Senāts

APSTIPRINĀTS
Ar NAA Satversmes sapulces 
06.12.2022. sēdes
Protokola Nr.2/2022 lēmumu Nr.2

Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas
Senāta nolikums

I. Vispārīgie jautājumi

1. Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Senāta nolikums (turpmāk – Nolikums) izstrādāts saskaņā ar Augstskolu likuma 7.panta otro prim daļu un 15.pantu, Ministru kabineta 16.12.2014. noteikumiem Nr.774 “Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas darbības noteikumi” un Ministru kabineta 24.05.2015. rīkojumu Nr.576 “Par Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Satversmes apstiprināšanu”.

2. Nolikums nosaka Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas (turpmāk – NAA) Senāta sastāvu, senatoru tiesības un pienākumus, Senāta darbības virzienus un darba organizāciju, lēmumu pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtību.

3. Senāts ir NAA koleģiāla vadības institūcija un lēmējinstitūcija, kas apstiprina kārtību un noteikumus, kas regulē NAA akadēmiskos un zinātniskos jautājumus.

4. Senātu veido:
4.1. ievēlēti divpadsmit locekļi (turpmāk – senatori), no kuriem deviņi ir akadēmiskā personāla pārstāvji un trīs ir studējošo pārstāvji;
4.2. NAA rektors.

5. Senatorus izvirza, ievēlē un atsauc akadēmiskā personāla kopsapulce un studējošo kopsapulce.

6. Ievēlēto senatoru pilnvaru termiņš ir trīs gadi, izņemot, ja kāds no senatoriem noliek vai zaudē savu mandātu un viņa vietā stājas cits senators. Jaunā senatora pilnvaru termiņš atbilst esošā Senāta pilnvaru termiņam.

7. Ievēlētie senatori no sava vidus uz trim gadiem ievēlē Senāta priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un sekretāru. Senāta priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas notiek vienlaicīgi. Par priekšsēdētāju ievēlē personu, kura ieguvusi visvairāk balsu. Par priekšsēdētāja vietnieku ievēlē personu, kura ieguvusi otro lielāko balsu skaitu. Ja balsis sadalās vienādi, tad balsošanu veic atkārtoti, līdz ievēlē Senāta priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku.

II. Senāta darbības virzieni

8. Senāts:
8.1. ievēlē:
8.1.1. civilos darbiniekus akadēmiskajos amatos,
8.1.2. no aktīvā dienesta atvaļinātos karavīrus (civilos darbiniekus) akadēmiskajos amatos;
8.2. izskata un apstiprina:
8.2.1. studiju programmas,
8.2.2. studiju procesu un zinātnisko darbību reglamentējošos normatīvos aktus,
8.2.3. Krīvu padomes nolikumu,
8.2.4. pašnovērtējuma ziņojumus,
8.2.5. NAA Uzņemšanas noteikumus katram akadēmiskajam gadam;
8.3. izveido padomes vai komisijas akadēmisko un zinātnisko jautājumu risināšanai un apstiprina nolikumus;
8.4. katra akadēmiskā gada sākumā pielīdzina Administratīvo spēju nodrošināšanas tabulas (turpmāk – ASNT) šādiem akadēmiskajiem amatiem: lektors, docents, asociētais profesors, profesors, asistents, pētnieks, vadošais pētnieks atbilstoši Mācību padomes apstiprinātajam studiju kursu docētāju sarakstam;
8.5. veic citus normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.

III. Senāta darba organizācija

9. Senāta priekšsēdētājs plāno un vada Senāta darbu. 

10. Senāta darbības galvenā forma ir sēdes: 
10.1. kārtējās;
10.2. ārkārtas.

11. Senātu sasauc Senāta priekšsēdētājs, ne mazāk kā viena trešdaļa senatoru vai NAA rektors. Senāta sēdes notiek atbilstoši Senāta darba plānam (pielikums).

12. Senāta sēdes vada Senāta priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā – priekšsēdētāja vietnieks.

13. Senāta sēdes ir atklātas. Senāta sēdes protokolē sekretārs. NAA personālam ir tiesības piedalīties Senāta sēdēs, kā arī izteikt savu viedokli un tikt uzklausītam.

14. Par Senāta darba kārtības projekta veidošanu atbild Senāta priekšsēdētājs.

15. Priekšlikumus Senāta sēdes darba kārtībai var iesniegt senatori, NAA rektors, NAA prorektors, NAA struktūrvienību vadītāji, padomes un komisijas.

16. Senāta sēdes darba kārtībā iekļaujamos priekšlikumus un dokumentus kopā ar lēmuma projektu par izskatāmo jautājumu pieteicējs Senāta priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam un sekretāram iesūta personiski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms kārtējās sēdes.

17. Senāta sekretārs trīs darba dienas pirms kārtējās Senāta sēdes vai vienu darba dienu pirms ārkārtas sēdes izsūta senatoriem Senāta sēdes darba kārtības projektu, sēdē izskatāmo dokumentu un lēmumu projektus un nodrošina materiālu sagatavošanu Senāta sēdei.

18. Senāta sēdes darba kārtībā (projektā) iekļauj tos jautājumus, kam ir sagatavots lēmuma projekts.

19. Senāts izskata darba kārtību (projektu) un apstiprina to sēdes sākumā. Darba kārtībā iepriekš neparedzētus jautājumus Senāts izskata tikai tad, ja saņemta klātesošo senatoru vairākuma piekrišana.

