Taktikas kauss

Militārās mācības
Informāciju sagatavoja
Jūras spēku militārās vadības
5. kursa kadete Annija Paulauska
Jūras spēku militārās vadības
5. kursa kadets Roberts Šteins
Jūras spēku militārās vadības
5. kursa kadets Dāvis Odiņš
Jūras spēku militārās vadības
5. kursa kadets Arvis Briediņš
Jūras spēku militārās vadības 5. kursa
kadets Matīss Caune
Taktikas kurss 2016
KSVP 11/12 kursa kadete
seržante Ieva Jordane
KSVP taktikas kurss Kadagā

Jūras spēku 5. kursa kadetu Taktikas kurss

2016. gadā, laika posmā no septembra līdz decembrim, Nacionālās aizsardzības akadēmijas 5. kursu kadetiem norisinājās Taktikas kurss. Jūras spēku militārās vadības kadetu apmācība notika Liepājā Mīnu kuģu eskadrā (MKE), Patruļkuģu eskadrā (PKE) un Jūras spēku Mācību centrā (JS MC).

Pirmais no tiem bija Laivu vadītāju/glābēju kurss, kurš notika JS MC. Lai sāktu kursu, bija nepieciešams nokārtot iestājpārbaudījumu, kas bija 400 m peldējums ar laika kontroli. Kursā tika apgūtas glābēju iemaņas gan atklātā jūrā, gan baseinā. Praktiski notika arī laivas vadīšana gan dienā, gan naktī un cietušā izvilkšana no ūdens. Kursa noslēgumā bija nepieciešams kārtot ieskaiti, kuras laikā tika meklēts cietušais un veikti atdzīvināšanas pasākumi. Nokārtojot CSDD eksāmenu, kadeti ieguva arī laivu vadītāju apliecību.

Tālāk sekoja praktiskā kuģu vadīšana. Kadetiem bija jāveica dažādi manevri ar krasta apsardzes kuģiem (KA-08 SAULE, KA-06 GAISMA, KA-14 ASTRA) piemēram, pieiešana pie piestātnes un pie cita kuģa. Apmācība notika Liepājas, Rīgas un Ventspils ostās.

Apmācību process turpinājās Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, kur nedēļas garumā tika apgūts NATO publikāciju kurss, jauniegūtās zināšanas kadeti varēja arī praktiski lietot turpmākajā praksē uz kuģiem. 2016. gada 10. oktobrī kadeti devās jūrā ar štāba un apgādes kuģi A-53 VIRSAITIS, piedaloties mācībās “Baltic Bikini 2016”. Kadeti, kuri apgūst kuģa vadītāju profesiju, mācību laikā pildīja sardzes stūrmaņa pienākumu, kā arī sardzes virsnieka dotos uzdevumus. Kadeti mehāniķi sardzes laikā devās uz Centrālo vadības pulti (CVP), kur pildīja sardzes motorista pienākumus un pārējos galvenā mehāniķa dotos uzdevumus. Laikā starp sardzes maiņām kadeti veica arī kuģa darbus. Kuģim atradoties krastā, bija iespēja stažēties par piestātnes dežūrvirsnieku un operatīvo dežūrvirsnieku.

Novembrī norisinājās mācības „Flotex 2016”. Krasta fāzes laikā, bija iespēja piedalīties mācību trauksmē, kur asistēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Kadetiem arī bija uzdevums sagatavot pārgājiena plānu un bija jāvada iziešana no Liepājas ostas un ieiešana Rīgas ostā. Sākot jūras fāzi, kadeti mehāniķi varēja arī praktizēties uz mīnu kuģa M-06 TĀLIVALDIS.

