Uzņemšanas noteikumi 2020./2021. studiju gadam

APSTIPRINĀTS

Ar NAA Senāta sēdes 05.11.2020

Protokola Nr.4/2020 lēmumu Nr. 2

Ir spēkā ar NAA rektora 06.11.2020 pavēli Nr. 98

 

LATVIJAS NACIONĀLĀS AIZSARDZĪBAS AKADĒMIJAS

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

2021./2022. studiju gadam

 

Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma

46.panta otro daļu

I. Vispārīgie noteikumi

1. Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija (turpmāk – NAA) ir Latvijas Republikas valsts augstākās izglītības un zinātnes iestāde, kas savas darbības mērķus sasniedz, īstenojot profesionālās studiju programmas un veicot zinātniskās pētniecības darbību militārajā un ar valsts drošību un aizsardzību saistītajā jomā. NAA profesionālās studijas paredzētas profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, lai sagatavotu virsniekus dienestam Nacionālajos bruņotajos spēkos (turpmāk – NBS).

2. Noteikumi nosaka kārtību, kādā kandidāti tiek uzņemti NAA studiju programmās 2021./2022. akadēmiskajā gadā.

3. Studiju vietu skaits tiek noteikts saskaņā ar NBS komandiera apstiprināto virsnieku sagatavošanas plānu un Aizsardzības ministrijas Personāla attīstības un izglītības padomes sēdes lēmumu.

4. Uzņemšana studijām NAA notiek atlases kārtībā, pamatojoties uz Augstskolu likuma, Militārā dienesta likuma un citu saistošo normatīvo aktu prasībām.

5. NAA studiju virziena akreditācija. Studiju virziens “Militārā aizsardzība” akreditēts līdz 2023. gada 31. decembrim, akreditācijas lapas Nr.290.

6. NAA īstenojamās studiju programmas. Studiju virziena “Militārā aizsardzība” ietvaros NAA īsteno:

6.1. otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu “Komandējošā sastāva virsnieks” (programmas kods: 46862), piešķirot kvalifikāciju “leitnants”;

6.2. profesionālā bakalaura studiju programmu “Sauszemes spēku militārā vadība” (programmas kods: 42863), piešķirot bakalaura grādu Sauszemes spēku militārajā vadībā un kvalifikāciju “leitnants”;

6.3. profesionālā bakalaura studiju programmu “Gaisa spēku militārā vadība” (programmas kods: 42863), piešķirot bakalaura grādu Gaisa spēku militārajā vadībā un kvalifikāciju “leitnants”;

6.4. profesionālā bakalaura studiju programmu “Jūras spēku militārā vadība” (programmas kods: 42863), piešķirot bakalaura grādu Jūras spēku militārajā vadībā un kvalifikāciju “leitnants”;

6.5. profesionālā maģistra studiju programmu “Militārā vadība un drošība” (programmas kods: 47863), piešķirot maģistra grādu militārajā vadībā un drošībā.

7. Studiju programmas kredītpunktu skaits un studiju ilgums:

7.1. otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu “Komandējošā sastāva virsnieks” – 66 KP; 1gads un 4 mēneši;

7.2. profesionālā bakalaura studiju programmu “Sauszemes spēku militārā vadība” – 160 KP; 4 gadi;

7.3. profesionālā bakalaura studiju programmu “Gaisa spēku militārā vadība” – 180 KP; 4 gadi un 6 mēneši;

7.4. profesionālā bakalaura studiju programmu “Jūras spēku militārā vadība” – 180 KP; 4 gadi un 6 mēneši;

7.5. profesionālā maģistra studiju programmu “Militārā vadība un drošība” – 60 KP; 1gads un 6 mēneši.

