Senāts

APSTIPRINĀTS

ar NAA Satversmes sapulces 16.02.2018.

protokola Nr. 2018/1 lēmumu Nr.6

Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas

Senāta nolikums

I. Vispārējie jautājumi

1. Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Senāta nolikums (turpmāk – Nolikums) izstrādāts pamatojoties uz Augstskolu likuma 5.pantu, 7.panta otro prim daļu un 15.pantu, kā arī  Ministru kabineta (turpmāk - MK) 16.12.2014. noteikumiem Nr.774 “Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas darbības noteikumi”, saskaņā ar Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas (turpmāk – NAA) Satversmi, kas apstiprināta ar MK 24.09.2015. rīkojumu Nr.576 “Par Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Satversmes apstiprināšanu”.

2. Senāts ir NAA personāla koleģiāla vadības institūcija un lēmējinstitūcija, kas apstiprina kārtību un noteikumus, kuri regulē NAA akadēmiskos un zinātniskos jautājumus.

3. Senātu veido 12 locekļi (turpmāk - senatori) - deviņi akadēmiskā personāla un trīs studējošo pārstāvji.

4. Senatorus izvirza, ievēl un atsauc akadēmiskā personāla kopsapulce un studējošo kopsapulce atbilstoši Satversmes sapulces nolikumam.

5. Senatoru pilnvaru termiņš ir trīs gadi, izņemot gadījumu, ja kāds no senatoriem noliek vai zaudē savu mandātu un viņa vietā stājas cits senators. Jaunā senatora pilnvaru termiņš atbilst esošā Senāta pilnvaru termiņam.

6. Senatori no sava vidus uz trim gadiem ievēl Senāta priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un sekretāru. Senāta priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas notiek vienlaicīgi. Par priekšsēdētāju ievēl personu, kura ieguvusi visvairāk balsu. Par priekšsēdētāja vietnieku ievēl personu, kura ieguvusi otro lielāko balsu skaitu. Ja balsis sadalās vienādi, tad balsošanu veic atkārtoti, līdz ievēlē Senāta priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku.

 

II. Senāta darbības virzieni

7. Senāts:

7.1. ievēl:

7.1.1. civilos darbiniekus akadēmiskajos amatos, izņemot profesora un asociētā profesora amatus,

7.1.2. no aktīvā dienesta atvaļinātos karavīrus (civilos darbiniekus) akadēmiskajos amatos;

7.2. izskata un apstiprina studiju programmas;

7.3. izskata un apstiprina studiju procesu un zinātnisko darbību reglamentējošos normatīvos aktus;

7.4. izskata un apstiprina Krīvu padomes nolikumu;

7.5. izveido padomes vai komisijas akadēmisko un zinātnisko jautājumu risināšanai un apstiprina nolikumus;

7.6. katra akadēmiskā gada sākumā pielīdzina Administratīvo spēju nodrošināšanas tabulas (turpmāk - ASNT) šādiem akadēmiskajiem amatiem: lektors, docents, asociētais profesors, profesors, asistents, pētnieks, vadošais pētnieks atbilstoši Mācību padomes apstiprinātajam studiju kursu docētāju sarakstam;

7.7. izskata un apstiprina pašnovērtējuma ziņojumus;

7.8. izskata un apstiprina Uzņemšanas noteikumus katram akadēmiskajam gadam;

7. 9. veic citus normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.

III. Senāta darba organizācija

8. Senāta priekšsēdētājs plāno un vada Senāta darbu.

9. Senāta darbības galvenā forma ir sēdes: kārtējās un ārkārtas.

10. Senātu sasauc Senāta priekšsēdētājs, ne mazāk kā viena trešdaļa senatoru vai NAA rektors. Senāta sēdes notiek atbilstoši Senāta darba plānam (Pielikums).

11. Senāta sēdes vada Senāta priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā – priekšsēdētāja vietnieks.

12. Senāta sēdes ir atklātas. Senāta sēdes protokolē sekretārs. NAA personālam ir tiesības piedalīties Senāta sēdēs, kā arī izteikt savu viedokli un tikt uzklausītam.

