Satversmes sapulce

APSTIPRINĀTS

ar NAA Satversmes sapulces 16.02. 2018.

protokola Nr.2018/1 lēmumu Nr.4

Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas

Satversmes sapulces nolikums

I. Vispārīgie jautājumi

1. “Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Satversmes sapulces nolikums” (turpmāk – Nolikums) izstrādāts pamatojoties uz Augstskolu likuma 5. pantu, 7. panta otro prim daļu, 12. un 13. pantu, kā arī Ministru kabineta (turpmāk MK) 16.12.2014. noteikumiem Nr.774 “Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas darbības noteikumi”, saskaņā ar Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas (turpmāk – NAA) Satversmi, kas apstiprināta ar MK 24.09.2015. rīkojumu Nr.576 “Par Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Satversmes apstiprināšanu”.

2. Satversmes sapulce ir NAA augstākā koleģiālā pārstāvības un vadības institūcija, un lēmējinstitūcija akadēmiskajos un zinātniskajos jautājumos. Nolikums nosaka Satversmes sapulces kompetenci, sastāvu un darba organizāciju.

II. Satversmes sapulces kompetence

3. NAA Satversmes sapulce:

3.1. pieņem un groza NAA Satversmi;

3.2. pieņem un groza NAA Satversmes sapulces nolikumu;

3.3. apstiprina un groza NAA Senāta nolikumu un Akadēmiskās šķīrējtiesas nolikumu;

3.4. pieņem lēmumu par NAA ģerboni, karogu, emblēmu, devīzi un himnu;

3.5. apstiprina Senāta ievēlēšanas atbilstību NAA Satversmei;

3.6. ievēl un atceļ Akadēmisko šķīrējtiesu, izņemot studējošo pārstāvi.

III. Satversmes sapulces sastāvs

4. NAA Satversmes sapulce sastāv no 20 locekļiem, no kuriem 12 locekļi ir akadēmiskā personāla pārstāvji, četri ir studējošo pārstāvji un četri vispārējā personāla pārstāvji.

5. Satversmes sapulces locekļus ievēl un atsauc šī Nolikuma 4. punktā noteikto personāla grupu kopsapulces, aizklātās vēlēšanās.

6. Satversmes sapulces locekļu pilnvaru termiņš ir trīs gadi, izņemot gadījumu, ja kāds no Satversmes sapulces locekļiem noliek vai zaudē savu mandātu un viņa vietā stājas cits Satversmes sapulces loceklis. Jaunā Satversmes sapulces locekļa pilnvaru termiņš atbilst esošās Satversmes sapulces darbības termiņam.

IV. Satversmes sapulces darba organizācija

7. Satversmes sapulci sasauc NAA rektors vai Senāts ne retāk kā vienu reizi akadēmiskajā gadā. Sapulces laiku izziņo Satversmes sapulces locekļiem ne vēlāk kā desmit darba dienas pirms Satversmes sapulces.

8. Satversmes sapulce no sava vidus uz trim gadiem aizklāti ievēl Satversmes sapulces priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un sekretāru. Satversmes sapulces priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas notiek vienlaicīgi. Par priekšsēdētāju ievēl personu, kura ieguvusi visvairāk balsu. Par priekšsēdētāja vietnieku ievēl personu, kura ieguvusi otro lielāko balsu skaitu. Ja balsis sadalās vienādi, tad balsošanu veic atkārtoti, līdz ievēlē Satversmes sapulces priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku.

9. Satversmes sapulces priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un sekretārs organizē un piedalās akadēmiskā personāla un studējošo kopsapulcēs, kad tiek izvirzīti, ievēlēti vai atsaukti Senāta locekļi (turpmāk – senatori). Senatoru vēlēšanas notiek aizklāti. Par senatoriem ievēl personas, kas ieguvušas visvairāk balsu. Ja balsis sadalās vienādi, tad balsošanu veic atkārtoti, līdz ievēlē nepieciešamo senatoru skaitu. Balsis skaita Satversmes sapulces sekretārs, kurš rezultātu ieraksta kopsapulču protokolos. Balsošanas rezultāti tiek apstiprināti ar Satversmes sapulces lēmumu.

10. Satversmes sapulces sēdes vada Satversmes sapulces priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā – priekšsēdētāja vietnieks.

