Profesionālā bakalaura studiju programma

Gaisa spēku militārā vadība

Grāds
Profesionālā bakalaura grāds
Diploms
Profesionālā bakalaura diploms
Kvalifikācija
Leitnants
Akreditācija
Studiju virziens akreditēts līdz 2024. gada 31.decembrim (Augstskolu likums)
Studiju maksa
Valsts apmaksātas studijas
Ilgums
4,5 gadi 
Valoda
Latviešu
Kredītpunkti
278
Veids
Pilna laika – klātiene

Gaisa spēku militārā vadība

Studiju programmas mērķis: sagatavot studējošos par vidējā līmeņa vadītājiem dienestam Nacionālo bruņoto spēku, NATO (Ziemeļatlantijas līguma organizācija) / ES (Eiropas Savienības) daudznacionālajās vienībās, ar izteiktām līdera spējām, augstu motivāciju un profesionālo kompetenci.

Studiju rezultāti: prast vadīt personālu, kontrolēt pakļauto struktūrvienību darbu, spēt uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem un to sekām; rīkoties ētiski, likumiski un izprast atbildību par profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību, nodrošinot sadarbību ar valsts, ārvalstu un pašvaldību institūcijām, juridiskām un fiziskām personām savas kompetences ietvaros; spēt uzņēmējdarbības vadīšanā un personāla psiholoģijā iegūtās zināšanas izmantot atbilstoši mērķiem, sekojot to īstenošanas gaitai, pieņemot lēmumus un veicot korekcijas darbības optimizēšanai.

Uzņemšanas noteikumi

Tiek ņemtas vērā vienoto centralizēto eksāmenu sertifikātu rezultāti matemātikā, latviešu valodā un fizikā (vēlams), tests angļu valodā, lai noteiktu zināšanu līmeni.
Lai pieteiktos studijām Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā (NAA), Tev jābūt:
•    Latvijas Republikas pilsonim,
•    vecumā no 18 līdz 30 gadiem,
•    vismaz vidējai izglītībai (tiek ņemti vērā centralizēto eksāmenu vērtējumi),
•    valsts valodas zināšanām (C1),
•    bez kriminālās sodāmības,
•    ar labu veselību un fizisko sagatavotību.

Uzņemšanas noteikumi 2024./2025. studiju gadam

Pirmsstudiju posms

Pirms imatrikulēšanas (ierakstīšanas augstskolā studējošo sarakstā) profesionālajā bakalaura studiju programmā Tev jāpabeidz pirmsstudiju kurss – Kadeta kandidāta kurss, kas sastāv no:
Militārās pamatapmācības kursa (1.un 2.līmenis) NBS Kājnieku skolā no septembra līdz decembrim (13 nedēļas);
Jaunākā līdera kursa no janvāra līdz februārim (6 nedēļas).

Studiju programmas saturs

1. STUDIJU GADS
Pēc Militārā pamatapmācības kursa un Jaunākā līdera kursa pabeigšanas uzsāksiet studijas NAA kā pilntiesīgs kadets. Pirmajā kursā apgūsiet matemātiku, fiziku, angļu valodu, kā arī citus priekšmetus, kas noderēs studijām civilajā augstskolā. Paralēli tam apgūsiet tādus militāros priekšmetus, kā piemēram, militāro ētiku, civilo aizsardzību, kaujas prasmju uzturēšanu, militārās tiesības, strēlnieku ieroču uzbūvi un spējas un citus ne mazāk svarīgus priekšmetus. Sākot jau ar pirmo kursu pakāpeniski tiksiet iepazīstināti ar topošo dienesta vietu pēc NAA absolvēšanas tādā priekšmetā kā – Ievads Gaisa spēku specializācijā.

2. STUDIJU GADS
Otrajā kursā ir paredzētas studijas civilajā augstskolā, kurā ir paredzēts apgūt priekšmetus, kas ir cieši saistīti ar Gaisa spēku specifiku un iegūt nepieciešamās zināšanas tehniskajā mehānikā, sakaru sistēmu pamatos, aerodinamikā un lidojumu dinamikā, gaisakuģu uzvbūvē, datortīklos, gaisakuģu radiolokācijas sistēmās u.c. Paralēli studijām civilajā augstskolā tiks nodrošināta militāro zināšanu apgūšana tādos priekšmetos, kā militārā vadība, militārā psiholoģija, šaušanas mācība u.c. Karavīru profesionālas iemaņas tiek uzturētas un pilnveidotas tādos kursos un nometnēs, kā Kājnieku nodaļas komandieru kurss un Vasaras lauku nometne.

3. STUDIJU GADS
Trešais kurss struktūras ziņā neatšķiras no otrā kursa, jo studijas tiek organizētas sadarbībā ar civilo augstskolu. Šajā kursā turpināsiet apgūt daudzpusīgas zināšanas, kas ir saistītas ar globālo navigācijas satelītu sistēmu darbību, aviācijas sakaru sistēmām un tīkliem, aviācijas likumdošanu, loģistikas pamatiem, tehnisko procesu vadību aviouzņēmumā, lidlauka pārvaldību u.c. Šajā kursā kadeti dodas pirmajā praksē uz Gaisa spēku vienībām, kur iepazīst vienību darba vidi un specifiku, pieskaroties katras vienības svarīgākajiem uzdevumiem. Identiski kā otrajā kursā kadeti piedalās gan Vasaras lauku nometnē, gan paralēli studijām civilajā augstskolā apgūst militāros priekšmetus; Latvijas militāro vēsturi, militāro pedagoģiju, militāro vadību, karamākslas vēsturi, ievadu Gaisa spēku specializācijā u.c. 

