Sauszemes spēku militārā vadība

Profesionālā bakalaura studiju programma

„Sauszemes spēku militārā vadība”

 

Iegūstamais grāds: profesionālā bakalaura grāds Sauszemes spēku militārajā vadībā.

Iegūstamā profesionālā kvalifikācija: leitnants.

Studiju līmenis: profesionālā bakalaura studijas.

Izsniegtais diploms: profesionālā bakalaura diploms.

Dienesta pakāpe: leitnanta dienesta pakāpe.

Studiju virziena akreditācijas termiņš: studiju virziens Militārā aizsardzība ir akreditēts līdz 2023. gada 31.decembrim (Augstskolu likums).

Studiju programmas direktors: kapteinis Arnis Mežals.

Studiju bāze: Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija.

 

Studiju programmas mērķis:

Sagatavot studējošos par vidējā līmeņa vadītājiem dienestam Nacionālo bruņoto spēku, NATO (Ziemeļatlantijas līguma organizācija) / ES (Eiropas Savienības) daudznacionālajās vienībās, ar izteiktām līdera spējām, augstu motivāciju un profesionālo kompetenci.

 

Programmas uzdevumi:

  1. Par prioritāti uzskatīt studējošā kā līdera veidošanu un viņa radošas personības attīstību.
  2. Dot studējošiem teorētisko izpratni un praktiskās iemaņas par militāru un nemilitāru uzdevumu plānošanu, vadīšanu un kontroli.
  3. Attīstīt studējošo spējas analītiski formulēt un pieņemt objektīvus lēmumus paaugstināta riska apstākļos un krīzes situācijās.
  4. Apgūt vadībzinības un militāri tehniskās zināšanas, t.sk. kaujas inženieratbalstu, individuālo un kolektīvo bruņojumu, sakarus un kaujas tehniku, kas atbilst vada komandiera profesionālās kvalifikācijas prasībām.
  5. Nodrošināt konkrētas specializācijas interdisciplināro kompleksa B kursu bloku, lai studējošie iegūtu zināšanas inženierzinātņu grupas studiju kursos.
  6. Apgūt pašizglītošanās un pētniecības darba iemaņas, studējot nozares literatūru, veicot pētījumus, pildot semestra, kursa un diploma darbus, gatavojot projektus u.c. veida uzdevumus, saistītus ar inženierzinātni un valsts aizsardzību.
  7. Veicināt studiju programmas satura un studiju procesa tālāku pilnveidi atbilstoši NBS attīstības plāniem, uzdevumiem un tehnoloģiju attīstībai.

 

Prasības profesionālās kvalifikācijas iegūšanai:

Profesionālo kvalifikāciju piešķir pēc profesionālā bakalaura studiju programmas „Sauszemes spēku militārā vadība” sekmīgas apgūšanas un bakalaura darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas.

 

Tiesības turpināt studijas:

Tiesības turpināt izglītību akadēmiskā vai profesionālā maģistra studiju programmās, izpildot attiecīgās maģistra programmas uzņemšanas prasības.

 

Papildu informācija:

Katrīna Bekere

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmijas
Sauszemes spēku nodaļas metodiķe
Katrīna Bekere
epasts: katrina.bekere@mil.lv