Uzņemšanas noteikumi 2024./2025. studiju gadam

APSTIPRINĀTS
ar Senāta sēdes protokola Nr. 8/2023 lēmumu Nr. 4
Stājās spēkā ar  01.11.2023  NAA rektora pavēli Nr. 142

 

LATVIJAS NACIONĀLĀS AIZSARDZĪBAS AKADĒMIJAS
UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

2024./25. ak. gadam

 

Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma
46.panta otro daļu

I. Vispārīgie noteikumi

1. Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija (turpmāk – NAA) ir Latvijas Republikas valsts augstākās izglītības un zinātnes iestāde, kas savas darbības mērķus sasniedz, īstenojot profesionālās studiju programmas un veicot zinātniskās pētniecības darbību militārajā un ar valsts drošību un aizsardzību saistītajā jomā. NAA profesionālās studijas paredzētas profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, lai sagatavotu virsniekus dienestam Nacionālajos bruņotajos spēkos (turpmāk – NBS).

2. Noteikumi nosaka kārtību, kādā kandidāti tiek uzņemti NAA studiju programmās 2024./25. akadēmiskajā gadā.

3. Studiju vietu skaits tiek noteikts saskaņā ar NBS komandiera apstiprināto virsnieku sagatavošanas plānu. 

4. Uzņemšana studijām NAA notiek atlases kārtībā, pamatojoties uz Augstskolu likuma, Militārā dienesta likuma un citu saistošo normatīvo aktu prasībām.

5. NAA studiju virziena akreditācija. Studiju virziens “Militārā aizsardzība” akreditēts līdz 2024. gada 31. decembrim, akreditācijas lapas Nr.290. 

6. NAA īstenojamās studiju programmas. Studiju virziena “Militārā aizsardzība” ietvaros NAA īsteno:
6.1. Pirmā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programmas:
6.1.1. Bakalaura studiju programma “Gaisa spēku militārā vadība” (programmas kods: 42863), piešķirot bakalaura grādu Sauszemes spēku militārajā vadībā un kvalifikāciju “leitnants”;
6.1.2. Bakalaura studiju programma “Jūras spēku militārā vadība” (programmas kods: 42863), piešķirot bakalaura grādu Jūras spēku militārajā vadībā un kvalifikāciju “leitnants”;
6.1.3. Bakalaura studiju programma “Sauszemes spēku militārā vadība” (programmas kods: 42863), piešķirot bakalaura grādu Sauszemes spēku militārajā vadībā un kvalifikāciju “leitnants”;
6.1.4. Profesionālā studiju programma “Komandējošā sastāva virsnieks” (programmas kods: 46862), piešķirot kvalifikāciju “leitnants”; .
6.2. Otrā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programma:
Profesionālā maģistra studiju programma “Militārā vadība un drošība” (programmas kods: 47863), piešķirot maģistra grādu militārajā vadībā un drošībā.

7. Studiju programmas kredītpunktu skaits un studiju ilgums: 
7.1. profesionālā bakalaura studiju programmu “Sauszemes spēku militārā vadība” – 242 KP; 4 gadi;
7.2. profesionālā bakalaura studiju programmu “Gaisa spēku militārā vadība” – 278 KP; 4 gadi un 6 mēneši;
7.3. profesionālā bakalaura studiju programmu “Jūras spēku militārā vadība” – 273 KP; 4 gadi un 6 mēneši;
7.4. profesionālā studiju programmu “Komandējošā sastāva virsnieks” – 101 KP; 1gads un 4 mēneši;
7.5. profesionālā maģistra studiju programmu “Militārā vadība un drošība” – 113 KP; 1gads un 6 mēneši.

8. Pirmsstudiju posms. Pirms imatrikulēšanas pirmā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programmās  visiem NAA atlasītajiem kandidātiem jāpabeidz pirmsstudiju kurss – Kadeta kandidāta kurss, kas sastāv no:
8.1. Kareivja militārās pamatapmācības kursa (1.un 2.līmenis) NBS Kājnieku skolā no 2024.gada septembra līdz 2024.gada decembrim (10 nedēļas);
8.2. Jaunākā līdera kursa no 2025.gada janvāra līdz 2025.gada februārim (6 nedēļas).

9. Studiju maksa. Studijas NAA tiek apmaksātas no valsts budžeta līdzekļiem. Studējošais mācību laikā saņem atlīdzību – karavīra mēnešalgu un speciālās piemaksas un karavīram paredzētās sociālās garantijas – normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.