8. Pirmsstudiju posms. Pirms imatrikulēšanas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā “Komandējošā sastāva virsnieks” un profesionālajās bakalaura studiju programmās NAA visiem NBS Apvienotā štāba Mobilizācijas un rekrutēšanas pārvaldes rekrutēšanas un atlases centra (turpmāk – RAC) atlasītajiem kandidātiem jāpabeidz pirmsstudiju kurss – Kadeta kandidāta kurss, kas sastāv no:

8.1. Militārās pamatapmācības kursa (1.un 2.līmenis) NBS Kājnieku skolā no 2021.gada septembra līdz 2021.gada decembrim (13 nedēļas);

8.2. Jaunākā instruktora kursa (kadeta kandidātiem) no 2022.gada janvāra līdz 2022.gada februārim (6 nedēļas).

9. Studiju maksa. Studijas NAA tiek apmaksātas no valsts budžeta līdzekļiem. Studējošais mācību laikā saņem atlīdzību – karavīra mēnešalgu un speciālās piemaksas un karavīram paredzētās sociālās garantijas – normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.

10. Imatrikulēšana NAA:

10.1. otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā – 2022. gada februāris;

10.2. profesionālā bakalaura studiju programmās – 2022. gada februāris;

10.3. profesionālā maģistra studiju programmā – 2021. gada novembris.

11. Uzsākot studijas NAA, rektors ar katru studējošo karavīru slēdz līgumu par izglītības iegūšanu NAA, kas ir līguma „Par profesionālo militāro dienestu” neatņemama sastāvdaļa.

II. Kandidātu pieteikšanās studijām

12. Kandidātam, kas pretendē uz studijām NAA, jāpiesakās studijām un jāiesniedz dokumenti:

12.1. RAC līdz 2020.gada 30.jūlijam, ja studijām izvēlēta otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma vai profesionālā bakalaura studiju programma;

12.2. NAA Mācību plānošanas un atbalsta pārvaldē (turpmāk – MPAP) personīgi vai jānosūta pa pastu līdz 2021.gada 1.oktobrim (pasta zīmogs), ja studijām izvēlēta profesionālā maģistra studiju programma.

13. Interesentiem, kas NAA vēlas studēt otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā, RAC jāiesniedz:

13.1. Latvijas Republikas pilsoņa pases vai personas apliecības dati;

13.2. iesniegums RAC RAC priekšniekam par studijām NAA (karavīriem iesniegums pakļautības kārtībā ir jāsaskaņo ar vienības komandieri);

13.3. medicīniskās izziņas (derīguma termiņš - viens mēnesis):

13.3.1. psihiatriskās iestādes izziņa;

13.3.2. narkoloģiskās iestādes izziņa;

13.3.3. ģimenes ārsta izziņa (veidlapa 027u) ar šādiem izmeklējumiem:

-  asins grupu, Rh faktoru,

-  informāciju par profilaktiskajām potēm (Potēšanas pase),

-  sievietēm – ginekoloģiskās izmeklēšanas rezultāti.

13.4. Ja persona izglītības dokumentu vai grādu ir ieguvusi ārvalstīs, tā iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.

13.5. augstāko izglītību apliecinoša dokumenta un sekmju izraksta kopijas, uzrādot oriģinālus;

13.6. īss dzīves apraksts (CV);

13.7. iepriekšējo dienesta stāžu (izdienu) un atvaļināšanas iemeslu apliecinoši dokumenti;

13.8. agrāk piešķirtās dienesta (t.sk. speciālās) pakāpes apliecinoši dokumenti;

13.9. militāro izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu;

13.10. valsts valodas prasmes augstāko pakāpi apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu, ja kandidāts nav beidzis latviešu mācībvalodas skolu vai divplūsmu skolu latviešu plūsmā.

14. Interesentiem, kas NAA vēlas studēt profesionālā bakalaura studiju programmā, RAC jāiesniedz:

14.1. Latvijas Republikas pilsoņa pases vai personas apliecības dati;

14.2. iesniegums RAC par studijām NAA (karavīriem iesniegums pakļautības kārtībā ir jāsaskaņo ar komandieri);

14.3. medicīniskās izziņas (derīguma termiņš - viens mēnesis):

13.3.1. psihiatriskās iestādes izziņa;

13.3.2. narkoloģiskās iestādes izziņa;

13.3.3. ģimenes ārsta izziņa (veidlapa 027u) ar šādiem izmeklējumiem:

-  asins grupu, Rh faktoru,

-  informāciju par profilaktiskajām potēm (Potēšanas pase),

-  sievietēm – ginekoloģiskās izmeklēšanas rezultāti.

