Mācību padome

Mācību padomes uzdevumi

 1. Izskatīt un virzīt Senātam apstiprināšanai ar mācību un studiju procesu saistītus nolikumus.
 2. Izskatīt un apstiprināt izstrādātos studiju kursus, pārbaudījumu plānu, noslēguma un valsts pārbaudījumu programmas saturu un prakses programmas.
 3. Izskatīt un apstiprināt vai virzīt apstiprināšanai virsnieku profesionālās karjeras, tālākizglītības un profesionālās pilnveides kursu programmas.
 4. Izskatīt jautājumus par personāla imatrikulāciju studiju kursos un eksmatrikulāciju no studiju kursiem.
 5. Izskatīt jautājumus par studiju pārtraukuma piešķiršanu.
 6. Izskatīt un apstiprināt studējošo pielaišanu valsts pārbaudījumam.
 7. Apstiprināt grādu un kvalifikācijas piešķiršanu studējošajiem.
 8. Izskatīt un apstiprināt prakšu plānu ar konkrētu prakšu vietu un prakses vadītāju norādi.
 9. Izskatīt un ieteikt NAA rektoram apstiprināšanai Valsts noslēguma pārbaudījumu komisijas locekļu sarakstu (projektu).
 10. Izskatīt un iesniegt NAA prorektoram apstiprināšanai NAA studiju kursu Valsts noslēguma pārbaudījumu saturu.
 11. Izskatīt Uzņemšanas noteikumus katram akadēmiskajam gadam un virzīt tos apstiprināšanai Senātā.
 12. Izskatīt un apstiprināt metodiskos norādījumus kursa darbu, izpētes darbu, studiju darbu, kvalifikācijas darbu, diplomdarbu, bakalaura un maģistra darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai.
 13. Apstiprināt noslēguma  darba izstrādes grafiku katram studiju kursam.
 14. Izskatīt un izlemt studējošo un izglītojamo sekmības jautājumus.
 15. Uzklausīt, vērtēt un apstiprināt studiju kursa priekšnieku vai programmu direktoru pārskatus par studējošo sekmību, programmu īstenošanas kvalitāti un atbilstību studiju plānam ar norādi uz izglītības procesa stiprajām un vājajām pusēm, piedāvātajiem risinājumiem.
 16. Izskatīt un apstiprināt izmaiņas studiju programmās.
 17. Izskatīt un apstiprināt jaunu studiju programmu izveidi.
 18. Izskatīt un apstiprināt plānoto personālu mācību un/vai studiju kursu docēšanai, kursa darbu, izpētes darbu, diplomdarbu, bakalaura un maģistra darbu vadīšanai un recenzēšanai.
 19. Apstiprināt noslēguma darbu tēmas, vadītājus un recenzentus.
 20. Lemt citus ar izglītojamo un studējošo mācību un studiju procesu saistītus jautājumus.

 

Saistītie dokumenti