Gaisa spēku militārā vadība

Profesionālā bakalaura studiju programma

„Gaisa spēku militārā vadība”

 

Iegūstamais grāds: profesionālā bakalaura grāds Gaisa spēku militārajā vadībā

 

Iegūstamā profesionālā kvalifikācija: leitnants

 

Studiju līmenis: profesionālā bakalaura studijas

 

Izsniegtais diploms: profesionālā bakalaura diploms

 

Dienesta pakāpe: leitnanta dienesta pakāpe

 

Studiju virziena akreditācijas termiņš: studiju virziens Militārā vadība ir akreditēts līdz 2023. gada 31.decembrim (Augstskolu likums)

 

Studiju programmas direktors: kapteinis Andris Žagars

Studiju bāze: Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija sadarbībā ar Transporta un sakaru institūtu

Iestājpārbaudījumi:  kandidātiem jākārto iestājpārbaudījums matemātikā un fizikā, pēc kura rezultātiem tiek pieņemts lēmums par pretendenta atbilstību studiju uzsākšanai

Studiju gaitā tiks apgūti attiecīgie studiju kursi:

 • militārās tiesības;
 • militārā vadība;
 • šaušanas mācība;
 • kaujas tehnika un bruņojums;
 • aizsardzība no masveida iznīcināšanas ieročiem;
 • sakari;
 • gaisa spēku nodrošinājums;
 • gaisa spēku taktika un pretgaisa aizsardzība;
 • aerodinamikas pamati;
 • aviācijas dzinēju teorija;
 • aviācijas gāzturbīnu dzinēju konstrukcija;
 • ciparu tehnikas elektronisko instrumentu sistēmas;
 • aviācijas sakaru sistēmas un tīkli;
 • globālā navigācijas satelītu sistēma;
 • gaisakuģu radiolokācijas, radionavigācijas un elektroapgādes sistēmas;
 • gaisakuģu tehniskās ekspluatācijas organizēšana un nodrošinājums;
 • gaisakuģu profilakse un diagnosticēšana un citi.
   

Studiju prakse: studiju ietvaros kadetiem tiek nodrošināta obligāta prakse gan NBS Gaisa spēkos, gan sadarbības augstskolas organizēta prakse starptautiskajā lidostā “Rīga”.

 

Studiju programmas mērķis: sagatavot studējošos par vidējā līmeņa vadītājiem dienestam Nacionālo bruņoto spēku, NATO (Ziemeļatlantijas līguma organizācija) / ES (Eiropas Savienības) daudznacionālajās vienībās, ar izteiktām līdera spējām, augstu motivāciju un profesionālo kompetenci.
 

 

Programmas uzdevumi:

 1. Par prioritāti uzskatīt studējošā kā līdera veidošanu un viņa radošas personības attīstību.
 2. Dot studējošiem teorētisko izpratni un praktiskās iemaņas par militāru un nemilitāru uzdevumu plānošanu, vadīšanu un kontroli.
 3. Attīstīt studējošo spējas analītiski formulēt un pieņemt objektīvus lēmumus paaugstināta riska apstākļos un krīzes situācijās.
 4. Apgūt vadībzinības un militāri tehniskās zināšanas, t.sk. kaujas inženieratbalstu, individuālo un kolektīvo bruņojumu, sakarus un kaujas tehniku, kas atbilst vada komandiera profesionālās kvalifikācijas prasībām.
 5. Nodrošināt konkrētas specializācijas interdisciplināro kompleksa B kursu bloku, lai studējošie iegūtu zināšanas inženierzinātņu grupas studiju kursos un militārā gaisa transporta jautājumos, kuras praktiski lietojamas NBS kaujas tehnikas un gaisa transporta līdzekļu pareizai ekspluatācijai.
 6. Apgūt pašizglītošanās un pētniecības darba iemaņas, studējot nozares literatūru, veicot pētījumus, pildot semestra, kursa un diploma darbus, gatavojot projektus u.c. veida uzdevumus, saistītus ar inženierzinātni un valsts aizsardzību.
 7. Veicināt studiju programmas satura un studiju procesa tālāko pilnveidi atbilstoši NBS attīstības plāniem, uzdevumiem un tehnoloģiju attīstībai.

Prasības profesionālās kvalifikācijas iegūšanai: Profesionālo kvalifikāciju piešķir pēc profesionālās augstākās izglītības programmas „Gaisa spēku militārā vadība” sekmīgas apgūšanas un bakalaura darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas.

 

Profesionālā bakalaura studiju programmas „Gaisa spēku militārā vadība” organizācija: Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija sadarbībā ar Transporta un sakaru institūtu organizē studijas, kuru laikā aizsardzības akadēmijā studējošie kadeti vienlaikus apgūst gan militārās izglītības programmu akadēmijā, gan arī iegūst akreditētā civilajā augstskolā Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem nepieciešamo gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas mehāniķa vai avioniķa specialitāti.

 

Tiesības turpināt studijas: Tiesības turpināt izglītību akadēmiskā vai profesionālā maģistra studiju programmās, izpildot attiecīgās maģistra programmas uzņemšanas prasības.

 

Papildus informācija:

IVK

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmijas 
 Gaisa spēku nodaļas metodiķe
 Inna Vertļina-Kovaļska
 epasts: inna.kovalska@mil.lv