Lietošanas noteikumi

Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Bibliotēkas lietošanas noteikumi

Izdoti saskaņā ar Bibliotēku likuma

5. panta trešo daļu

Izmantotie termini:

Abonements – vieta Bibliotēkā kur notiek lietotāju apkalpošana.

Brīvpieejas fonds – fonds, kuru Bibliotēkas lietotāji drīkst izmantot patstāvīgi.

Mājas abonements – iespēja noformēt grāmatas u.c. materiālus līdzņemšanai.

Grāmatas ilglaicīgai lietošanai – elektroniskajā katalogā atzīmētas kā M, mācību literatūra, izsniedz uz semestri.

Grāmatas īslaicīgai lietošanai – elektroniskajā katalogā atzīmētas kā Z un D, izsniedz uz 1 mēnesi ar iespēju pagarināt termiņu.

Grāmatas lietošanai Lasītavā – elektroniskajā katalogā atzīmētas kā L, lietošanai Lasītavā uz vietas, uz mājām neizsniedz.

Uzziņu krājums – elektroniskajā katalogā atzīmētas kā ZU, lietošanai Abonementā uz vietas, uz mājām neizsniedz.

SBA (Starpbibliotēku abonements) – iespēja pasūtīt grāmatas no citas bibliotēkas.

I. Vispārīgie noteikumi

1. Noteikumi nosaka Nacionālās aizsardzības akadēmijas (turpmāk NAA) Bibliotēkas lietošanas kārtību, lasītāju tiesības un pienākumus.

2. Noteikumi izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Bibliotēkas nolikumu.

3. Bibliotēkas lietošanas noteikumu izmaiņas vai papildinājumus pēc Bibliotēkas vai NAA vadības ierosinājuma apstiprina prorektors.

4. Bibliotēkai ir pienākums iepazīstināt lietotājus ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem. Tie izvietojami Bibliotēkas lietotājiem redzamā vietā Abonementā.

5. Bibliotēkas krājuma izmantošana ir bez maksas.

6. Bibliotēkas galvenais mērķis ir sekmēt NAA uzdevumu izpildi, tādējādi NAA studējošo un akadēmiskā personāla apkalpošana uzskatāma par prioritāti.

II. Bibliotēkas lietotāju reģistrācijas kārtība

7. NAA Bibliotēku var izmantot jebkura persona, kas sasniegusi pilngadību.

8. Par Mājas abonementa lietotāju var kļūt NAA studējošie, NAA akadēmiskais un vispārējais personāls, Latvijas Nacionālo bruņoto spēku (turpmāk – NBS) karavīri un darbinieki. Citi lietotāji Bibliotēkas krājumu var izmantot tikai Lasītavā.

9. NAA studējošajiem un personālam, kā arī NBS Mācību vadības pavēlniecības pakļautībā esošo skolu karavīriem un darbiniekiem pierakstoties Bibliotēkā nepieciešama derīga dienesta apliecība un fotogrāfija 3x4 cm. Pārējo bruņoto spēku vienību karavīriem un darbiniekiem pierakstoties Bibliotēkā nepieciešama atbilstoši prasībām aizpildīta garantijas vēstules veidlapa (pielikums Nr.1), derīga dienesta apliecība un fotogrāfija 3x4 cm. Bibliotēkā jāreģistrējas personīgi ierodoties Abonementā.

10. Reģistrējoties Bibliotēkā, lietotājam jāiepazīstas ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem un ar savu parakstu jāapstiprina šo noteikumu ievērošana.

11. Lasītāja karte ir personisks dokuments un ir aizliegts nodot karti izmantošanai citai personai.

12. Bibliotēkas lasītāja kartes nozaudēšanas vai bojājuma gadījumā karti atjauno atbilstoši 9. punkta prasībām.

13. Mainot uzvārdu, dzīves vai dienesta/darba vietu, lietotājam tas jāpaziņo Bibliotēkai kārtējā apmeklējuma reizē.

III. Bibliotēkas lietotāju tiesības

14. Saņemt informāciju par Bibliotēkas krājumu un informācijas sistēmām, lietotāju apkalpošanu un pakalpojumiem.

15. Izmantot Bibliotēkas krājumu un informācijas sistēmas atbilstoši Bibliotēkas lietošanas noteikumiem.

16. Bez maksas izmantot publiski pieejamos datorus, kā arī internetu un pieejamos elektroniskās informācijas resursus.

17. Izmantot kopēšanas pakalpojumus atbilstoši 49. punktam.

18. Lietotājam ir tiesības uz personas datu neaizskaramību. Bez lietotāja piekrišanas Bibliotēka lietotāja datus nedrīkst nodot vai izpaust trešajai personai, izņemot likumos paredzētajos gadījumus.

