Jūras spēku militārā vadība

Profesionālā bakalaura studiju programma

„Jūras spēku militārā vadība”

(Kuģu vadīšanas apakšprogramma)

 

Iegūstamais grāds: profesionālā bakalaura grāds Jūras spēku militārajā vadībā.

Iegūstamā profesionālā kvalifikācija: leitnants.

Studiju līmenis: bakalaura profesionālās studijas.

Izsniegtais diploms: profesionālā bakalaura diploms.

Dienesta pakāpe: leitnanta dienesta pakāpe.

Studiju virziena akreditācijas termiņš: studiju virziens Militārā aizsardzība ir akreditēts līdz 2023. gada 31.decembrim (Augstskolu likums).

Studiju programmas direktors: komandleitnants Tālis Dzērve.

Studiju bāze: Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija sadarbībā ar Latvijas Jūras akadēmiju.

 

Studiju programmas mērķis
Sagatavot studējošos par vidējā līmeņa vadītājiem dienestam Nacionālo bruņoto spēku, NATO (Ziemeļatlantijas līguma organizācija) / ES (Eiropas Savienības) daudznacionālajās vienībās, ar izteiktām līdera spējām, augstu motivāciju un profesionālo kompetenci.

 

Studiju programmas uzdevumi:

 1. Par prioritāti uzskatīt studējošā kā līdera veidošanu un viņa radošas personības attīstību.
 2. Dot studējošiem teorētisku izpratni un praktiskās iemaņas par militāru un nemilitāru uzdevumu plānošanu, vadīšanu un kontroli.
 3. Attīstīt studējošo spējas analītiski formulēt un pieņemt objektīvus lēmumus paaugstināta riska apstākļos un krīzes situācijās.
 4. Apgūt vadībzinības un militāri tehniskās zināšanas, t.sk. kaujas inženieratbalstu, individuālo un kolektīvo bruņojumu, sakarus un kaujas tehniku, kas atbilst kuģa grupas komandiera profesionālās kvalifikācijas prasībām.
 5. Nodrošināt konkrētas specializācijas starpdisciplināro kompleksa B kursu bloku, lai studējošie iegūtu zināšanas inženierzinātņu grupas studiju kursos un jūrniecības nozares jautājumos, kuras praktiski lietojamas NBS kuģu vadīšanai un pareizai ekspluatācijai.
 6. Apgūt pašizglītošanās un pētniecības darba iemaņas, studējot nozares literatūru, veicot pētījumus, pildot semestra, kursa un diploma darbus, gatavojot projektus u.c. veida uzdevumus, saistītus ar jūrniecību, inženierzinātni un valsts aizsardzību.
 7. Veicināt studiju programmas satura un studiju procesa tālāko pilnveidi atbilstoši NBS attīstības plāniem, uzdevumiem un tehnoloģiju attīstībai.

 

Prasības profesionālās kvalifikācijas iegūšanai:
Profesionālo kvalifikāciju piešķir pēc profesionālās augstākās izglītības programmas „Jūras spēku militārā vadība” sekmīgas apgūšanas un bakalaura darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas.

  

Tiesības turpināt studijas:
Tiesības turpināt izglītību akadēmiskā vai profesionālā maģistra studiju programmās, izpildot attiecīgās maģistra programmas uzņemšanas prasības.

  

Papildu informācija:
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija, Rīgā, Ezermalas iela 8B, LV-1014, tel: 67076881, fakss: 67076888, e-pasts: naa(at)mil.lv .
NAA Mācību plānošanas un atbalsta daļas priekšnieks, tālr.: 67076872.

 

Profesionālā bakalaura studiju programmas „Jūras spēku militārā vadība” organizācija:
Nacionālā aizsardzības akadēmija sadarbībā ar Latvijas Jūras akadēmiju organizē studijas, kuru laikā aizsardzības akadēmijā studējošie kadeti vienlaikus apgūst gan militārās izglītības programmu akadēmijā, gan arī iegūst Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem nepieciešamās tehniskās zināšanas akreditētā civilajā augstskolā.

