Uzņemšanas noteikumi 2023./2024. studiju gadam

APSTIPRINĀTS
ar Senāta 29.11.2022 sēdes protokola Nr.6/2022 lēmumu Nr.5
Stājās spēkā ar 02.12.2022 NAA rektora pavēli Nr.195

 

LATVIJAS NACIONĀLĀS AIZSARDZĪBAS AKADĒMIJAS
UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

2023./2024. studiju gadam

 

Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma
46.panta otro daļu

I. Vispārīgie noteikumi

1. Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija (turpmāk – NAA) ir Latvijas Republikas valsts augstākās izglītības un zinātnes iestāde, kas savas darbības mērķus sasniedz, īstenojot profesionālās studiju programmas un veicot zinātniskās pētniecības darbību militārajā un ar valsts drošību un aizsardzību saistītajā jomā. NAA profesionālās studijas paredzētas profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, lai sagatavotu virsniekus dienestam Nacionālajos bruņotajos spēkos (turpmāk – NBS).

2. Noteikumi nosaka kārtību, kādā kandidāti tiek uzņemti NAA studiju programmās 2023./2024. akadēmiskajā gadā.

3. Studiju vietu skaits tiek noteikts saskaņā ar NBS komandiera apstiprināto virsnieku sagatavošanas plānu un Aizsardzības ministrijas Personāla attīstības un izglītības padomes sēdes lēmumu.

4. Uzņemšana studijām NAA notiek atlases kārtībā, pamatojoties uz Augstskolu likuma, Militārā dienesta likuma un citu saistošo normatīvo aktu prasībām.

5. NAA studiju virziena akreditācija. Studiju virziens “Militārā aizsardzība” akreditēts līdz 2024. gada 31. decembrim, akreditācijas lapas Nr.290.

6. NAA īstenojamās studiju programmas. Studiju virziena “Militārā aizsardzība” ietvaros NAA īsteno:

6.1. profesionālā bakalaura studiju programmu “Sauszemes spēku militārā vadība” (programmas kods: 42863), piešķirot bakalaura grādu Sauszemes spēku militārajā vadībā un kvalifikāciju “leitnants”;
6.2. profesionālā bakalaura studiju programmu “Gaisa spēku militārā vadība” (programmas kods: 42863), piešķirot bakalaura grādu Gaisa spēku militārajā vadībā un kvalifikāciju “leitnants”;
6.3. profesionālā bakalaura studiju programmu “Jūras spēku militārā vadība” (programmas kods: 42863), piešķirot bakalaura grādu Jūras spēku militārajā vadībā un kvalifikāciju “leitnants”;
6.4. otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu “Komandējošā sastāva virsnieks” (programmas kods: 46862), piešķirot kvalifikāciju “leitnants”;
6.5. profesionālā maģistra studiju programmu “Militārā vadība un drošība” (programmas kods: 47863), piešķirot maģistra grādu militārajā vadībā un drošībā.

7. Studiju programmas kredītpunktu skaits un studiju ilgums:
7.1. profesionālā bakalaura studiju programmu “Sauszemes spēku militārā vadība” – 240 KP; 4 gadi;
7.2. profesionālā bakalaura studiju programmu “Gaisa spēku militārā vadība” – 270 KP; 4 gadi un 6 mēneši;
7.3. profesionālā bakalaura studiju programmu “Jūras spēku militārā vadība” – 270 KP; 4 gadi un 6 mēneši;
7.4. otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu “Komandējošā sastāva virsnieks” – 100 KP; 1gads un 4 mēneši;
7.5. profesionālā maģistra studiju programmu “Militārā vadība un drošība” – 90 KP; 1gads un 6 mēneši.

8. Pirmsstudiju posms. Pirms imatrikulēšanas profesionālajās bakalaura studiju programmās un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā “Komandējošā sastāva virsnieks” visiem NAA atlasītajiem kandidātiem jāpabeidz pirmsstudiju kurss – Kadeta kandidāta kurss, kas sastāv no:
8.1. Militārās pamatapmācības kursa (1.un 2.līmenis) NBS Kājnieku skolā no 2023.gada septembra līdz 2023.gada decembrim (13 nedēļas);
8.2. Jaunākā līdera kursa no 2024.gada janvāra līdz 2024.gada februārim (6 nedēļas).

9. Studiju maksa. Studijas NAA tiek apmaksātas no valsts budžeta līdzekļiem. Studējošais mācību laikā saņem atlīdzību – karavīra mēnešalgu un speciālās piemaksas un karavīram paredzētās sociālās garantijas – normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.

10. Imatrikulēšana NAA:
10.1. profesionālā bakalaura studiju programmās – 2024. gada 19.februāris;
10.2. otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā – 2024. gada 19. februāris;
10.3. profesionālā maģistra studiju programmā – 2023. gada novembris.

11. Uzsākot studijas NAA, rektors ar katru studējošo karavīru slēdz līgumu par izglītības iegūšanu NAA, kas ir līguma „Par profesionālo militāro dienestu” neatņemama sastāvdaļa.