19. Priekšlikumus, atsauksmes vai sūdzības par Bibliotēkas darbu lietotājam ir tiesības iesniegt Bibliotēkas vadītājam rakstiskā veidā.

IV. Bibliotēkas lietotāju pienākumi

20. Ievērot Bibliotēkas lietošanas noteikumus.

21. Līdzņemšanai atlasītos izdevumus reģistrēt pie bibliotekāra. Bibliotēkas grāmatas un citus dokumentus, kuru saņemšana nav noformēta pie bibliotekāra, iznest no Bibliotēkas telpām ir aizliegts.

22. Saņemtos iespieddarbus nodot vai pagarināt līdz noteiktajam termiņam.

23. Saudzēt Bibliotēkas krājumu, tehniku, aprīkojumu. Aizliegts izdarīt jebkādas atzīmes un svītrojumus saņemtajos izdevumos, locīt vai izplēst lapas vai kā citādi bojāt izdevumus. Par pamanītajiem bojājumiem ziņot bibliotekāram.

24. Bibliotēkā pie brīvpieejas krājuma nav atļauts atrasties virsdrēbēs un ar somām.

25. Bibliotēkas telpās ievērot klusumu, aizliegts lietot mobilos telefonus, tiem jābūt izslēgtiem.

26. SBA kārtā saņemtos informācijas avotu oriģinālus izmantot tikai Lasītavā, stingri ievērojot lietošanas termiņu. Atsevišķos gadījumos lietošanas termiņu iespējams pagarināt, un tas izdarāms ne vēlāk, kā 3 dienas pirms termiņa beigām.

27. Par lasītāja kartes nozaudēšanu personīgi informēt Bibliotēkas darbinieku, lai saņemtu tās dublikātu.

28. Beidzot studijas NAA vai pārtraucot darba/dienesta attiecības NAA vai NBS, lietotājam jānodod Bibliotēkā visi saņemtie iespieddarbi un citi materiāli, kā arī lasītāja karte un jāsaņem paraksts apgaitas lapā.

V. Iespieddarbu un citu materiālu izsniegšanas kārtība un atbildība

29. Iespieddarbus uz mājām izsniedz tikai tiem lietotājiem, kuri reģistrējušies Bibliotēkā šajos noteikumos paredzētajā kārtībā.

30. Uz mājām izsniedzamo iespieddarbu lietošanas termiņi ir:

30.1. mācību literatūrai – 1 mācību semestris;

30.2. daiļliteratūrai un grāmatām no zinātniskās literatūras fonda – 1 mēnesis;

30.3. žurnāliem – 2 nedēļas.

31. Iespieddarbus no Lasītavas, kā arī no Zinātniskās un daiļliteratūras abonementa uzziņu fonda uz mājām neizsniedz.

32. Ja iespieddarbi lietotājam ir nepieciešami ilgākam laikam, un tos nepieprasa citi lietotāji, lietošanas termiņu pēc lietotāja lūguma var pagarināt, bet ne vairāk kā 3 reizes. Pagarinājumu var noformēt arī telefoniski.

33. Ja lietotājs noteiktajā laikā nav nodevis iespieddarbus, bibliotekārs izsaka atgādinājumu pa e-pastu vai telefonu, vai arī nosūta atgādinājumu pa pastu. Ja lietotājs saistības ar bibliotēku nav nokārtojis pēc vairākkārtējiem atgādinājumiem, tad pēc saistību nokārtošanas šādam lietotājam abonementa izmantošana var tikt liegta uz vienu gadu vai vispār.