Noslēdzoties mācībām, kadeti, kuri apgūst kuģa vadītāju profesiju, devās atpakaļ uz Liepāju, JS MC, kur norisinājās Taktiskās manevrēšanas kurss, pirmais un otrais līmenis. Apmācību process JS MC bija produktīvs, jo bija iespēja veikt manevrēšanu uz simulatora-kuģa tiltiņa, kur varēja vadīt kuģi un vērot radarā manevru izpildi un to precizitāti. Nākamais kurss bija Mērķu atklāšana, identificēšana un pavadīšana. Apmācību procesā piedalījās arī virsnieki, kuri varēja dalīties ar savām zināšanām, kas atviegloja vielas apgūšanu. Kadeti mehāniķi palika uz kuģiem līdz prakses beigām un papildināja mehāniķa iemaņas, iepazinās ar kuģa galvenā mehāniķa pienākumiem un kārtoja kuģa ieskaites.

 

Taktikas kurss
Kadets stūresmājā (vada kuģi). Praktiskā kuģu vadīšana Ventspilī ar KA-14 ASTRA, kuģis iziet pa Ventspils ostas vārtiem
taktikas kurss
Taktiskās manevrēšanas kurss JS MC, formāciju veidošana un manevrēšana ar kuģi

Jūras spēku militārās vadības
5. kursa kadete Annija Paulauska

Taktikas kurss

2016. gadā no septembra līdz decembra vidum Liepājā norisinājās Taktikas kurss Nacionālās aizsardzības akadēmijas Jūras spēku 5. kursa kadetiem. Šis kurss ietvēra gan dažādas apmācības, gan praksi uz Jūras spēku flotiles kuģiem.

Ierodoties Liepājā, pirmais, kas sagaidīja, bija Laivu vadītāju glābēju kurss. Šī bija arī viena no divām Taktikas kursa daļām, kas gan mehāniķu, gan stūrmaņu kadetiem norisinājās kopīgi. Kursā tika apgūtas un atsvaidzinātas tādas lietas kā pirmā palīdzība, navigācija, sakari, kuģu vadīšanas pamati. Papildus tam bija jāapgūst arī peldlīdzekļu vadīšanas noteikumi Latvijas iekšējiem ūdeņiem, kas dažās lietās krasi atšķīrās no to vadīšanas jūrā. Pēc nedēļas teorētiskās daļas sākās praktiskās apmācības ar motorlaivām ostas akvatorijā. Kursa noslēgumā bija sekmīgi jānokārto teorijas eksāmens CSDD, un visiem kadetiem tika izsniegtas arī atpūtas kuģa vadītāja apliecības.

Taktikas kursa turpinājumā bija nedēļu ilga praktiskā apmācība kuģu vadīšanā. Šeit bija iespēja vadīt dažādus Jūras spēku krasta apsardzes dienesta kuģus, salīdzināt to spējas dažādos, arī samērā sliktos, laikapstākļos visās Latvijas lielākajās ostās.

No oktobra sākuma līdz novembra beigām notika prakse uz Jūras spēku kuģiem – stūrmaņu kadetiem uz štāba un apgādes kuģa A-53 “Virsaitis”, mehāniķu kadetiem uz A-53 “Virsaitis” un kāda no mīnu meklētājiem. Jau prakses pirmā diena sākās ar iziešanu jūrā uz mācībām “Baltic Bikini 2016”. Pārsvarā tika pildīti vakts stūrmaņa pienākumi, kas savukārt deva iespēju palēnām atsvaidzināt zināšanas, jo pēdējo reizi kadeti uz mācībām jūrā izgāja pirmās prakses laikā 2014. gadā.

Pēc piecām jūrā pavadītām dienām sākas gandrīz mēnesi gara krasta fāze, kur uzsvars, galvenokārt, tika likts uz dažādu nodarbību sagatavošu, pārgājiena plāna izvedi u.c. Neiztrūka arī dažādi ikdienas darbi, taču atšķirībā no pirmās prakses, kadeti jau tika dalīti rotācijas kārtībā ieroču un navigācijas komandā, kas ļāva sīkāk izprast katras komandas pienākumus un rīcībā esošo tehniku un ekipējumu.