4. STUDIJU GADS
Šajā kursā sadarbība ar civilo augstskolu ir noslēgusies un studijas pilnā apjomā norit NAA, kur kadeti turpina apgūt militāros priekšmetus - kaujas tehniku un bruņojumu, ievadu uguns atbalstā, inženieru atbalstu, sakarus, gaisa spēku nodrošinājumu, sauszemes spēku taktiku, medicīnas nodrošinājumu u.c. Šajā kursā kadeti dodas otrajā praksē uz Gaisa spēku vienībām, kur katrs kadets individuāli nonāk konkrēti tajā vienībā, kurā dienēs pēc NAA absolvēšanas. Noslēdzoties praksei, kadetiem ir nepieciešams uzrakstīt un aizstāvēt prakses atskaiti. Paralēli šajā posmā kadetiem ir iespēja pievērsties bakalaura darba rakstīšanai. 

5. STUDIJU GADS
Šajā kursā kadetiem tiek atvēlēts laiks, lai maksimāli būtu iespējams koncentrēties uz valsts pārbaudījumiem - bakalaura darba rakstīšanai, tomēr paralēli ir jāapgūst brīvās izvēles priekšmeti, kas sevī ietver humanitāros/sociālos studiju kursus, vadības un saskarsmes studiju kursus. Paralēli tam nodarbībās “Ievads GS specializācijā” turpina apgūt zināšanas par Gaisa spēkiem. 

Studiju programmas saturs studiju laikā var tikt aktualizēts un pilnveidots.

Kursi

Studiju gaitā tiks apgūti attiecīgie studiju kursi:
•    militārās tiesības,
•    militārā vadība,
•    šaušanas mācība,
•    kaujas tehnika un bruņojums,
•    aizsardzība no masveida iznīcināšanas ieročiem,
•    sakari,
•    gaisa spēku nodrošinājums,
•    gaisa spēku taktika un pretgaisa aizsardzība,
•    aerodinamikas pamati,
•    aviācijas dzinēju teorija,
•    aviācijas gāzturbīnu dzinēju konstrukcija,
•    ciparu tehnikas elektronisko instrumentu sistēmas,
•    aviācijas sakaru sistēmas un tīkli,
•    globālā navigācijas satelītu sistēma,
•    gaisakuģu radiolokācijas, radionavigācijas un elektroapgādes sistēmas,
•    gaisakuģu tehniskās ekspluatācijas organizēšana un nodrošinājums,
•    gaisakuģu profilakse un diagnosticēšana un citi.

Programmas uzdevumi

1. Par prioritāti uzskatīt studējošā kā līdera veidošanu un viņa radošas personības attīstību.
2. Dot studējošiem teorētisko izpratni un praktiskās iemaņas par militāru un nemilitāru uzdevumu plānošanu, vadīšanu un kontroli.
3. Attīstīt studējošo spējas analītiski formulēt un pieņemt objektīvus lēmumus paaugstināta riska apstākļos un krīzes situācijās.
4. Nodrošināt padziļinātu teorētisko zināšanu apguvi tādās jomās kā militārā vadība un psiholoģija, individuālais un kolektīvais bruņojums, kaujas tehnika, sakari, datorzinības, informācijas tehnoloģijas, inženiertehniskie un profesionālās ievirzes studiju kursi, vienlaicīgi attīstot un pilnveidojot praktiskās iemaņas izvēlētās specialitātes prakses ietvaros, kas atbilst NBS virsnieka standarta prasībām.
5. Apgūt pašizglītošanās un pētniecības darba iemaņas, studējot nozares literatūru, veicot pētījumus, pildot semestra, studiju un bakalaura darbus, gatavojot projektus un cita veida uzdevumus, saistītus ar valsts aizsardzību, izvēlētās specialitātes ietvaros.
6. Veicināt studiju programmas satura un studiju procesa tālāku pilnveidi atbilstoši NBS attīstības plāniem, uzdevumiem un tehnoloģiju attīstībai.

Prasības profesionālās kvalifikācijas iegūšanai: profesionālo kvalifikāciju piešķir pēc profesionālā bakalaura studiju programmas „Gaisa spēku militārā vadība” sekmīgas apgūšanas un bakalaura darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas.

Iespējas turpināt studijas

Iespējas turpināt izglītību akadēmiskā vai profesionālā maģistra studiju programmās, izpildot attiecīgās maģistra programmas uzņemšanas prasības.

Mācībspēki un mācību norises vieta

Studiju programmas direktors

kapteinis Mārtiņš Zābelis

kapteinis
Mārtiņš Zābelis 

e-pasts: martins.zabelis@mil.lv

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmijas
Gaisa spēku nodaļas metodiķe

Inna Vertļina-Kovaļska

Inna Vertļina-Kovaļska
e-pasts: inna.kovalska@mil.lv
mob.t. 28305726

Mācībspēki

Valdis Kuzmins

Valdis Kuzmins
e-pasts:  valdis.kuzmins@mil.lv
mob.t. 29373810

A.Landrāts

Andis Landrāts
e-pasts:  andis.landrats@mil.lv
mob.t. 26599689

Toms Rostoks

Toms Rostoks
e-pasts:  toms.rostoks@mil.lv
mob.t. 29557994

Studiju bāze: Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmijas un sadarbības augstskolas telpās, kā arī Gaisa spēku vienības

ALUMNI
leitnante Ieva Būmerte

leitnante
Ieva Būmerte

Studēju Gaisa spēku programmā un biju apmierināta ar to. Praksē, kas man ļoti patika, par to vēlreiz pārliecinājos, sapratu, ka tā ir mana īstā vieta. Ja man būtu iespēja pagriezt laiku atpakaļ un sākt studijas no jauna, studiju programmu es nemainītu.