14.4. vidējo izglītību apliecinoša dokumenta un sekmju izraksta kopijas, uzrādot oriģinālus;

14.5. centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, uzrādot oriģinālu;

14.6. īss dzīves apraksts (CV);

14.7. iepriekšējo dienesta stāžu (izdienu) apliecinoši dokumenti;

14.8. agrāk piešķirtās dienesta (t.sk. speciālās) pakāpes apliecinoši dokumenti;

14.9. militāro izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu;

14.10. valsts valodas prasmes augstāko pakāpi apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu, ja kandidāts nav beidzis latviešu mācībvalodas skolu vai divplūsmu skolu latviešu plūsmā.

15. Interesentiem, kas NAA vēlas studēt profesionālā maģistra studiju programmā, NAA MPAP jāiesniedz:

15.1. personu apliecinošu dokumentu (pases vai personas apliecības) kopija, uzrādot oriģinālu;

15.2. iesniegums NAA par studijām maģistrantūrā;

15.3. Ja persona izglītības dokumentu vai grādu ir ieguvusi ārvalstīs, tā iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds. Ja persona nav pievienojusi AIC izziņu, akadēmija nosūta izglītības dokumentus AIC, piestādot reflektantam rēķinu pēc AIC pakalpojumu cenrāža.

15.4. otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību vai bakalaura izglītību apliecinošā akreditētas augstskolas izsniegta izglītības dokumenta kopija (diploms un tā pielikums), uzrādot oriģinālu;

15.5. Baltijas aizsardzības koledžas jeb Baltic Defence College (turpmāk – BALTDEFCOL) izsniegts diploms ar diploma pielikumu par “Apvienotā vadības un augstākā štāba virsnieku kursa” jeb Joint Command and General Staff Course (turpmāk – JCGSC) pabeigšanu, uzrādot oriģinālu. Iepriekšējais kursa nosaukums: “Vecākā štāba virsnieka kurss” jeb Senior Staff Officer Course (turpmāk – SSOC).

15.6. Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas vadības rekomendācijas vēstule (tikai ministrijas civilajiem darbiniekiem);

15.7. ārvalstīs iegūtās izglītības “NBS Pielīdzināšanas komisijas” lēmuma kopija, uzrādot oriģinālu (tikai Latvijas NBS virsniekiem, kuri vecākā virsnieka kursu apguvuši citā ārvalstu mācību iestādē);

15.8. maģistra darba tēmas pieteikums latviešu vai angļu valodā.

16. Katram dokumentam, kas izdots svešvalodā, jābūt pievienotam notariāli apliecinātam tulkojumam latviešu valodā.

III. Kandidātu atlase

          17. Kandidātu atlasi studijām NAA:

17.1. otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā un profesionālā bakalaura studiju programmās veic RAC, saskaņā ar aizsardzības ministra noteikto kārtību, sākot ar 2021. gada 15. jūliju līdz 16.augustam;

17.2. profesionālā maģistra studiju programmā veic MPAP sadarbībā ar Maģistrantūras programmas direktoru, sākot ar 2021. gada 19. augustu līdz 2021. gada 11. oktobrim.

18. Galīgais studentu kandidātu saraksts attiecībā uz pretendentiem, kas vēlas studēt NAA:

18.1. otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā un profesionālā bakalaura studiju programmās, tiek apstiprināts RAC Atlases komisijas gala sēdē 2021. gada 23. augustā par ko tiek paziņots kandidātiem, informējot viņus gan par studiju uzsākšanu NAA vai atteikumu, gan par pirmsstudiju posmu kandidātiem: tā norises laiku un ilgumu;

18.2. profesionālā maģistra studiju programmā NAA Mācību padomes sēdē 2021.gada novembrī Drošības un stratēģiskās pētniecības centra metodiķis līdz 2021. gada 10. novembrim informē reflektantu par imatrikulēšanu vai arī atteikumu studijām NAA, iekļaujot lēmuma pamatojumu.