II. Kandidātu pieteikšanās studijām

12. Kandidātam, kas pretendē uz studijām NAA profesionālajā bakalaura studiju programmā un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā, jāpiesakās studijām, elektroniski aizpildot veidlapu NAA mājas lapā līdz 2023.gada 12.augustam;

13. Kandidātam, kas pretendē uz studijām NAA profesionālajā maģistra studiju programmā, jāpiesakās studijām, elektroniski aizpildot veidlapu NAA mājas lapā   līdz 2023.gada 25.septembrim. Baltijas Aizsardzības Koledžas (turpmāk-BALTDEFCOL) Apvienotā vadības un augstākā štāba virsnieku kursa jeb Joint Command and General Staff Course (turpmāk - JCGSC) studentiem dokumentu iesniegšana tiek organizēta atsevišķi, iesniedzot dokumentus klātienē un nosūtot tos elektroniski.

14. Interesentiem, kas NAA vēlas studēt profesionālā bakalaura studiju programmā, NAA jāiesniedz:
14.1. Latvijas Republikas pilsoņa pases vai personas apliecības dati;
14.2. vidējo izglītību apliecinoša dokumenta un sekmju izraksta kopijas, uzrādot oriģinālus;
14.3. centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, uzrādot oriģinālu;
14.4. valsts valodas prasmes augstāko pakāpi apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu, ja kandidāts nav beidzis latviešu mācībvalodas skolu vai divplūsmu skolu latviešu plūsmā.
14.5. medicīniskās izziņas (derīguma termiņš - viens mēnesis):
14.3.1. psihiatriskās iestādes izziņa;
14.3.2. narkoloģiskās iestādes izziņa;
14.3.3. ģimenes ārsta izziņa (veidlapa 027u par pārciestām un esošām slimībām) un šādu informāciju:
-  asins grupa, Rh faktors,
-  par profilaktiskajām potēm (Potēšanas pase),
- par vakcināciju pret COVID - 19

15. Interesentiem, kas NAA vēlas studēt otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā, NAA jāiesniedz:
15.1. Latvijas Republikas pilsoņa pases vai personas apliecības dati;
15.2. Ja persona izglītības dokumentu vai grādu ir ieguvusi ārvalstīs, tā iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
15.3. augstāko izglītību apliecinoša dokumenta un sekmju izraksta kopijas, uzrādot oriģinālus;
15.4. valsts valodas prasmes augstāko pakāpi apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu, ja kandidāts nav beidzis latviešu mācībvalodas skolu vai divplūsmu skolu latviešu plūsmā.
15.5 medicīniskās izziņas (derīguma termiņš - viens mēnesis):
15.3.1. psihiatriskās iestādes izziņa;
15.3.2. narkoloģiskās iestādes izziņa;
15.3.3. ģimenes ārsta izziņa (veidlapa 027u par pārciestām un esošām slimībām) un šādu informāciju:
-  asins grupa, Rh faktors,
-  par profilaktiskajām potēm (Potēšanas pase),
- par vakcināciju pret COVID - 19

16. Interesentiem, kas NAA vēlas studēt profesionālā maģistra studiju programmā, NAA vai BALTDEFCOL jāiesniedz:
16.1. personu apliecinošu dokumentu (pases vai personas apliecības) kopija, uzrādot oriģinālu;
16.2. iesniegums NAA par studijām maģistrantūrā (saskaņā ar noteiktu formu, kas pieejama NAA mājas lapā);
16.3. Ja persona izglītības dokumentu vai grādu ir ieguvusi ārvalstīs, tā iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds. Ja persona nav pievienojusi AIC izziņu, akadēmija nosūta izglītības dokumentus AIC, piestādot reflektantam rēķinu pēc AIC pakalpojumu cenrāža.
16.4. otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību vai bakalaura izglītību apliecinošā akreditētas augstskolas izsniegta izglītības dokumenta kopija (diploms un tā pielikums), uzrādot oriģinālu  un to tulkojumi angļu vai latviešu valodā, ja oriģinālā dokumenta valoda nav latviešu vai angļu;
16.5. BALTDEFCOL) izsniegts diploms ar diploma pielikumu par “Apvienotā vadības un augstākā štāba virsnieku kursa” jeb Joint Command and General Staff Course (turpmāk – JCGSC) pabeigšanu, uzrādot oriģinālu. Iepriekšējais kursa nosaukums: “Vecākā štāba virsnieka kurss” jeb Senior Staff Officer Course (turpmāk – SSOC).
16.6. Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas vadības rekomendācijas vēstule (tikai ministrijas civilajiem darbiniekiem);
16.7. ārvalstīs iegūtās izglītības “NBS Pielīdzināšanas komisijas” lēmuma kopija, uzrādot oriģinālu (tikai Latvijas NBS virsniekiem, kuri vecākā virsnieka kursu apguvuši citā ārvalstu mācību iestādē);
16.8. maģistra darba tēmas pieteikums latviešu vai angļu valodā saskaņā ar  vadlīnijām, kas pieejamas NAA mājas lapā. Pieteikuma kvalitāte tiek izvērtēta kandidātu izvērtēšanas procesā;
16.9. angļu valodas testa kopija, kas apliecina nokārtotu STANAG 3232 vai tā ekvivalentu ar attiecīgu angļu valodas prasmes līmeni. Ja nepieciešams, BALTDEFCOL un NAA nodrošina angļu valodas pārbaudi atbilstoši noteiktajām prasībām.

