pārbaude (skatīt saistītos dokumentus)

3. Angļu valodas pārbaudes tests – pirms kadeta kandidāta kursa kārto angļu valodas testa ALCPT[AL1] iestājpārbaudījumu, ko organizē Nacionālo bruņoto spēku Valodu skolā; jāsaņem ne mazāk kā 50 punkti.

4. Psiholoģiskie testi (intelekts, personība, līderība) – kandidātu intelektuālo pārbaudi veic Psihologu dienests un atzinumu iekļauj atlases komisijas lēmumā.

5. Divu dienu atlases iestājpārbaudījumi studijām Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā:

1)  eseja (45 min);

2)  diskusijas grupā;

3)  grupas uzdevums (kandidāti demonstrē prasmi reaģēt dažādās situācijās, sadarbību ar citiem kandidātiem);

4)  plānošanas uzdevums (specifiska problēmsituācija, kurā kandidāts piedāvā savu risinājumu);

5)  individuālais uzdevums (kandidāti demonstrē savas vadītāja spējas, spēju uzņemties līdera lomu);

6)  intervijas ar Atlases komisiju;

7)  kandidāta 5 min ilga uzstāšanās grupas priekšā (par brīvu tēmu).

Kandidātiem, ierodoties uz atlasi profesionālajam dienestam, līdzi jāņem šādi dokumenti:

1)  Latvijas Republikas pilsoņa pase;

2)  pašrocīgi aizpildīta autobiogrāfija (CV);

3)  izglītību (civilo un militāro) apliecinoši dokumenti (oriģināli);

4)  iepriekšējo dienesta stāžu (izdienu) apliecinoši dokumenti;

5)  agrāk piešķirto dienesta (t.sk. speciālo) pakāpju apliecinoši dokumenti.

Ja kandidāts nav izturējis atlasi (komisija pieņēmusi lēmumu nepieņemt kandidātu profesionālajā dienestā), rakstiski informē kandidātu par pieņemto lēmumu, norādot atteikuma pamatojumu un vienlaikus informējot kandidātu par šī lēmuma apstrīdēšanas iespējām.

Nacionālo bruņoto spēku Atlases komisija studijām Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, izvērtējot katra kandidāta sniegumu atlases procesā, izvēlas labākos kandidātus kadeta kandidāta kursam un slēdz līgumu par profesionālo dienestu.

7. Kļūsti par Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadetu.

1. Pirms virsnieku pamatapmācības uzsākšanas visiem Rekrutēšanas un atlases centra atlasītajiem kandidātiem jāapgūst kadeta kandidāta kursa programma (13 nedēļas Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skolā (Alūksne) un 8 nedēļas Nacionālo bruņoto spēku Instruktoru skolā (Cēsis)), „Komandējošā sastāva virsnieks” programmā arī Kājnieku nodaļas komandiera kurss (8 nedēļas).

2. Pēc sekmīgas kadeta kandidāta kursa beigšanas Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija rīko papildus atlasi studijām. Noteiktās prasības studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā pēc kadeta kandidāta kursa - pozitīvs vērtējums un sekmīgi pabeigts kadeta kandidāta apmācības kurss.

3. Vingrinājuma „Baltā nakts” (vingrinājumu komplekss kadetu kandidātiem uzņemšanai kadetu saimē) sekmīga izpilde.