20. Senāta sēdi protokolē Senāta sekretārs. Sēdes var ierakstīt audio un/vai video formātā. Sēdes protokolu paraksta Senāta priekšsēdētājs, priekšsēdētāja prombūtnes laikā – priekšsēdētāja vietnieks un Senāta sekretārs.

21. Senāta sekretārs sagatavo nepieciešamo Senāta sēžu protokolu izrakstu, nosūtot to ievietošanai NAA mājaslapā.

IV. Senatoru tiesības un pienākumi

22. Senatoriem ir tiesības ierosināt jebkura ar studiju procesu un akadēmisko darbību saistīta jautājuma apspriešanu un piedalīties tā lemšanā, kā arī iepazīties ar Senāta sēdes lēmumu projektiem un materiāliem.
23. Senatoru pienākums ir piedalīties Senāta sēdēs un savlaicīgi iepazīties ar Senāta sēdē izskatāmajiem jautājumiem un materiāliem.

V. Senāta lēmumi un balsojums

24. Senāts ir tiesīgs pieņemt lēmumu, ja Senāta sēdē piedalās vismaz septiņi senatori.

25. Balsošanā piedalās tikai senatori.

26. Senāta lēmumu pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, balsojot atklāti. 

27. Ja balsu skaits balsojumā sadalās vienādi, izšķirošā ir Senāta priekšsēdētāja balss, viņa prombūtnes laikā – priekšsēdētāja vietnieka balss. 

28. Senatoriem aizliegts deleģēt balsošanas tiesības.

29. Senatoram, kurš nav balsojis balsošanai paredzētajā laikā, nav tiesību savu balsi nodot vēlāk.

30. Balsis balsojumā skaita Senāta sekretārs.

31. Aizklāto balsojumu Senātā izmanto Senāta priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, sekretāra ievēlēšanai un civilo darbinieku ievēlēšanai akadēmiskajos amatos. Pirms aizklātās balsošanas Senāta sekretārs sagatavo balsošanas zīmes un organizē balsošanu. Akadēmiskā personāla ievēlēšanā par katra kandidāta iekļaušanu balsošanas zīmē Senāts pieņem atsevišķu lēmumu.

32. Ja konkursā uz vienu akadēmisko amatu piedalās vairāk nekā divi kandidāti un neviens no viņiem neiegūst vairāk par pusi no visām klātesošo senatoru balsīm, tad tajā pašā sēdē notiek vēlēšanu otrā kārta, kurā piedalās divi pretendenti, kas ieguvuši visvairāk balsu. Ja vienāda saņemto balsu skaita dēļ tie nav nosakāmi, tad Senāts pieņem lēmumu par turpmāko darbību.

33. Jautājumu izlemšanai un lēmumu pieņemšanai Senāta priekšsēdētājam atļauts rosināt elektronisko balsojumu militārajā elektroniskajā pastā. Senāta sekretārs izsūta personiski elektroniskās vēstules vienas darba dienas laikā pēc attiecīgā priekšlikuma saņemšanas.

34. Elektronisko balsojumu atļauts uzsākt un to uzskata par notikušu, ja:
34.1. neviens no senatoriem neiebilst pret šādu jautājuma izskatīšanas un lēmuma pieņemšanas kārtību; 
34.2. atbildes ir iesūtījuši vismaz septiņi senatori.

35. Iebildumus elektroniskās balsošanas procedūras uzsākšanai senatori iesūta Senāta priekšsēdētājam ne vēlāk kā līdz nākamās darba dienas beigām pēc lēmuma projekta saņemšanas.

36. Elektroniskajā balsojumā lēmumu uzskata par pieņemtu, ja no balsojuma dalībniekiem puse un vēl viens senators nobalso vienādi, balsojumu vienas darba dienas laikā nosūtot uz Senāta sekretāra elektronisko pastu. 

37. Senāta sekretārs pēc balsojumam noteiktā termiņa beigām nākamās darba dienas laikā apkopo elektroniskā balsojuma rezultātu un norāda pieņemto lēmumu, ko noformē protokolā, nosūtot elektroniski senatoriem.

38. Izdrukātam elektroniskā balsojuma protokolam Senāta sekretārs pievieno elektroniskā pasta vēstules ar senatoru balsojumu. Protokolu paraksta Senāta priekšsēdētājs un Senāta sekretārs.

39. Senāta lēmumi stājas spēkā ar NAA rektora pavēli, ko sagatavo Senāta sekretārs.

40. Senāta sekretārs apkopo Senāta protokolus, lēmumus un NAA rektora pavēles, kas attiecas uz Senāta darbu, kā arī parakstīto Senāta dokumentu ieskenētās kopijas ievieto NAA/Mācību vadības pavēlniecības štāba koplietošanas diskā. Senāta dokumentācija tiek iekļauta NAA lietu nomenklatūrā kā patstāvīgas struktūrvienības lietas. 

VI. Lēmumu apstrīdēšanas kārtība

41. Senāta lēmumu var apstrīdēt piecu darba dienu laikā pēc tā spēkā stāšanās NAA Akadēmiskajā šķīrējtiesā iesniedzot iesniegumu ar motivētu lēmuma atcelšanas prasību. Ja Akadēmiskā šķīrējtiesa atzīst lūgumu par pamatotu, jautājumu Senātā izskata atkārtoti. Ja lūgumu noraida, tad Senāta lēmums paliek spēkā.

VII. Noslēguma jautājums

42. Atzīt par spēku zaudējušu “Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Senāta nolikumu”, kas apstiprināts ar NAA Satversmes sapulces 16.02.2018. protokola Nr. 2018/1 lēmumu Nr.6.