Kā jau katru gadu novembra beigās norisinās Jūras spēku kopējās mācības “Flotex”, kuras noslēdzas ar piedalīšanos 18. novembra parādē. Šī bija pirmā reize, kad bija iespēja izbaudīt, ne tikai mācības jūrā, bet arī krastā. Jau nedēļu pirms iziešanas, sākās aktīvā krasta fāze, kur tika izspēlētas dažādas mācību trauksmes gan eskadras iekšienē, gan sadarbojoties ar VUGD. Esot jūrā, bija neliela iespēja ielūkoties vakts virsnieka pienākumos.

Taktikas kurss noslēdzās ar taktiskās manevrēšanas kursiem Jūras spēku Mācību centrā. Kaut gan pēc mācību programmas, šī nosacīti bija pirmā reize, kad mēs saskaramies ar šādu mācību priekšmetu, bet lieti noderēja jau uz kuģa, jūrā esot, iegūtās nelielās zināšanas. Pēdējā nedēļā norisinājās RMP kurss, kam mūsdienu ģeopolitiskajos apstākļos tiek pievērsta arvien lielāka uzmanība.

Jūras spēku militārās vadības
5. kursa kadets Roberts Šteins

 

Jūras spēku 5. kursa Taktikas kurss

 

2016. gada otrajā semestrī, no septembra līdz decembrim, Nacionālās aizsardzības akadēmijas piektajiem kursiem bija Taktikas kurss un prakse. Mums, Jūras spēku 5. kursam, Taktikas kurss sastāvēja no Laivu vadītāja glābēja, NATO publikāciju, Praktiskās kuģu vadīšanas kursiem un prakses un JSF kuģiem.

Septembra sākumā devāmies uz Liepāju, Jūras spēku Mācību centru, kur notika teorētiskās lekcijas Laivu vadītāja glābēja kursam, tomēr, lai šajā kursā iestātos, bija jānokārto peldēšanas ieskaite. Katram bija jānopeld 400 m ne ilgāk kā 16 minūtēs. Šo iestājpārbaudījumu visi nokārtojām veiksmīgi un varējām sākt mācības. Līdztekus teorētiskajām nodarbībām notika praktiskās nodarbības laivu vadīšanā, glābšanās tehnikā un peldēšanā, šīs nodarbības risinājās gan baseinā, gan atklātā jūrā. Kursā noslēgumā, lai to sekmīgi pabeigtu, bija jānokārto praktiskā ieskaite laivu vadīšanā, pirmās palīdzības sniegšanā, teorētiskais tests un CSDD eksāmens, lai iegūtu atpūtas kuģu vadītāja apliecību. Personīgi es šo kursu uzskatu par visinteresantāko un lietderīgāko, kāds bijis, mācoties NAA.

NATO publikāciju kurss bija nedēļu ilgs iepazīstināšanas kurss par dažādiem NATO standartiem, kā un kur tos meklēt un kā pašam saprast un uzrakstīt tabord. Viss kurss bija teorētisks un vispārīgs, bet tai pašā laikā ļoti svarīgs, jo, plānojot jebkādus uzdevumus, ir jāvadās pēc NATO STANAG, bet, lai pēc tiem vadītos, tie ir jāsaprot. Uzskatu, ka šādai apmācībai būtu jābūt ilgākai un detalizētākai, lai, absolvējot NAA, visi būtu spējīgi strādāt ar NATO dokumentāciju un vadīties pēc tā noteiktajiem standartiem un vienošanās.