34. Uz mājām izsniedzamo iespieddarbu maksimālais daudzums vienā apmeklējuma reizē ir 10 vienības, bet kopumā pie lietotāja vienlaikus var atrasties ne vairāk kā 20 Bibliotēkas grāmatas vai citi materiāli.

35. Lietotājam neizsniedz viena un tā paša izdevuma vairākus eksemplārus.

36. Lietotājs, kurš noteiktajā termiņā nav atdevis saņemtos iespieddarbus, tos pazaudējis vai sabojājis, līdz parādsaistību nokārtošanai citus iespieddarbus uz mājām neizsniedz.

37. Iespieddarbu un citu materiālu izsniegšana tiek reģistrēta ar parakstu grāmatas pasītē vai elektroniskajā datu bāzē.

38. Ja izsniegšana tiek reģistrēta elektroniskajā datu bāzē, saņemot grāmatas, lietotājam tiek izsniegts čeks ar grāmatu sarakstu. Čeku saņemot, lietotājs salīdzina saņemtās grāmatas ar ierakstu čekā. Čeks saglabājams līdz nākamajam apmeklējumam.

39. Bibliotēkā aizliegts ēst un dzert.

40. Lietotājam, kurš pazaudējis vai sabojājis Bibliotēkas iespieddarbu vai citu materiālu, tas jāaizstāj ar identisku vai jāatlīdzina tā cena dubultā. Par vērtīgu vai īpaši vērtīgu iespieddarbu – atlīdzība ir pieckārtīgā līdz desmitkārtīgā apmērā, kā to lemj bibliotekārs.

41. Par Bibliotēkas izmantošanas noteikumu neievērošanu lietotājam uz laiku vai pavisam var tikt liegti Bibliotēkas pakalpojumi.

VI. Datortehnikas, interneta, un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu izmantošanas kārtība

42. Par interneta lietotāju var kļūt ikviens interesents ar datora lietošanas pamatzināšanām.

43. Lietotāji Bibliotēkā var rezervēt darba staciju uz konkrētu laiku Lasītavas darba laikā.

44. Izmantojot internetu, jāievēro vispārpieņemtie ētikas principi, aizliegts apmeklēt interneta saites, kuru aplūkošana nav paredzēta sabiedriskās vietās (piemēram, pornogrāfiska, uz vardarbību vērsta satura saites u.c.). Aizliegts spēlēt datorspēles.

45. Bibliotēkas datora lietotājam savā darbā stingri jāievēro darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības noteikumi:

45.1. neizslēgt un neieslēgt no jauna kontaktdakšiņu tīklā;

45.2. nepieļaut iespēju, ka aparatūrā nonāk dažādi sīki metāliski priekšmeti (saspraudes, skavas u.c.);

45.3. neaiztikt elektriskos vadus, to savienojumus, kontaktdakšas, kontaktligzdas, datoru daļu savienojošos vadus u.c.

46. Konstatējot datora vai programmatūras bojājumus, nepieciešams pārtraukt darbu un par to nekavējoties informēt Bibliotēkas darbinieku. Nestrādāt ar bojātu aparatūru.

47. Datnes, kuras izveidojis lietotājs standartprogrammās, drīkst saglabāt ar Bibliotēkas darbinieka piekrišanu.

48. Darbu beidzot, lietotājam ir jāaizver visas lietotās programmas un jāsakārto darba vieta.

49. Lietotājam vienā apmeklējuma reizē var tikt nokopētas līdz desmit A4 lappuses bez maksas.

50. Lietotājiem aizliegts:

50.1. ieslēgt, izslēgt vai pārstartēt datoru, pieslēgt vai atslēgt kādu datoriekārtu;

50.2. mainīt datora konfigurāciju vai uzstādīt programmas;

50.3. neatļauti kopēt un pārvietot programmnodrošinājumu;

50.4. izmantot vai bojāt citu lietotāju saglabātās datnes;

50.5. atrasties pie datora ar pārtikas produktiem;

50.6. traucēt citu lietotāju vai darbinieku darbu.

51. Neskaidrību gadījumā lietotājam jāvēršas pie Bibliotēkas darbinieka.