Maģistra studiju programmas

Profesionālā maģistra studiju programma „Militārā vadība un drošība”

Iegūstamais grāds: profesionālais maģistra grāds militārajā vadībā un drošībā. 

Studiju virziena akreditācijas termiņš: studiju virziens Militārā aizsardzība ir akreditēts līdz 2019. gada 11. jūnijam (Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013. gada 12. jūnija lēmums Nr. 158 un 2014. gada 23. aprīļa lēmums Nr. 302.). 

Studiju programmas akreditācijas termiņš: 2023. gada 31. decembris.

 
Studiju programmas direktors: plt. (atv.) Uģis Romanovs.

Studiju programmas forma: pilna laika klātiene.

Studiju ilgums: 1,5 gadi (3 studiju semestri).

Studiju programmas apjoms kredītpunktos: 60 kredītpunkti (90 ETCS – European Credit Transfer System).

Studiju maksa: nav (studijas ir finansētas no NBS budžeta līdzekļiem).

Studiju bāze: BALTDEFCOL (Baltic Defence College – Baltijas Aizsardzības koledža, Igaunija, Tartu) un NAA.

Mācību valoda: angļu.

Studiju programmas mērķis:

Izglītot Latvijas Nacionālo bruņoto spēku (turpmāk – NBS) un ārvalstu bruņoto spēku vecākos virsniekus augstākā līmeņa militārās vadības un nacionālās drošības jautājumos, sniedzot izpratni par starptautiskajām militārajām (operatīvajām un stratēģiskajām) operācijām, neregulārajiem konfliktiem un tehnoloģiju nozīmi mūsdienu konfliktu risināšanā.

Paaugstināt virsnieku profesionālo kompetenci, lai viņi spētu pildīt dienesta pienākumus operacionālā un taktiskā līmeņa štābos gan nacionālajās militārajās komandstruktūrās, gan starptautiskajās militārajās vai drošības struktūrās.

Studiju programmas uzdevumi:

Sniegt studentiem mūsdienu prasībām atbilstošas zināšanas un izkopt prasmes aizsardzības un drošības jomā, kas ietver stratēģisko domāšanu militāro operāciju plānošanā un to realizēšanā.

Sekmēt vecāko virsnieku personības attīstību un profesionālo izaugsmi militārās vadības un drošības jautājumos.

Iemācīt zinātniski pētnieciskā darba metodoloģiju, lai vecākie virsnieki spētu veikt stratēģiska līmeņa problēmu analīzi un to pasniegt zinātniska raksta formā.

Pilnveidot angļu valodas zināšanas, lai spētu kvalitatīvi strādāt starptautiskajā militārajā vidē.

Profesionālais maģistra grāds dod tiesības turpināt izglītību dažādās doktora studiju programmās, izpildot attiecīgās doktora studiju programmas uzņemšanas prasības.

Uzņemšanas prasības:

Vispārīgie nosacījumi - studiju programmā var iestāties Latvijas Republikas NBS, NATO, Eiropas Savienības un Partnerattiecības mieram (Partnership for Peace – PfP) valstu virsnieki, kuri ir BALTDEFCOL JCGSC klausītāji (Joint Command and General Staff Course – Apvienotais vadības un augstākā štāba virsnieku kurss) vai ir absolvēts BALTDEFCOL JCGSC vai BALTDEFCOL SSOC (Senior Staff Officer Course – Vecākā štāba virsnieka kurss), vai ir pielīdzināta ārvalstīs iegūtā vecākā virsnieka militārā izglītība (attiecas tikai uz Latvijas NBS vecākajiem virsniekiem); ir absolvēts BALTDEFCOL JCGSC vai BALTDEFCOL SSOC un pilda dienesta pienākumus BALTDEFCOL (attiecas tikai uz ārvalstu bruņoto spēku vecākajiem virsniekiem).

Iepriekšējā izglītība – 1) vismaz otrā līmeņa augstākā izglītība; 2) Latvijas augstākajai izglītībai pielīdzināta ārvalstīs iegūta vismaz otrā līmeņa augstākā izglītība.

Pieteikšanās studijām – no 2016.gada maija līdz augustam:

 • Personīgi, ierodoties NAA, iesniedzot prasītos dokumentus.
 • Ārvalstīs dienošās personas var pieteikties studijām, nosūtot dokumentus pa pastu.
 • BALTDEFCOL JCGSC studējošie dokumentus iesniedz NAA MPAD, kas tos pieņem BALTDEFCOL telpās pirms studiju uzsākšanas.
 • NBS virsnieki, kuri nav JCGSC studenti, var tikt uzņemti profesionālās maģistrantūras studiju programmā tikai pēc tam, kad viņu kandidatūras ir apstiprinātas ar NBS komandiera pavēli.

