Vidusskolu absolventiem

Profesionālā bakalaura studiju programmas

„Sauszemes spēku militārā vadība”, „Jūras spēku militārā vadība”, „Gaisa spēku militārā vadība”

 

Latvijas Republikas pilsoņi ar vidējo vai augstāko izglītību līdz 30 gadu vecumam (imatrikulācija Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā (NAA) līdz 2019. gada 31. martam) var pieteikties šādās NAA studiju programmās:

    - „Jūras spēku militārā vadība” kuģa vadītāja vai mehāniķa specialitātē (Studiju ilgums NAA pēc kadetu kandidātu apmācības – 4 gadi un 6 mēneši);

    - „Gaisa spēku militārā vadība” avioniķa vai mehāniķa specialitātē (Studiju ilgums NAA pēc kadetu kandidātu apmācības – 4 gadi un 6 mēneši);

    - „Sauszemes spēku militārā vadība” (Studiju ilgums NAA pēc kadetu kandidātu apmācības – 4 gadi).

Sadarbībā ar Latvijas Jūras akadēmiju („Jūras spēku militārā vadība”) un Transporta un sakaru institūtu („Gaisa spēku militārā vadība”) NAA nodrošina studiju realizāciju, kuru laikā studējošie kadeti apgūst militārās specifikas priekšmetus NAA, kā arī specializācijas priekšmetus vienā no iepriekšminētajām civilajām augstskolām. Sauszemes spēku militārās vadības kadetiem studijas notiek tikai NAA.

Interesentiem Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Rekrutēšanas un atlases centrā (RAC) jāiesniedz:

1) Latvijas Republikas pilsoņa pases kopija, uzrādot oriģinālu;

2) nosūtījums no vienības - profesionālā dienesta karavīriem;

3) iesniegums RAC par studijām NAA. Karavīriem iesniegums jāsaskaņo ar (vienības) komandieri;

4) īss dzīves apraksts, īsa biogrāfija – Curriculum Vitae (CV);

5) dokumenta par vidējo vai augstāko izglītību un sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu;

6) centralizēto eksāmenu (CE) sertifikātu kopijas, uzrādot oriģinālu;

7) raksturojums no pēdējās mācību iestādes vai darba vietas (nav obligāti);

8) ieteikuma vēstules (nav obligāti).

Kandidātiem bakalaura studiju programmās „Sauszemes spēku militārā vadība”, „Jūras spēku militārā vadība” un „Gaisa spēku militārā vadība” tiek noteiktas papildus prasības:

1) atestātā par vispārējo vidējo izglītību vai diplomā par vidējo profesionālo izglītību vērtējumam visos mācību priekšmetos jābūt ne zemākam par 4 ballēm (gandrīz viduvēji);

2) tiek ņemts vērā valsts centralizētā eksāmena vērtējums matemātikā un fizikā, ja centralizētais eksāmens netika kārtots fizikā, tad atestāta vērtējums fizikā vai dabas zinību priekšmetos;

3) iestājpārbaudījums matemātikā un fizikā, pēc kura rezultātiem tiek pieņemts lēmums par pretendenta atbilstību studiju uzsākšanai;

NBS RAC organizētā atlases procesa laikā:

1) jānokārto angļu valodas tests – ALCPT iestājpārbaudījums, ko organizē NBS Valodu skolā, kur jāiegūst ne mazāk kā 50 punkti;

2) jānokārto NBS fizisko normatīvu prasības;

3) jāpiedalās divu dienu atlasē, lai noteiktu kandidātu potenciālu studijām NAA un turpmākajam dienestam NBS.

Kadetu kandidāta kursa laikā sekmīgi jāpabeidz apmācība NBS Kājnieku skolā (13 nedēļas) un NBS Instruktoru skolā (7 nedēļas).