17. Katram dokumentam, kas izdots svešvalodā, jābūt pievienotam notariāli apliecinātam tulkojumam latviešu valodā. Šis punkts neattiecas uz profesionālās maģistra programmas studentiem.

III. Kandidātu atlase

18. Kandidātu atlasi studijām NAA:
18.1. profesionālā bakalaura studiju programmās un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā veic NAA Uzņemšanas komisija no 2023. gada 1. jūlija līdz 19.augustam;
18.2.  profesionālā maģistra studiju programmā veic Uzņemšanas komisija, kuru vada maģistra studiju programmas direktors, līdz 2023. gada 1.novembrim, izvērtējot iesniegtos dokumentus un nepieciešamības gadījumā rīkojot pārrunas ar kandidātiem

19. Kandidāts Uzņemšanas komisijas lēmumu var apstrīdēt mēneša laikā no lēmuma saņemšanas brīža, iesniedzot motivētu iesniegumu rektoram. Rektora pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

IV. NAA uzņemšanas prasības

                                    IV1. Prasības attiecībā uz pretendentu

20. NAA uzņem studijām:
20.1. profesionālā bakalaura studiju programmās – Latvijas Republikas pilsoņus ar vidējo vai augstāko izglītību vecumā līdz 30 gadiem uz imatrikulācijas dienu NAA, t.i., 2024. gada 17. februāri;
20.2. otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā – Latvijas Republikas pilsoņus ar augstāko izglītību (bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība) vecumā līdz 35 gadiem uz imatrikulācijas brīdi NAA, t.i., 2024. gada 17. februāri;

20.3. profesionālā maģistra studiju programmā:
20.3.1. Latvijas Republikas un ārvalstu pilsoņus, kas ir BALTDEFCOL JCGSC studenti vai šī kursa absolventi, un kuriem ir otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai bakalaura izglītība (3,5 gadu programma);
20.3.2. Latvijas Republikas un ārvalstu pilsoņus no NATO un ES valstīm,  kas nav BALTDEFCOL studenti vai BALTDEFCOL absolventi, var uzņemt maģistra programmā noteiktā pielīdzināšanas kārtībā, izskatot katru gadījumu atsevišķi.
21. Ja pretendents neiekļaujas 20.1.vai 20.2. punkta noteiktajā vecumā, viņa uzņemšanu NAA var tikt vērtēta individuāli.

IV2. Prasības attiecībā uz pretendentu sekmēm profesionālā bakalaura studiju programmas kandidātiem

22. Kandidātam studijām profesionālā bakalaura studiju programmā tiek noteiktas šādas prasības:
22.1. atestātā par vispārējo vidējo izglītību vai diplomā par vidējo profesionālo izglītību vērtējumam visos mācību priekšmetos jābūt sekmīgam;
22.2. prioritāri tiek ņemts vērā valsts centralizētā eksāmena vērtējums latviešu valodā, matemātikā un fizikā, ja centralizētais eksāmens netika kārtots fizikā, tad atestāta vērtējums fizikā vai dabas zinību priekšmetos;
22.3.  tiek testēta fiziskā sagatavošana atbilstoši AM 25.02.2021. noteikumiem Nr.6-NOT “Nacionālo bruņoto spēku fiziskās sagatavotības pārbaužu organizēšanas kārtība un prasības”.
22.4. jāpiedalās atlasē, lai noteiktu kandidātu potenciālu studijām NAA un turpmākajam dienestam NBS.

IV3. Papildus prasības profesionālā maģistra studiju programmas kandidātiem

23.1. jāuzrāda angļu valodas testa rezultāti ar nokārtotu STANAG 3232, tā ekvivalentu vai jānokārto iestājpārbaudījums angļu valodā, ko nodrošina NAA vai BALTDEFCOL;
23.2. BALTDEFCOL studentiem neatkarīgi no valstiskās piederības, dzimtās valodas un uzņemšanas prasībām BALTDEFCOL ir jāievēro maģistra programmas noteiktās prasības attiecībā uz angļu valodu un janokārto The Oxford Placement Test, testā iegūstot vismaz 61 punktu (B2 līmenis).

V. Kontaktinformācija

24. Informācija par studijām NAA pieejama Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, Rīgā, Ezermalas iela 8b, LV-1014; tālr.: 1835; e-pasts: studijas@mil.lv; mājaslapa: www.naa.mil.lv

 

Ozoliņa
Ilona.ozolina@mil.lv