Praktiskā kuģu vadīšana risinājās gan Liepājā, gan Ventspilī, gan Rīgā. Pirmās divas dienas praktiski vadījām JSF kuģi KA-08. Kuģis ir salīdzinoši mazs, tomēr priekš pirmajām reizēm arī ar tādu pietika, lai gūtu ieskatu, kā ir pietauvoties un attauvoties no piestātnes. Trešajā dienā praktiski vadījām KA-14, kas atrodas Ventspilī. Šim kuģim manevrēšana ir citāda tā specifiskās uzbūves dēļ. Tomēr laika trūkuma dēļ praktiski darbojās tikai stūrmaņu kadeti, bet mehāniķi vienkārši atradās uz kuģa kā kruīzā. Kursa pēdējā dienā bijām Rīgā un praktiski vadījām vēl vienu krasta apsardzes kuģi. Diena bija interesanta, jo varējām vadīt kuģi Daugavā, kur blakus atradās arī citi kuģi.

Taktikas kursa pēdējais posms bija prakse. Diemžēl šajā praksē bijām uz tiem pašiem kuģiem, uz kuriem bijām arī iepriekšējā praksē. Diemžēl, jo mācību laikā NAA tā arī nebija iespējas gūt ieskatu JSF „Skrundas” klases kuģu specifikā. Prakses laikā bijām arī jūrā, kas kā JS kadetam ir ļoti patīkami, tomēr par iešanu jūrā un par praksi kopumā radās iespaids, ka prakse nav izplānota un pārdomāta, jo priekš pēdējās prakses pirms absolvēšanas mums dotie uzdevumi un pienākumi bija primitīvi un neizglītojoši. Būtībā mēs pildījām matrožu pienākumus visas prakses garumā, bet es uzskatu, ka mums kaut nedaudz bija jāgūst priekšstats par JS kuģa mehāniķa pienākumiem un ikdienas darbiem.
 
 

Jūras spēku militārās vadības
5. kursa kadets Dāvis Odiņš

 

Nacionālās aizsardzības akadēmijas Jūras spēku militārās vadības 5. kursa Taktikas kursa un prakses apraksts

 

Pamatojoties uz izstrādāto NAA mācību programmu, katru gadu 4 mēnešu garumā no septembra līdz decembrim Jūras spēku militārās vadības 5. kursa kadetiem tiek organizēts Taktikas kurss, lai viņi tiktu sagatavoti kā profesionāli virsnieki savā specialitātē. Taktikas kurss iesākās ar Jūras spēku Mācību centra organizēto ''Laivu vadītāju un glābēju kursu". Kursa ilgums bija 2 nedēļas, kura laikā apguvām slīcēja glābšanas paņēmienus ūdenī, pirmo medicīnisko palīdzību, navigācijas zīmes un noteikumus Latvijas teritoriālajos ūdeņos, glābšanas laivas vadīšanu un cietušā nogādāšanu krastā ar glābšanas laivu. Lai tiktu sekmīgi uzņemts kursā, bija nepieciešams nopeldēt 400 m ne ilgāk kā 16 minūtēs, ko arī visi veiksmīgi nokārtojām.

Papildus glābšanas paņēmieniem un vingrinājumiem, kurus apguvām gan baseinā, gan atklātā jūrā mācījāmies arī satiksmes noteikumus uz ūdens, lai sekmīgi kursa beigās varētu nokārtot CSDD testu un iegūtu laivu vadītāja apliecību. Pateicoties instruktoru sniegtajai apmācībai un pašu ieguldītajam darbam, ieguvām laivu vadītāja apliecību un visi sekmīgi pabeidzām šo kursu.

Pēc šī kursa sekoja praktiskās kuģu manevrēšanas kurss, kurā apguvām, kā pareizi pietauvoties un atiet no piestātnes. Šī kursa laikā sākuma tika sniegtas teorētiskās zināšanas, kuras pēc tam izmantojām, praktiski darbojoties Liepājas, Ventspils un Rīgas ostās. Manevrēšana un treniņi notika ar krasta apsardzes ''Kristapa'' klases kuģiem. Uzskatu, ka šis kurss bija lieliska iespēja arī man kā topošajam kuģa mehāniķim iepazīties ar Latvijas ostām un saprast, kādas darbības nepieciešamas veikt kuģa stūresmājā, lai varētu pieiet un atiet no piestātnes. Jāuzsver, ka visspilgtāk atmiņā palicis Liepājas ostas akvatorijs, kurā dēļ sliktajiem laikapstākļiem varējām pārliecināties, ko nozīmē jūras slimība.