19. Kandidāts Komisijas lēmumu var apstrīdēt mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, iesniedzot motivētu iesniegumu rektoram. Rektora pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

IV. NAA uzņemšanas prasības

                                               IV1. Prasības attiecībā uz pretendentu

20. NAA uzņem studijām:

20.1. otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā – Latvijas Republikas pilsoņus ar augstāko izglītību (bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība) vecumā līdz 35 gadiem uz imatrikulācijas brīdi NAA, t.i., 2022. gada 18. februāri (apstiprināts ar 04.06.2018 MP protokola Nr.30 lēmumu Nr.2);

20.2. profesionālā bakalaura studiju programmās – Latvijas Republikas pilsoņus ar vidējo vai augstāko izglītību vecumā līdz 30 gadiem uz imatrikulācijas dienu NAA, t.i., 2022. gada 18. februāri (apstiprināts ar 04.06.2018 MP protokola Nr.30 lēmumu Nr.2);

20.3. profesionālā maģistra studiju programmā:

20.3.1.   Latvijas Republikas pilsoņus – NBS virsniekus ar augstāko izglītību;

20.3.2. Latvijas Republikas pilsoņus – Aizsardzības ministrijas civilos darbiniekus ar augstāko izglītību;

20.3.3.  pārējo Ziemeļatlantijas Alianses līguma organizācijas (NATO) valstu virsniekus ar augstāko izglītību;

20.3.4. Partnerattiecības mieram valstu (Partnership for Peace) virsniekus ar augstāko izglītību.

 

IV2. Prasības attiecībā uz pretendentu sekmēm profesionālā bakalaura studiju programmas kandidātiem

         21. Kandidātam studijām profesionālā bakalaura studiju programmā tiek noteiktas šādas prasības:

21.1. atestātā par vispārējo vidējo izglītību vai diplomā par vidējo profesionālo izglītību vērtējumam visos mācību priekšmetos jābūt sekmīgam;

21.2. prioritāri tiek ņemts vērā valsts centralizētā eksāmena vērtējums latvešu valodā, matemātikā un fizikā, ja centralizētais eksāmens netika kārtots fizikā, tad atestāta vērtējums fizikā vai dabas zinību priekšmetos;

21.3. tests matemātikā un fizikā, lai noteiktu zināšanu līmeni šajos priekšmetos;

IV3. Papildprasības attiecībā uz angļu valodas zināšanām, fizisko sagatavotību un psiholoģisko noturību

22. Kandidātiem uz otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu un bakalaura studiju programmu NBS RAC organizētā atlases procesa laikā:

22.1. jānokārto iestājpārbaudījums angļu valodā, ALCPT (American Language Course Placement Test) testā iegūstot vismaz 50 punktus;

22.2. jānokārto fiziskās sagatavošanas normatīvi atbilstoši AM 23.05.2008. Karavīru fiziskās sagatavošanas noteikumu Nr.35 prasībām.

22.3. jāpiedalās divu dienu atlasē, lai noteiktu kandidātu potenciālu studijām NAA un turpmākajam dienestam NBS.

V. Kontaktinformācija

24. Informācija par atlases procesu pieejama Apvienotā štāba Mobilizācijas un rekrutēšanas pārvaldes rekrutēšanas un atlases centrā, Rīgā, Krustabaznīcas iela 9; tālr: 67137137; fakss: 67809111;

e-pasts: rekrutesana@mil.lv;

mājaslapa: http://www.mil.lv/rekrutesana

         25. Informācija par studijām NAA pieejama Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, Rīgā, Ezermalas iela 8b, LV-1014; tālr.: 67076872 vai 67076807; fakss: 67076888; e-pasts: naa@mil.lv; mājaslapa: www.naa.mil.lv

 

Ozoliņa

Ilona.ozolina@mil.lv