Jūras spēku militārā vadība

Profesionālā bakalaura studiju programma

„Jūras spēku militārā vadība”

PIESAKIES

Iegūstamais grāds: profesionālā bakalaura grāds Jūras spēku militārajā vadībā
 

Iegūstamā profesionālā kvalifikācija: leitnants
 

Studiju līmenis: bakalaura profesionālās studijas
 

Izsniegtais diploms: profesionālā bakalaura diploms
 

Dienesta pakāpe: leitnanta dienesta pakāpe

Studiju virziena akreditācijas termiņš: studiju virziens Militārā vadība ir akreditēts līdz 2024. gada 31.decembrim (Augstskolu likums)

Studiju programmas direktors: kapteiņleitnants Artis Strautiņš

Studiju bāze: Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija sadarbībā ar Latvijas Jūras akadēmiju

Studiju programma piedāvā divas apakšspecialitātes:

 • kuģu vadīšana;
 • mehānika.

 

Zināšanu līmeņa pārbaude: tests matemātikā, fizikā un angļu valodā, lai noteiktu zināšanu līmeni šajos priekšmetos

Studiju gaitā tiks apgūti attiecīgie studiju kursi (atkarībā no izvēlētās specialitātes):

 • militārās tiesības;
 • militārā vadība;
 • šaušanas mācība;
 • kaujas tehnika un bruņojums;
 • aizsardzība no masveida iznīcināšanas ieročiem;
 • jūras spēku taktika;
 • kara flotes vēsture;
 • kara jūrniecība;
 • kuģu uzbūve un teorija;
 • jūrniecības astronomija;
 • kuģu vadīšana un sardzes dienests;
 • navigācija un locija un citi.

Profesionālās bakalaura studiju programmas „Jūras spēku militārā vadība” organizācija: NAA sadarbībā ar Latvijas Jūras akadēmiju organizē studijas, kuru laikā NAA studējošie kadeti vienlaikus apgūst gan militārās izglītības programmu NAA, gan arī iegūst sadarbības augstskolā Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem nepieciešamo specialitāti “Mehāniķa” vai “Kuģu vadīšana”.

Studiju prakse: studiju ietvaros kadetiem tiek nodrošināta obligāta prakse uz kuģa

Studiju programmas mērķis: sagatavot studējošos par vidējā līmeņa vadītājiem dienestam NBS, NATO (Ziemeļatlantijas līguma organizācija) / ES (Eiropas Savienības) daudznacionālajās vienībās, ar izteiktām līdera spējām, augstu motivāciju un profesionālo kompetenci

Studiju programmas uzdevumi:

 1. Par prioritāti uzskatīt studējošā kā līdera veidošanu un viņa radošas personības attīstību.
 2. Dot studējošiem teorētisku izpratni un praktiskās iemaņas par militāru un nemilitāru uzdevumu plānošanu, vadīšanu un kontroli.
 3. Attīstīt studējošo spējas analītiski formulēt un pieņemt objektīvus lēmumus paaugstināta riska apstākļos un krīzes situācijās.
 4. Apgūt vadībzinības un militāri tehniskās zināšanas, t.sk. kaujas inženieratbalstu, individuālo un kolektīvo bruņojumu, sakarus un kaujas tehniku, kas atbilst kuģa grupas komandiera profesionālās kvalifikācijas prasībām.
 5. Nodrošināt konkrētas specializācijas starpdisciplināro kompleksa B kursu bloku, lai studējošie iegūtu zināšanas inženierzinātņu grupas studiju kursos un jūrniecības nozares jautājumos, kuras praktiski lietojamas NBS kuģu vadīšanai un pareizai ekspluatācijai.
 6. Apgūt pašizglītošanās un pētniecības darba iemaņas, studējot nozares literatūru, veicot pētījumus, pildot semestra, kursa un diploma darbus, gatavojot projektus u.c. veida uzdevumus, saistītus ar jūrniecību, inženierzinātni un valsts aizsardzību.
 7. Veicināt studiju programmas satura un studiju procesa tālāko pilnveidi atbilstoši NBS attīstības plāniem, uzdevumiem un tehnoloģiju attīstībai.

Prasības profesionālās kvalifikācijas iegūšanai: profesionālo kvalifikāciju piešķir pēc profesionālās augstākās izglītības programmas „Jūras spēku militārā vadība” sekmīgas apgūšanas un bakalaura darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas

Tiesības turpināt studijas: tiesības turpināt izglītību akadēmiskā vai profesionālā maģistra studiju programmās, izpildot attiecīgās maģistra programmas uzņemšanas prasības.

Papildus informācija:

 Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmijasK.Ločmele
 Jūras spēku nodaļas metodiķe
 Ksenija Ločmele
 epasts: Ksenija.Locmele@mil.lv

mob.t. 28305726

 

PIESAKIES