10. Imatrikulēšana NAA:
10.1. Pirmā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programmās – 2025. gada 17.februāris;
10.2. Otrā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programmā – 2024. gada novembris.

11. Uzsākot studijas NAA, rektors ar katru studējošo karavīru slēdz līgumu par izglītības iegūšanu NAA, kas ir līguma „Par profesionālo militāro dienestu” neatņemama sastāvdaļa.

II. Kandidātu pieteikšanās studijām

12. Kandidātam, kas pretendē uz studijām NAA Pirmā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programmās, jāpiesakās studijām, elektroniski aizpildot veidlapu NAA mājas lapā www.naa.mil.lv  vai www.klustikaravirs.lv  Reģistrācija un atlase tiek uzsākta saskaņā ar spēkā esošiem MK noteikumiem un tajos noteikto reģistrācijas sākuma termiņu. 
13. Kandidātam, kas pretendē uz studijām NAA Otrā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programmā jāpiesakās studijām, elektroniski aizpildot veidlapu NAA mājas lapā   līdz 2024.gada 20.septembrim. Baltijas Aizsardzības Koledžas (turpmāk-BALTDEFCOL) Apvienotā vadības un augstākā štāba virsnieku kursa jeb Joint Command and General Staff Course (turpmāk - JCGSC) studentiem dokumentu iesniegšana tiek organizēta atsevišķi, iesniedzot dokumentus klātienē vai nosūtot tos elektroniski.
14. Interesentiem, kas NAA vēlas studēt Pirmā cikla profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmās “Jūras spēku militārā vadība”, “Gaisa spēku militārā vadība” un “Sauszemes spēku militārā vadība”, NAA jāiesniedz:
14.1. Latvijas Republikas pilsoņa pases vai personas apliecības dati;
14.2. vidējo izglītību apliecinoša dokumenta un sekmju izraksta kopijas, uzrādot oriģinālus;
14.3. centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, uzrādot oriģinālu;
14.4. Ja persona izglītības dokumentu ir ieguvusi ārvalstīs, tā iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments.
14.5. valsts valodas prasmes augstāko pakāpi apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu, ja kandidāts nav beidzis latviešu mācībvalodas skolu vai divplūsmu skolu latviešu plūsmā, kā arī ja vidusskola ir pabeigta ārvalstīs.
14.6. medicīniskās izziņas (derīguma termiņš - viens mēnesis):
14.6.1. psihiatriskās iestādes izziņa;
14.6.2. narkoloģiskās iestādes izziņa;
14.6.3. ģimenes ārsta izziņa (veidlapa 027u par pārciestām un esošām slimībām) un šādu informāciju:
-  asins grupa, Rh faktors,
-  par profilaktiskajām potēm (Potēšanas pase),

15. Interesentiem, kas NAA vēlas studēt Pirmā cikla profesionālās augstākās izglītības programmā “Komandējošā sastāva virsnieks”, NAA ir jāiesniedz:
15.1. Latvijas Republikas pilsoņa pases vai personas apliecības dati;
15.2. Ja persona izglītības dokumentu vai grādu ir ieguvusi ārvalstīs, tā iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
15.3. augstāko izglītību apliecinoša dokumenta un sekmju izraksta kopijas, uzrādot oriģinālus;
15.4. valsts valodas prasmes augstāko pakāpi apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu, ja kandidāts nav beidzis latviešu mācībvalodas skolu vai divplūsmu skolu latviešu plūsmā, kā arī ja vidusskola ir pabeigta ārvalstīs.
15.5 medicīniskās izziņas (derīguma termiņš - viens mēnesis):
15.3.1. psihiatriskās iestādes izziņa;
15.3.2. narkoloģiskās iestādes izziņa;
15.3.3. ģimenes ārsta izziņa (veidlapa 027u par pārciestām un esošām slimībām) un šādu informāciju:
-  asins grupa, Rh faktors,
-  par profilaktiskajām potēm (Potēšanas pase),