13. Par Senāta darba kārtības projekta veidošanu atbild Senāta priekšsēdētājs.

14. Priekšlikumus Senāta sēdes darba kārtībai var iesniegt senatori, NAA rektors, NAA prorektors, NAA struktūrvienību vadītāji, padomes un komisijas.

15. Senāta sēdes darba kārtībā iekļaujamos priekšlikumus un dokumentus kopā ar lēmuma projektu par izskatāmo jautājumu pieteicējs Senāta priekšsēdētājam, priekššēdētāja vietniekam un sekretāram iesūta elektroniski (parakstītu un ieskenētu) ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms kārtējās sēdes.

16. Senāta sekretārs trīs darba dienas pirms kārtējās Senāta sēdes vai vienu darba dienu pirms ārkārtas sēdes izsūta Senāta senatoriem elektroniski Senāta sēdes darba kārtības projektu, sēdē izskatāmo dokumentu un lēmumu projektus un nodrošina materiālu sagatavošanu Senāta sēdei.

17. Senāta sēdes darba kārtībā (projektā) iekļauj tos jautājumus, kam ir sagatavots lēmuma projekts.

18. Senāts izskata darba kārtību (projektu) un apstiprina to sēdes sākumā. Darba kārtībā iepriekš neparedzētus jautājumus Senāts izskata tikai tad, ja saņemta klātesošo senatoru vairākuma piekrišana.

19. Senāta sēdi protokolē Senāta sekretārs. Sēdes var ierakstīt audio un/vai video formātā. Sēdes protokolu paraksta Senāta priekšsēdētājs, priekšsēdētāja prombūtnes laikā – priekšsēdētāja vietnieks un Senāta sekretārs.

20. Senāta sekretārs sagatavo nepieciešamo Senāta sēžu protokolu izrakstu un nosūta to ievietošanai NAA mājaslapā.

IV. Senatoru tiesības un pienākumi

21. Senatoriem ir tiesības ierosināt jebkura ar studiju procesu un akadēmisko darbību saistīta jautājuma apspriešanu un piedalīties tā lemšanā, kā arī iepazīties ar Senāta sēdes lēmumu projektiem un materiāliem.

22. Senatoru pienākums ir piedalīties Senāta sēdēs un savlaicīgi iepazīties ar Senāta sēdē izskatāmajiem jautājumiem un materiāliem.

V. Senāta lēmumi un balsojums

23. Senāts ir tiesīgs pieņemt lēmumu, ja Senāta sēdē piedalās vismaz septiņi senatori.

24. Balsošanā piedalās tikai senatori.

25. Senāta lēmumu pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot.

26. Ja balsu skaits balsojumā sadalās vienādi, izšķirošā ir Senāta priekšsēdētāja, viņa prombūtnes laikā – priekšsēdētāja vietnieka balss.

27. Senatoriem aizliegts deleģēt balsošanas tiesības.

28. Senatoram, kurš nav balsojis balsošanai paredzētajā laikā, nav tiesību savu balsi nodot vēlāk.

29. Balsis balsojumā skaita Senāta sekretārs.

30. Aizklāto balsojumu Senātā izmanto Senāta priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, sekretāra ievēlēšanai un civilo darbinieku ievēlēšanai akadēmiskajos amatos. Pirms aizklātās balsošanas Senāta sekretārs sagatavo balsošanas zīmes un organizē vēlēšanas. Akadēmiskā personāla vēlēšanās par katra kandidāta iekļaušanu balsošanas zīmē Senāts pieņem atsevišķu lēmumu.

31. Ja konkursā uz vienu akadēmisko amatu piedalās vairāk nekā divi kandidāti un neviens no viņiem neiegūst vairāk par pusi no visām klātesošo senatoru balsīm, tad tajā pašā sēdē notiek vēlēšanu otrā kārta, kurā piedalās divi pretendenti, kas ieguvuši visvairāk balsu. Ja vienāda saņemto balsu skaita dēļ tie nav nosakāmi, tad Senāts pieņem lēmumu par turpmāko darbību.

