Profesionālā bakalaura studiju programma

Sauszemes spēku militārā vadība

Grāds
Profesionālā bakalaura grāds
Diploms
Profesionālā bakalaura diploms
Kvalifikācija
Leitnants
Akreditācija
Studiju virziens akreditēts līdz 2024. gada 31.decembrim (Augstskolu likums)
Studiju maksa
Valsts apmaksātas studijas
Ilgums
4 gadi 
Valoda
Latviešu
Kredītpunkti
242
Veids
Pilna laika – klātiene

Sauszemes spēku militārā vadība

Studiju programmas mērķis: sagatavot studējošos par vidējā līmeņa vadītājiem dienestam Nacionālo bruņoto spēku, NATO (Ziemeļatlantijas līguma organizācija) / ES (Eiropas Savienības) daudznacionālajās vienībās, ar izteiktām līdera spējām, augstu motivāciju un profesionālo kompetenci.

Studiju rezultāti: prast vadīt personālu, kontrolēt pakļauto struktūrvienību darbu, spēt uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem un to sekām; rīkoties ētiski, likumiski un izprast atbildību par profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību, nodrošinot sadarbību ar valsts, ārvalstu un pašvaldību institūcijām, juridiskām un fiziskām personām savas kompetences ietvaros; spēt uzņēmējdarbības vadīšanā un personāla psiholoģijā iegūtās zināšanas izmantot atbilstoši mērķiem, sekojot to īstenošanas gaitai, pieņemot lēmumus un veicot korekcijas darbības optimizēšanai.

Uzņemšanas noteikumi

Tiek ņemtas vērā vienoto centralizēto eksāmenu sertifikātu rezultāti matemātikā latviešu valodā un fizikā (vēlams), tests angļu valodā, lai noteiktu zināšanu līmeni.
Lai pieteiktos studijām Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā (NAA), Tev jābūt:
•    Latvijas Republikas pilsonim,
•    vecumā no 18 līdz 30 gadiem,
•    vismaz vidējai izglītībai (tiek ņemti vērā centralizēto eksāmenu vērtējumi),
•    valsts valodas zināšanām (C1),
•    bez kriminālās sodāmības,
•    ar labu veselību un fizisko sagatavotību.

Uzņemšanas noteikumi 2024./2025. studiju gadam

Pirmsstudiju posms

Pirms imatrikulēšanas (ierakstīšanas augstskolā studējošo sarakstā) profesionālajā bakalaura studiju programmā Tev jāpabeidz pirmsstudiju kurss – Kadeta kandidāta kurss, kas sastāv no:
Militārās pamatapmācības kursa (1.un 2.līmenis) NBS Kājnieku skolā no septembra līdz decembrim (13 nedēļas);
Jaunākā līdera kursa no janvāra līdz februārim (6 nedēļas).

Studiju programmas saturs

1. STUDIJU GADS
Sākotnēji, Sauszemes spēku militārās vadības pirmajā studiju gadā, apgūsi loģiku, retoriku, drošības politikas un aizsardzības stratēģijas pamatus un profesionālo angļu valodu, kā arī iegūsi jaunākajam līderim nepieciešamās zināšanas par militāro vadību, psiholoģiju un ētiku. Veidosies izpratne par ieroču, sakaru un transporta līdzekļu uzbūvi un spējām, kaujas operāciju veidiem, kā arī Latvijas militāro vēsturi.

2. STUDIJU GADS
Otrajā studiju gadā iegūsi zināšanas par pedagoģiju, projektu vadību, militārajām tiesībām, karamākslas vēsturi, kā arī gūsi prasmes pielietot Nacionālo bruņoto spēku (NBS) rīcībā esošo munīciju un ieročus, atpazīt kaujas tehniku un bruņojumu. Praktiski iemācīsies vadīt kājnieku nodaļu, organizēt stacionārās šaušanas nodarbības padotajiem karavīriem un pilnveidosi militārās vadības iemaņas.

3. STUDIJU GADS
Trešajā studiju gadā apgūsi kājnieku apakšvienību taktiku, iemācīsies plānot un vadīt kājnieku vada un rotas operācijas, kā arī vadīt taktiskās šaušanas nodarbības, gūsi ieskatu kaujas lauka izlūkošanā. Tavas iegūtās militārās vadības zināšanas, fiziskās, psiholoģiskās spējas, noturība un piemērotība virsnieka profesijai tiks pārbaudīta Kaujas izturības kursā.