16. Interesentiem, kas NAA vēlas studēt Otrā cikla profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā “Militārā vadība un drošība”, NAA vai BALTDEFCOL ir jāiesniedz:
16.1. personu apliecinošu dokumentu (pases vai personas apliecības) kopija, uzrādot oriģinālu;
16.2. iesniegums NAA par studijām maģistrantūrā (saskaņā ar noteiktu formu, kas pieejama NAA mājas lapā); 
16.3. Ja persona izglītības dokumentu vai grādu ir ieguvusi ārvalstīs, tā iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds. Ja persona nav pievienojusi AIC izziņu, akadēmija nosūta izglītības dokumentus AIC, piestādot reflektantam rēķinu pēc AIC pakalpojumu cenrāža.
16.4. Profesionālo augstāko izglītību vai bakalaura izglītību apliecinošā akreditētas augstskolas izsniegta izglītības dokumenta kopija (diploms un tā pielikums), uzrādot oriģinālu  un to tulkojumi angļu vai latviešu valodā, ja oriģinālā dokumenta valoda nav latviešu vai angļu;
16.5. BALTDEFCOL izsniegts diploms ar diploma pielikumu par “Apvienotā vadības un augstākā štāba virsnieku kursa” jeb Joint Command and General Staff Course (turpmāk – JCGSC) pabeigšanu, uzrādot oriģinālu.    
16.6. Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas amatpersonas rekomendācijas vēstule (tikai ministrijas civilajiem darbiniekiem);
16.7. ārvalstīs iegūtās izglītības “NBS Pielīdzināšanas komisijas” lēmuma kopija, uzrādot oriģinālu (tikai Latvijas NBS virsniekiem, kuri vecākā virsnieka kursu apguvuši citā ārvalstu mācību iestādē);
16.8. maģistra darba tēmas pieteikums latviešu vai angļu valodā saskaņā ar  vadlīnijām, kas pieejamas NAA mājas lapā. Pieteikuma kvalitāte tiek izvērtēta kandidātu izvērtēšanas procesā;
16.9. Ārvalstu personām – starptautiskās testēšanas institūciju pēdējo 5 gadu laikā  izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka angļu valodas prasme ir vismaz B2 līmenī. Dokumentu neiesniedz, ja persona vidējo vai augstāko izglītību ieguva angļu valodā, vai vidējā izglītība ir iegūta ES un Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā un personas vidējo izglītību apliecinošajā dokumentā ir iekļauts angļu valodas zināšanu vērtējums, kas pielīdzināms vismaz B2 līmenim atbilstoši Eiropas vienotās valodu prasmes noteikšanas sistēmai.

17. Katram dokumentam, kas izdots svešvalodā, jābūt pievienotam notariāli apliecinātam tulkojumam latviešu valodā. Šis punkts neattiecas uz Otrā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programmas iesniedzējiem.

III. Kandidātu atlase un uzņemšana NAA

18. Kandidātu atlasi profesionālajam dienestam un studijām NAA Pirmā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programmās veic NAA Atlases komisija līdz 2024. gada 30.septembrim saskaņā ar 17.08.2023 Aizsardzības ministrijas noteikumiem Nr 37-NOT “Noteikumi par kandidātu rekrutēšanu, atlasi un pieņemšanu profesionālajā dienestā, līgumu slēgšanu un Valsts aizsardzības dienestā iesaucamo atbilstības noteikšanu”.
18.1. Tiek vērtēti centralizētie eksāmeni un/vai iestājpārbaudījumi, un/vai iepriekšējās izglītības dokumenta atzīmju vērtējums, kas ļauj kandidātam piedalīties konkursā uz imatrikulēšanai apstiprinātām studijām, izvēlētajā studiju programmā.
18.2. Kandidāts Atlases komisijas lēmumu 3 darba dienu laikā saņems elektroniski e-pastā ar Atlases komisijas lēmumu un informāciju par līguma slēgšanu un informāciju par pirmsstudiju posmu.

19. Kandidātu uzņemšana studijām NAA:
19.1. Pirmā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programmās veic Uzņemšanas komisija līdz 2025.gada 14.februārim, pamatojoties uz pabeigto pirmsstudiju posmu vai profesionāla dienesta karavīriem iepriekš apgūto kareivja militārās pamatapmācības kursu un Jaunāka līdera kursu vai tiem pielīdzinātos kursus;
19.2.  Otrā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programmā veic Uzņemšanas komisija, kuru vada maģistra studiju programmas direktors, līdz 2024. gada 1.novembrim, izvērtējot iesniegtos dokumentus un nepieciešamības gadījumā rīkojot pārrunas ar kandidātiem.
19.3. Kandidāts ar Uzņemšanas komisijas lēmumu tiks informēts un rezultāti tiks paziņoti individuāli.