11. Priekšlikumus par jautājumiem, kas izskatāmi Satversmes sapulcē, tiesīgs iesniegt NAA rektors, Senāts, un viena desmitā daļa no Satversmes sapulces locekļiem.

12. Satversmes sapulcē izskatāmos jautājumus izziņo un lēmumu projektus, un citus nepieciešamos materiālus Satversmes sapulces locekļiem Satversmes sapulces sekretārs izsniedz ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms Satversmes sapulces sanāksmes.

13. Satversmes sapulces sanāksmes sākumā locekļi balso par dienas kārtību, un tās ievērošanu nodrošina Satversmes sapulces priekšsēdētājs un sekretārs. Satversmes sapulces dienas kārtībā neiekļauj tos jautājumus, kuriem nav sagatavots lēmuma projekts.

14. Jebkurš Satversmes sapulces loceklis var ierosināt organizēt debates par konkrētu lēmuma projektu. Debašu gaitu Satversmes sapulces sekretārs ieraksta sanāksmes protokolā. Ja Satversmes sapulces priekšsēdētājs uzskata, ka lēmuma projektu iepriekš sagatavotā redakcijā nav iespējams virzīt uz balsošanu, tad lēmuma projekta izskatīšana tiek atlikta.

15. Satversmes sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja Satversmes sapulcē piedalās ne mazāk kā divas trešdaļas (vismaz 14) Satversmes sapulces locekļu. Satversmes sapulce kvorumu konstatē pēc sekretāra ziņojuma.

16. Satversmes sapulces sanāksmes ir atklātas. Satversmes sapulce pieņem lēmumus atklāti balsojot, izņemot šī Nolikuma 8. punktā noteikto amatpersonu ievēlēšanu.

17. Satversmes sapulce lēmumus pieņem ar klātesošo sanāksmes locekļu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās vienādi, tad izšķirošā balss, ir Satversmes sapulces priekšsēdētājam, bet viņa prombūtnes laikā – priekšsēdētāja vietniekam. Balsis skaita Satversmes sapulces sekretārs, kurš rezultātu ieraksta sanāksmes protokolā.

18. Satversmes sapulces lēmumus paraksta Satversmes sapulces priekšsēdētājs un sekretārs, bet to izpildi organizē Senāts, Akadēmiskā šķīrējtiesa un citas NAA institūcijas atbilstoši savai kompetencei.

19. Satversmes sapulces locekļi, kas objektīvu iemeslu dēļ nav piedalījušies attiecīgajā Satversmes sapulcē, trīs darba dienu laikā var apstrīdēt Satversmes sapulces lēmumu. Iesniegumu ar motivētu lēmuma atcelšanas vai grozīšanas prasību iesniedz Satversmes sapulces priekšsēdētājam.

20. Satversmes sapulces priekšsēdētājs trīs darba dienu laikā izskata attiecīgo iesniegumu. Ja viņš atzīst iesniegumu par pamatotu, tad var ierosināt NAA rektoram vai Senātam sasaukt ārkārtas Satversmes sapulces sanāksmi, lai atkārtoti izskatītu apstrīdēto lēmumu.

21. Ja Satversmes sapulces priekšsēdētājs iesniegumu noraida, rakstiski informējot iesniedzēju, tad Satversmes sapulces lēmums paliek spēkā.

22. Satversmes sapulces sekretārs piecu darba dienu laikā nosūta apstiprinātos Satversmes sapulces lēmumus NAA rektoram, kurš iepazīstas ar pieņemtajiem lēmumiem, uzliekot savu parakstu uz pieņemtajiem dokumentiem.

23. Satversmes sapulces sekretārs piecu darba dienu laikā nosūta apstiprinātos lēmumus attiecīgajām NAA institūcijām lēmumu izpildei

24. Satversmes sapulces protokolus, iesniegumus, pieņemtos lēmumus, kas apstiprina Satversmes sapulces lēmumus, apkopo Satversmes sapulces sekretārs. Dokumentu oriģinālus uzglabā MVPŠ lietvedības sektors, bet parakstītas un ieskenētas kopijas NAA/MVPŠ koplietošanas diskā.

V. Noslēguma jautājumi

25. Atzīt par spēku zaudējušu “Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Satversmes sapulces nolikumu”, kas apstiprināts ar 12.12.2008. Satversmes sapulces lēmumu Nr.3.