32. Jautājumu izlemšanai un lēmumu pieņemšanai Senāta priekšsēdētājam atļauts rosināt elektronisko balsojumu militārajā e-pastā. Senāta sekretārs izsūta elektroniskās vēstules vienas darba dienas laikā pēc attiecīgā priekšlikuma saņemšanas.

33. Elektronisko balsojumu atļauts uzsākt un to uzskata par notikušu, ja:

33.1. neviens no senatoriem neiebilst pret šādu jautājuma izskatīšanas un lēmuma pieņemšanas kārtību;

33.2. atbildes ir iesūtījuši vismaz septiņi senatori.

34. Iebildumus elektroniskās balsošanas procedūras uzsākšanai, senatori iesūta Senāta priekšsēdētājam ne vēlāk kā līdz nākamās darba dienas beigām pēc lēmuma projekta saņemšanas.

35. Elektroniskajā balsojumā lēmumu uzskata par pieņemtu, ja no balsojuma dalībniekiem puse un vēl viens senators nobalso vienādi, balsojumu vienas darba dienas laikā nosūtot uz Senāta sekretāra e-pastu.

36. Senāta sekretārs pēc balsojumam noteiktā termiņa beigām nākamās darba dienas laikā apkopo elektroniskā balsojuma rezultātu un norāda pieņemto lēmumu, ko noformē protokolā un elektroniski nosūta senatoriem.

37. Izdrukātam elektroniskā balsojuma protokolam Senāta sekretārs pievieno elektroniskā pasta vēstules ar senatoru balsojumu. Protokolu paraksta Senāta priekšsēdētājs un Senāta sekretārs.

38. Senāta lēmumi stājas spēkā ar NAA rektora pavēli, ko sagatavo Senāta sekretārs.

39. Senāta protokolus, lēmumus un NAA rektora pavēles, kas attiecas uz Senāta darbu, apkopo Senāta sekretārs. Dokumentu oriģinālus uzglabā MVPŠ lietvedības sektors, bet parakstītas un ieskenētas kopijas NAA/MVPŠ koplietošanas diskā.

VI. Lēmumu apstrīdēšanas kārtība

40. Senāta lēmumu var apstrīdēt piecu darba dienu laikā pēc tā spēkā stāšanās, NAA Akadēmiskajā šķīrējtiesā iesniedzot iesniegumu ar motivētu lēmuma atcelšanas prasību. Ja Akadēmiskā šķīrējtiesa atzīst lūgumu par pamatotu, jautājumu Senātā izskata atkārtoti, ja lūgumu noraida, tad Senāta lēmums paliek spēkā.

VII. Noslēguma jautājumi

41. Atzīt par spēku zaudējušu “Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Senāta nolikumu”, kas apstiprināts 14.11.2011 ar NAA rektora pavēli Nr.148.

 

Pielikums

Senāta darbības gada plāns

Senāta darbība

Kārtējās Senāta sēdes laiks

Pielīdzina ASNT akadēmiskajiem amatiem

Ievēl civilos darbiniekus akadēmiskos amatos (pēc nepieciešamības)

Izskata un apstiprina normatīvos aktus (pēc nepieciešamības)

Apstiprina Uzņemšanas noteikumus

Akadēmiskā gada sākumā

Izskata un apstiprina pašnovērtējuma ziņojumus

Ievēl civilos darbiniekus akadēmiskos amatos (pēc nepieciešamības)

Izskata un apstiprina normatīvos aktus (pēc nepieciešamības)

Kalendārā gada sākumā

Izskata un apstiprina studiju programmas

Ievēl civilos darbiniekus akadēmiskos amatos (pēc nepieciešamības)

Izskata un apstiprina normatīvos aktus (pēc nepieciešamības)

Akadēmiskā gada beigās

 

Related documents