20. Kandidāts Atlases komisijas un Uzņemšanas komisijas lēmumus var apstrīdēt mēneša laikā no lēmuma saņemšanas brīža, iesniedzot motivētu iesniegumu rektoram. Rektora pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
21. Profesionālā dienesta līgums un Studiju līguma slēgšana notiks, individuāli vienojoties.

IV. NAA uzņemšanas prasības

 IV1. Prasības attiecībā uz pretendentu

22. NAA uzņem studijām:
22.1. Pirmā cikla profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmās – Latvijas Republikas pilsoņus ar vidējo vai augstāko izglītību vecumā līdz 30 gadiem uz imatrikulācijas dienu NAA, t.i., 2025. gada 17. februāri;
 22.2. Pirmā cikla profesionālās augstākās izglītības profesionālajā studiju programmā – Latvijas Republikas pilsoņus ar augstāko izglītību (bakalaura grāds vai  profesionālā augstākā izglītība) vecumā līdz 35 gadiem uz imatrikulācijas brīdi NAA, t.i., 2025. gada 17. februāri
22.3. Otrā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programmā:
22.3.1. Latvijas Republikas un ārvalstu pilsoņus, kas ir BALTDEFCOL JCGSC studenti vai šī kursa absolventi, un kuriem ir profesionālā augstākā izglītība vai bakalaura izglītība;
22.3.2. Latvijas Republikas un ārvalstu pilsoņus no NATO un ES valstīm,  kas nav BALTDEFCOL studenti vai BALTDEFCOL absolventi, var uzņemt maģistra programmā noteiktā pielīdzināšanas kārtībā, izskatot katru gadījumu atsevišķi.
23. Ja pretendents neiekļaujas 22.1.vai 22.2. punkta noteiktajā vecumā, viņa uzņemšanu NAA var tikt vērtēta individuāli. 

IV2. Prasības attiecībā uz sekmēm Pirmā cikla profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas kandidātiem

24. Kandidātam studijām Pirmā cikla profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmās tiek noteiktas šādas prasības:
24.1. atestātā par vispārējo vidējo izglītību vai diplomā par vidējo profesionālo izglītību vērtējumam visos mācību priekšmetos jābūt sekmīgam;
24.2. tiek ņemti vērā valsts centralizētā eksāmena vērtējums latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā; 
Ja izglītība iegūta ārvalstīs, tiek ņemts vērā vidējās izglītības dokumenta atzīmes matemātikā un svešvalodā. 
24.3. kandidātiem pirms imatrikulācijas tiek veikta zināšanu pārbaudes testēšana angļu valodā ( ALCPT vai ECL tests), lai noskaidrotu angļu valodas zināšanu līmeni. 

IV3. Papildus prasības Otrā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programmas kandidātiem

25. jāuzrāda angļu valodas testa rezultāti ar nokārtotu STANAG 3232, tā ekvivalentu vai jānokārto iestājpārbaudījums angļu valodā -  The Oxford Placement Test, testā iegūstot vismaz 61 punktu (B2 līmenis).

V. Kandidāta un NAA savstarpējās tiesības un pienākumi uzņemšanas procesā

26. Kandidāta tiesības un pienākumi:
26.1. kandidāta tiesības ir saņemt informāciju par NAA realizētajām studiju programmām (programmu akreditāciju, saturu, saturu ilgumu utt.), studiju nodarbību grafiku, sesiju laiku un citiem jautājumiem, kas tieši saistīti ar personas iespējamajām studijām;
26.2. kandidāta pienākums ir uzņemšanas gaitā ievērot vispārējās ētikas normas un Uzņemšanas noteikumu prasības.
27. NAA tiesības un pienākumi:
27.1. NAA tiesības ir sniegt informāciju par NAA realizētajām studiju programmām (programmu akreditāciju, saturu, studiju ilgumu utt.), studiju nodarbību grafiku, sesiju laiku un citiem jautājumiem, kas tieši saistīti ar personas iespējamām studijām;
27.2. NAA pienākums ir izvērtēt kandidātu dokumentus un pieņemt lēmumu par  viņu atbilstību profesionālajam dienestam un studijām NAA.

VI. Kontaktinformācija

28. Informācija par studijām NAA pieejama Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, Rīgā, Ezermalas iela 8b, LV-1014; tālr.: 1835; e-pasts: studijas@mil.lv; mājaslapa: www.naa.mil.lv; www.klustikaravirs.lv

Ozoliņa
Ilona.ozolina@mil.lv