Komandējošā sastāva virsnieka programma

Profesionālā augstākās izglītības programma

„Komandējošā sastāva virsnieks”

PIESAKIES

Iegūstamā profesionālā kvalifikācija: leitnants

Studiju līmenis: otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

Izsniegtais diploms: otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms

Dienesta pakāpe: leitnanta dienesta pakāpe

Studiju virziena akreditācijas termiņš:  studiju virziens Militārā aizsardzība ir akreditēts līdz 2024. gada 31.decembrim (Augstskolu likums)

Programmas direktors: pulkvežleitants Gaidis Landratovs

Programmas forma: pilna laika klātiene

Studiju ilgums: 1 gads un 5 mēneši

Kredītpunktu skaits: 66 kredītpunkti (KP)

Studiju maksa: nav (studijas tiek finansētas no Nacionālo bruņoto spēku budžeta līdzekļiem)

Studiju bāze: Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija

Mācību valoda: latviešu

Studiju plānojums: katru darba dienu (atsevišķos gadījumos arī sestdienās un svētdienās)

 

Studiju gaitā tiks apgūti attiecīgie studiju kursi:

 • kara tehnikas uzbūve, spējas un bruņojums,
 • strēlnieku ieroču uzbūve un spējas,
 • aizsardzība no masveida iznīcināšanas ieročiem,
 • sakari,
 • sauszemes spēku nodrošinājums,
 • uguns atbalsts un citi.

 Programmas mērķi:

 1. Sagatavot 21. gadsimta militāros līderus, savas jomas speciālistus, dienestam Nacionālo bruņoto spēku komandējošā sastāva amatos.
 2. Nodrošināt komandējošā sastāva virsnieku profesionālo militāro apmācību saskaņā ar noteiktajiem standartiem un mūsdienu militārajām prasībām.

 Programmas uzdevumi:

 1.  Apgūt militārā un nemilitārā lēmuma pieņemšanas procesa teorētiskās zināšanas un attīstīt praktiskās iemaņas miera laika situācijās un ekstrēmos apstākļos.
 2. Attīstīt analītiskās spējas, risinot militāra rakstura problēmas.
 3. Attīstīt spējas darbam komandā, kā arī spējas patstāvīgi vadīt padotos militārajā vidē.
 4. Morāli un fiziski sagatavot apmācāmo militārā dienesta uzdevumu izpildei.
 5. Saskaņā ar komandiera noteiktām profesionālās kvalifikācijas prasībām apgūt militāri tehnisko ekspertīzi, t.sk. inženieru un kaujas atbalstu, individuālo un kolektīvo bruņojumu, sakarus un militāro ekipējumu.
 6. Iegūt teorētiskās zināšanas militārajā līderībā un pielietot tās praksē.
 7. Izprast profesionālo ētiku un militāro komunikāciju.
 8. Saprast pasaulē un Latvijā notiekošos militāros, politiskos un kultūras procesus.
 9. Uzlabot speciālā militārā ekipējuma lietošanas iemaņas, lai sekmīgi pildītu militārā dienesta uzdevumus.
 10. Apgūt militāro terminoloģiju angļu valodā.

 Imatrikulācijas obligātās prasības: programmā „Komandējošā sastāva virsnieks” atlases kārtībā uzņem Latvijas Republikas pilsoņus vecumā līdz 35 gadiem ar bakalaura un augstāka līmeņa izglītību, labu fizisko sagatavotību un vadītāja spējām, angļu valodas zināšanām un kuru veselības stāvoklis atbilst militārajam dienestam izvirzītajām prasībām

Prasības kvalifikācijas iegūšanai: programma noslēdzas ar Valsts (kvalifikācijas) pārbaudījumu - kvalifikācijas darbu (diplomdarbu).

Tiesības turpināt studijas: tiesības studēt maģistrantūrā vai profesionālajās studiju programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves.

Papildus informācija:

Katrīna Bekere

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmijas
Sauszemes spēku nodaļas metodiķe
Katrīna Bekere
e-pasts: katrina.bekere@mil.lv

 

PIESAKIES

Saistītie dokumenti