Uzņemšanas dokumentācija:

 • Iesniegums (NAA veidlapas forma latviešu vai angļu valodā).
 • Otrā vai arī augstāka līmeņa augstākās izglītības dokumenti – diploma un tā pielikuma kopija, uzrādot oriģinālus. Ja absolvēta ārvalstu mācību iestāde un izglītības dokuments ir izdots angļu vai citā svešvalodā, pretendents iesniedz notariāli apstiprinātas izglītības dokumentu kopijas un to tulkojumus.
 • Pases kopija (lapa ar personas fotogrāfiju), uzrādot oriģinālu.
 • Curriculum Vitae.
 • BALTDEFCOL JCGSC vai SSOC diploma un pielikuma, uzrādot oriģinālu. BALTDEFCOL JCGSC studējošie studenti iesniedz diploma un pielikuma kopiju pēc kursa absolvēšanas.
 • 1 fotogrāfija 3x4 cm.
 • Maģistra darba pētījuma pieteikums (skatīt sadaļu - Iestājpārbaudījumi).
 • Rekomendācijas studijām maģistrantūrā, ja ir.

Iestājpārbaudījumi tiek organizēti BALTDEFCOL vai NAA pārrunu veidā:

Konkursa vērtējums galvenokārt ir atkarīgs no pretendenta iesniegtā maģistra darba pētījuma pieteikuma kvalitātes un angļu valodas zināšanu līmeņa.
Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju irakreditētu augstskolu akreditētu akadēmiskā bakalaura vai profesionālā bakalaura studiju programmu absolventiem, kuriem bakalaura darba vērtējums ir 9 (teicami) vai 10 (izcili) un vidējā svērtā atzīme pamatstudijās nav zemāka par 8 (astoņi).

Imatrikulācija – pēc reflektantu atbilstības izvērtēšanas studijām profesionālajā maģistrantūrā NAA Mācību padome iesniedz reflektantu sarakstu NAA rektoram lēmuma pieņemšanai par imatrikulāciju. NAA MAPD informē reflektantu par imatrikulēšanu studijām NAA vai atteikumu, sniedzot pamatojumu. Pirms mācību uzsākšanas NAA ar studentu slēdz rakstisku līgumu par studijām NAA profesionālajā maģistra studiju programmā.

Papildu informācija: 

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija, Rīgā, Ezermalas iela 8, LV-1014, tel.: +371 67076881, fakss: +371 67076888, naa@mil.lv
Maģistra studiju programmas direktors plt. (atv.) Uģis Romanovs Ugis.Romanovs@baltdefcol.org.

Maģistra studiju programmas organizācija

Pirmais un otrais studiju semestris tiek realizēts BALTDEFCOL, kuru laikā tiek apgūts:

Apvienotais vadības un augstākā štāba virsnieku kurss – BALTDEFCOL JCGSC (Joint Command and General Staff Course).

Nodarbību plāns 2016./2017. mācību periodam: www.baltdefcol.org 

BALTDEFCOL JCGSC absolventi pirmajā un otrajā studiju semestrī apgūst nepieciešamos studiju priekšmetus saskaņā ar individuālo studiju plānu, kas tiek izstrādāts un apstiprināts NAA.

Maģistru studiju programmas semināru un lekciju apraksti ir pieejami pie saistošajiem dokumentiem.

Mācībspēki (maģistra darbu vadītāji):

Dr. Col Zdzislaw Sliwa, zdzislaw.sliwa@baltdefcol.org 
Pētījuma virzieni – starptautiskā drošība, Āzijas reģiona drošība, ar Ķīnu saistītie drošības jautājumi – militārā attīstība, mūsdienu konfliktu izpēte.

Dr. Asta Maskaliunaite, asta.maskaliunaite@baltdefcol.org  
Pētījuma virzieni – kara un konflikta teorijas, terorisms. 

Dr.psych. Andžela Rožcenkova, Andzela.Rozcenkova@mil.lv 
Pētījuma virzieni – sociālā/organizāciju psiholoģija, militārā psiholoģija – līderība, personālvadība, militāro organizāciju psiholoģiskie aspekti.

Dr.med. Liāna Pļaviņa, Liana.Plavina@mil.lv 
Pētījuma virzieni – medicīna, karavīru fiziskā sagatavotība un veselība, sporta medicīna. 

Dr. Kristina Prišmantaite, kristina.prismantaite@baltdefcol.org 
Pētījuma virzieni – Eiropas drošības politika 

Dr.sc.pol. Ieva Bērziņa, Ieva.Berzina@mil.lv
Pētījuma virzieni – salīdzināmā politikā, stratēģiskā komunikācija.

Dr. sc.pol. Nora Vanaga, Nora.Vanaga@mil.lv
Pētījuma virzieni – starptautiskās attiecības, starptautiskās organizācijas (ES, NATO, ANO), starptautiskā drošības politika

Dr.oec. Jānis Bērziņš, Janis.Berzins01@mil.lv 
Pētījuma virzieni –  Krievijas mūsdienu karadarbības teorijas, starptautiskā ģeopolitiskā ekonomika, ekonomikas ietekme uz aizsardzības nozari, ģeopolitika, drošības politika

Dr.sc.pol. Toms Rostoks, toms.rostoks@mil.lv

Pētījuma virzieni - Atturēšana, valstu nodomi, Krievijas militārā doktrīna, Latvijas ārpolitika un drošības politika, vara starptautiskajā politikā.