4. STUDIJU GADS
Noslēgumā, ceturtajā studiju gadā apgūsi brīvās izvēles humanitāros un vadības priekšmetus, izpratīsi kājnieku bataljona operāciju plānošanu un vadību, kā arī apgūsi ar savu nākotnes specializāciju (mehanizētais kājnieku vada, inženieru, izlūkošanas vada, netiešā uguns atbalsta, sakaru vai nodrošinājuma vada komandieris) saistītos priekšmetus. Nozīmīgu studiju gada daļu veidos prakse NAA organizētajos kursos un savā nākošajā dienesta vietā NBS vienībā, kas sniegs iespēju nostiprināt iegūtās zināšanas un prasmes. Noslēgumā, apliecināsi, ka esi ieguvis nepieciešamo kvalifikāciju, izstrādājot un aizstāvot bakalaura darbu.

Studiju programmas saturs studiju laikā var tikt aktualizēts un mainīts.

Kursi

Studiju gaitā tiks apgūti attiecīgie studiju kursi:
• militārās tiesības;
• militārā vadība;
• transportlīdzekļu uzbūve, ekspluatācija un apkope;
• vides aizsardzība, darba drošība un civilā aizsardzība;
• drošības politika un Aizsardzības stratēģijas pamati;
• aizsardzības ekonomika;
• šaušanas mācība;
• sakaru organizācija;
• munīcijas un spridzināšanas pamati;
• kaujas operāciju veidi;
• kājnieku vada/rotas operāciju plānošana un vadīšana;
• vada taktika;
• kaujas prasmju uzturēšana;
• kaujas lauka izlūkošana;
• kaujas tehnika un bruņojums;
• pretgaisa un prettanku vienību spējas un izmantošana;
• aizsardzība no masveida iznīcināšanas ieročiem;
• izlūkošanas, uguns atbalsta, nodrošinājuma un sakaru vada komandiera kursi un citi.

Programmas uzdevumi

Nodrošināt militārās vadības nozarē nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvi.

Izkopt studējošajiem spējas pieņemt lēmumus, risināt problēmas un vadīt padotās apakšvienības personālu dažādos un pastāvīgi mainīgos vai neskaidros apstākļos miera laikā un valsts apdraudējuma gadījumā, tai skaitā militāri operacionālā vidē, sekmējot personības un līderības iezīmju pilnveidi. Sagatavot kompetentus, starptautiskā vidē konkurētspējīgus militāros vadītājus, kuri spēj izmantot savas zināšanas, iegūtās prasmes, apliecinot profesionalitāti.

Iespējas turpināt studijas

Iespējas turpināt izglītību akadēmiskā vai profesionālā maģistra studiju programmās, izpildot attiecīgās maģistra programmas uzņemšanas prasības

Mācībspēki un mācību norises vieta

Studiju programmas direktors

Pulkvežleitnants Ēriks Keisters

pulkvežleitnants
Ēriks Keisters
e-pasts: eriks.keisters@mil.lv

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmijas
Studiju un metodiskā atbalsta nodaļas militārā metodiķe 

Katrīna Bekere

Katrīna Bekere
e-pasts: katrina.bekere@mil.lv
mob.t. 28805191

Mācībspēki

kapteine Sarmīte Gailīte

kapteine
Sarmīte Gailīte

e-pasts:  sarmite.gailite@mil.lv
mob.t. 28384058

kapteiņleitnante Kristīne Timma

kapteiņleitnante
Kristīne Timma

e-pasts:  kristine.timma@mil.lv
mob.t. 29256458

štāba virsseržants Māris Zauls

štāba virsseržants
Māris Zauls

e-pasts:  maris.zauls@mil.lv
mob.t. 28627762

Studiju bāze: Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas telpas, kā arī Sauszemes spēku vienības

ALUMNI
leitnants Alekss Slavinskis

leitnants
Alekss Slavinskis

Ļoti daudz esmu ieguvis tieši no Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas pieaicinātajiem lektoriem, kas deva zināšanas par kritisko domāšanu un lēmumu pieņemšanu. Tas viss ir ļoti būtiski, lai izveidotos par labu virsnieku.