Profesionālā bakalaura studiju programma

Jūras spēku militārā vadība

Grāds
Profesionālā bakalaura grāds
Studiju programmas specializācijas (saskaņā ar pašvērtējumu) 
Kuģu vadīšana
Kuģu mehānika
Diploms
Profesionālā bakalaura diploms
Kvalifikācija
Leitnants
Akreditācija
Studiju virziens akreditēts līdz 2024. gada 31.decembrim (Augstskolu likums)
Studiju maksa
Valsts apmaksātas studijas
Ilgums
4,5 gadi 
Valoda
Latviešu
Kredītpunkti
273
Veids
Pilna laika – klātiene

Jūras spēku militārā vadība

Studiju programmas mērķis: sagatavot studējošos par vidējā līmeņa vadītājiem dienestam Nacionālo bruņoto spēku, NATO (Ziemeļatlantijas līguma organizācija) / ES (Eiropas Savienības) daudznacionālajās vienībās, ar izteiktām līdera spējām, augstu motivāciju un profesionālo kompetenci.

Studiju rezultāti: prast vadīt personālu, kontrolēt pakļauto struktūrvienību darbu, spēt uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem un to sekām; rīkoties ētiski, likumiski un izprast atbildību par profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību, nodrošinot sadarbību ar valsts, ārvalstu un pašvaldību institūcijām, juridiskām un fiziskām personām savas kompetences ietvaros; spēt uzņēmējdarbības vadīšanā un personāla psiholoģijā iegūtās zināšanas izmantot atbilstoši mērķiem, sekojot to īstenošanas gaitai, pieņemot lēmumus un veicot korekcijas darbības optimizēšanai.

Uzņemšanas noteikumi

Tiek ņemtas vērā vienoto centralizēto eksāmenu sertifikātu rezultāti matemātikā, latviešu valodā un fizikā (vēlams), tests angļu valodā, lai noteiktu zināšanu līmeni.
Lai pieteiktos studijām Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā (NAA), Tev jābūt:
•    Latvijas Republikas pilsonim,
•    vecumā no 18 līdz 30 gadiem,
•    vismaz vidējai izglītībai (tiek ņemti vērā centralizēto eksāmenu vērtējumi),
•    valsts valodas zināšanām (C1),
•    bez kriminālās sodāmības,
•    ar labu veselību un fizisko sagatavotību.

Uzņemšanas noteikumi 2024./2025. studiju gadam

Pirmsstudiju posms

Pirms imatrikulēšanas (ierakstīšanas augstskolā studējošo sarakstā) profesionālajā bakalaura studiju programmā Tev jāpabeidz pirmsstudiju kurss – Kadeta kandidāta kurss, kas sastāv no:
Militārās pamatapmācības kursa (1.un 2.līmenis) NBS Kājnieku skolā no septembra līdz decembrim (13 nedēļas);
Jaunākā līdera kursa no janvāra līdz februārim (6 nedēļas).

Studiju programmas saturs

1. STUDIJU GADS
Pēc Militārā pamatapmācības kursa un Jaunākā līdera kursa pabeigšanas, Jūras spēku Militārās vadības kadets pirmo studiju gadu uzsāk, mācoties angļu valodu, matemātiku un fiziku, lai sagatavotos profesionālo priekšmetu turpmākai apguvei sadarbības augstskolā. Jūrniecības izglītības iestādē studijas norisinās, vadoties pēc izvēlētās apakšprogrammas - kūģu vadīšana vai kuģu mehānika. Lai kļūtu par jūrnieku, jau pirmajā semestrī, studējošais iziet Jūras spēku Pamatapmācības kursu un praksi uz Jūras spēku kuģiem.

2. STUDIJU GADS
Otrais studiju gads iesākas ar mācībām NAA un jūrniecības izglītības iestādē. Kadeti piedalās arī Vasaras lauku nometnē, lai nostiprinātu karavīra pamatzināšanas lauka apstākļos. Studiju gada laikā kadeti iziet arī čertu mēnešu speciālizācijas praksi uz Jūras spēku kuģiem, lai celtu jūrnieku kompetences līmeni kuģa vadīšanā vai kuģa mehānikā.

3. STUDIJU GADS
Trešais studiju gads tiek aizvadīts apgūstot akadēmiskos un profesionālos priekšmetus gan NAA, gan jūrniecības izglītības iestādē- projektu vadība, militārā pedagoģija, militārā vadība, kuģu vadīšana un sardzes dienests, navigācija un locija, jūrniecības angļu valoda u.c. Tiek apgūta arī jūrnieka profesijas neatņemama sastāvdaļa - burāšana.

4. STUDIJU GADS
Ceturto studiju gadu kadeti uzsāk ar profesionālo militāro priekšmetu apgūšanu – kaujas tehnika un bruņojums, inženieru atbalsts, sakari, medicīnas nodrošinājums u.c., noslēdzot to ar Kaujas izturības kursu, lai pārbaudītu savus fiziskos un garīgos spēkus. Turpinot celt jūrnieka kompetenci, kadeti dodas uz noslēdzošo apmācību – Jūras spēku Taktikas kursu, ko noslēdz ar praksi Jūras spēku vienībās, lai stiprinātu savas iegūtās zināšanas.

5. STUDIJU GADS
Noslēdzošo semestri kadeti pavada, izstrādājot bakalaura darbus un apgūstot brīvās  izvēles priekšmetus. Jūnija pirmajā pusē kadeti aizstāv savus bakalaura darbus un absolvē NAA.