 

 

Profesionālā bakalaura studiju programma

„Jūras spēku militārā vadība”

(Kuģu mehānikas apakšprogramma)

 

Iegūstamais grāds: profesionālā bakalaura grāds Jūras spēku militārajā vadībā.

Iegūstamā profesionālā kvalifikācija: leitnants.

Studiju līmenis: bakalaura profesionālās studijas.

Izsniegtais diploms: profesionālā bakalaura diploms.

Dienesta pakāpe: leitnanta dienesta pakāpe.

Studiju virziena akreditācijas termiņš: studiju virziens Militārā aizsardzība ir akreditēts līdz 2023. gada 31.decembrim (Augstskolu likums).

Studiju programmas direktors: komandleitnants Tālis Dzērve.

Studiju bāze: Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija sadarbībā ar Latvijas Jūras akadēmiju.

 

Studiju programmas mērķis:
Sagatavot studējošos par vidējā līmeņa vadītājiem dienestam Nacionālo bruņoto spēku, NATO (Ziemeļatlantijas līguma organizācija) / ES (Eiropas Savienības) daudznacionālajās vienībās, ar izteiktām līdera spējām, augstu motivāciju un profesionālo kompetenci.

 

Studiju programmas uzdevumi:

 1. Par prioritāti uzskatīt studējošā kā līdera veidošanu un viņa radošas personības attīstību.
 2. Dot studējošiem teorētisku izpratni un praktiskās iemaņas par militāru un nemilitāru uzdevumu plānošanu, vadīšanu un kontroli.
 3. Attīstīt studējošo spējas analītiski formulēt un pieņemt objektīvus lēmumus paaugstināta riska apstākļos un krīzes situācijās.
 4. Apgūt vadībzinības un militāri tehniskās zināšanas, t.sk. kaujas inženieratbalstu, individuālo un kolektīvo bruņojumu, sakarus un kaujas tehniku, kas atbilst kuģa grupas komandiera profesionālās kvalifikācijas prasībām.
 5. Nodrošināt konkrētas specializācijas starpdisciplināro kompleksa B kursu bloku, lai studējošie iegūtu zināšanas inženierzinātņu grupas studiju kursos un jūrniecības nozares jautājumos, kuras praktiski lietojamas NBS kuģu vadīšanai un pareizai ekspluatācijai.
 6. Apgūt pašizglītošanās un pētniecības darba iemaņas, studējot nozares literatūru, veicot pētījumus, pildot semestra, kursa un diploma darbus, gatavojot projektus u.c. veida uzdevumus, saistītus ar jūrniecību, inženierzinātni un valsts aizsardzību.
 7. Veicināt studiju programmas satura un studiju procesa tālāko pilnveidi atbilstoši NBS attīstības plāniem, uzdevumiem un tehnoloģiju attīstībai.

 

Prasības profesionālās kvalifikācijas iegūšanai:
Profesionālo kvalifikāciju piešķir pēc profesionālās augstākās izglītības programmas „Jūras spēku militārā vadība” sekmīgas apgūšanas un bakalaura darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas.

 

Profesionālā bakalaura studiju programmas „Jūras spēku militārā vadība” organizācija:
Nacionālā aizsardzības akadēmija sadarbībā ar Latvijas Jūras akadēmiju organizē studijas, kuru laikā aizsardzības akadēmijā studējošie kadeti vienlaikus apgūst gan militārās izglītības programmu akadēmijā, gan arī iegūst Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem nepieciešamās tehniskās zināšanas akreditētā civilajā augstskolā.

 

Tiesības turpināt studijas:
Tiesības turpināt izglītību akadēmiskā vai profesionālā maģistra studiju programmās, izpildot attiecīgās maģistra programmas uzņemšanas prasības.

 

Papildu informācija:

 Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmijasK.Ločmele
 Jūras spēku nodaļas metodiķe
 Ksenija Ločmele
 epasts: Ksenija.Locmele@mil.lv