Studiju programmas saturs studiju laikā var tikt aktualizēts un pilnveidots.

Kursi

Studiju gaitā tiks apgūti attiecīgie studiju kursi:
•    Jūras spēku pamatapmācības kurss,
•    Kara flotes vēsture,
•    Militārās tiesības,
•    Strēlnieku ieroču uzbūve un spējas,
•    Militārā vadība,
•    JS specializācijas kurss,
•    Kara kuģu dzīvotspēja,
•    Kara flotes kaujas līdzekļi,
•    Kaujas tehnika un bruņojums,
•    Aizsardzība no masveida iznīcināšanas ieročiem (AMII),
•    Sakari,
•    Kaujas izturības kurss,
•    Jūras spēku taktika,
•    Teorētiskā mehānika,
•    Kuģošanas drošība,
•    Burāšanas pamati un citi studiju kursi.

Pēc veiksmīgi pabeigta burāšanas pamatu kursa kadeti iegūst atpūtas kuģu vadītāja apliecību.

Apakšprogrammā Kuģu vadīšana tiks apgūti studiju kursi:
•    Jūrniecības astronomija,
•    Kuģu vadīšana un sardzes dienests,
•    Navigācija un locija,
•    ECDIS.

Apakšprogrammā Kuģu mehānika tiks apgūti studiju kursi:
•    Kuģa dīzeļiekārtas un turbīnas,
•    Kuģu palīgmehānismi un sistēmas,
•    Kuģu elektrotehnika un elektronika,
•    Kuģu uzbūve un teorija,
•    Prakse darbnīcās.
 

Programmas uzdevumi

1. Par prioritāti uzskatīt studējošā kā līdera veidošanu un viņa radošas personības attīstību.
2. Dot studējošiem teorētisko izpratni un praktiskās iemaņas par militāru un nemilitāru uzdevumu plānošanu, vadīšanu un kontroli.
3. Attīstīt studējošo spējas analītiski formulēt un pieņemt objektīvus lēmumus paaugstināta riska apstākļos un krīzes situācijās.
4. Nodrošināt padziļinātu teorētisko zināšanu apguvi tādās jomās kā militārā vadība un psiholoģija, individuālais un kolektīvais bruņojums, kaujas tehnika, sakari, inženiertehniskie un profesionālās ievirzes studiju kursi, vienlaicīgi attīstot un pilnveidojot praktiskās iemaņas izvēlētās specialitātes prakses ietvaros, kas atbilst NBS virsnieka standarta prasībām.
4.1. Apakšprogrammā kuģu vadīšana nodrošināt padziļinātu teorētisko zināšanu apguvi tādās jomās kā jūrniecības astronomija, navigācija un locija.
4.2. Apakšprogrammā kuģu mehānika nodrošināt padziļinātu teorētisko zināšanu apguvi tādās jomās kā inženiergrafika un tēlotājģeometrija, kuģu uzbūve un teorija.
5. Apgūt pašizglītošanās un pētniecības darba iemaņas, studējot nozares literatūru, veicot pētījumus, pildot semestra, studiju un bakalaura darbus, gatavojot projektus un cita veida uzdevumus, saistītus ar valsts aizsardzību, izvēlētas specialitātes ietvaros.
6. Veicināt studiju programmas satura un studiju procesa tālāku pilnveidi atbilstoši NBS attīstības plāniem, uzdevumiem un tehnoloģiju attīstībai.

Prasības profesionālās kvalifikācijas iegūšanai: profesionālo kvalifikāciju piešķir pēc profesionālā bakalaura studiju programmas „Jūras spēku militārā vadība” sekmīgas apgūšanas un bakalaura darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas.

Iespējas turpināt studijas

Iespējas turpināt izglītību akadēmiskā vai profesionālā maģistra studiju programmās, izpildot attiecīgās maģistra programmas uzņemšanas prasības.

Mācībspēki un mācību norises vieta

Studiju programmas direktors

Vīrietis

kapteiņleitnants Artis Strautiņš
e-pasts: artis.strautins@mil.lv
mob.t. 29902332

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmijas
Jūras spēku nodaļas metodiķe

Ksenija Ločmele

Ksenija Ločmele
e-pasts: Ksenija.Locmele@mil.lv
mob.t. 28305726

Mācībspēki

Ieva Bērziņa

Ieva Bērziņa
e-pasts:  ieva.berzina@mil.lv
mob.t. 29277566

Studiju bāze: Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas un sadarbības augstskolas telpās, kā arī Jūras spēku vienībās

ALUMNI
Leitnante Ilva Linuža

Leitnante
Ilva Linuža

Izaicinājumi – nepadoties! Tas, manuprāt, ir lielākais izaicinājums, jo ir dažādu pakāpju grūtības, dažādas situācijas. Tajā brīdī, kad viss ir slikti un sāc domāt – varbūt nevajag turpināt, ir vienkārši jāpaskatās sev apkārt. Ir jāpaskatās uz pārējiem kolēģiem. Jāatceras, ka viņi ir identiskā situācijā. Jā, tas ir izaicinājums, izaicinājums ir cīņa ar sevi. Jāspēj atrast motivāciju un jāatceras tā pirmā diena, pirmā nedēļa, kad mēs visi bijām sasaukti šeit akadēmijā un kāpēc mēs šeit atnācām. Tas manā gadījumā palīdzēja.