Arī šo kursu sekmīgi visi pabeidzām un jau nākamajā nedēļā prakses ietvaros gājām jūrā ar štāba un apgādes kuģi A-53 “Virsaitis”. Nedēļu veicām patrulēšanu jūrā, papildus apgūstot un asistējot vakts mehāniķa pienākumus, kuģim atrodoties jurā un pildot tādas operācijas kā kaujas šaušanu, buksēšanu un pasta nodošanu. Pēc šīs nedēļas tikām sadalīti divās grupās un es personīgi tiku piekomandēts uz mīnu meklētāja klases kuģa “Tālivaldis-06”, kur arī pavadīju atlikušo prakses laiku, apgūstot kuģa mehāniķa pienākumus gan kuģim esot krastā, gan arī jūrā, piedaloties mācībās “Flotex 2016”.

Kopumā varu teikt, ka Taktikas kurss bija izdevies un sekmīgi organizēts, taču vēlējos, lai arī tiktu dota iespēja daļu no prakses laika pavadīt ne tikai Mīnu kuģu eskadrā, bet arī Patruļkuģu eskadrā, tādējādi iepazīstoties arī ar šīs vienības pienākumiem, organizāciju un, protams, ar pašiem patruļkuģiem, to uzdevumiem jūrā, uz kuģa esošajiem mehānismiem un kuģa mehāniķa pienākumiem, kas vēl vairāk paaugstinātu mūsu profesionalitāti un gatavību kļūt par Jūras spēku virsniekiem.

Taktikas kurss
Laivu vadītāju glābēju kurss, cietušā glābšana jūrā

 

Jūras spēku militārās vadības
5. kursa kadets Arvis Briediņš

 Laivu vadītāju glābēju kurss, cietušā glābšana jūrā

2016. gada septembrī Nacionālās aizsardzības akadēmijas 5. kurss sāka savu Taktikas kursu. Kurss sākās Jūras spēku mācību centrā Liepājā ar laivu vadītāju un glābēju kursiem. Kurss sastāvēja no praktiskās apmācības Liepājas kanālā un Liepājas olimpiskā centra baseinā. Kursu beigās ieguvām laivu vadītāju apliecību, kur gala eksāmens bija jāpilda CSDD (Ceļu satiksmes drošības direkcijā).

Pēc šī kursa sekoja praktiskais kuģa vadīšanas kurss, kur mums visiem bija iespēja sajust, kā var manevrēt ar kuģiem, pie tā izmēriem. Iespēju deva arī kadetiem, kas izvēlējušies mehānisko novirzienu. Manevrēšana notika ar K klases kuģiem gan Ventspilī, gan Liepājā un Rīgā. Plašāk sanāca arī iepazīt, redzēt šo pilsētu ostas.

Pēc šī kursa beigām palikām Rīgā, kur mums visiem sākās NATO publikāciju kurss. Tas notika NAA telpās. Kursu pasniedza pieredzējis stūrmanis no patruļkuģu eskadras. Nedēļas laikā izpētījām dažādas publikācijas, paši mācījāmies taisīt ziņojumus.

Pēc šīs nedēļas devāmies uz praksi Liepājā. Tur jau nākamajā dienā devāmies jūrā, mācībās ar kuģi A-53 “Virsaitis”. Gan stūrmaņu kadeti, gan mehāniķu kadeti piedalījās kuģa apkopēs, ikdienas darbos. Mehāniķi pildīja dežūrmotorista pienākumus, guva ieskatu vakts mehāniķa pienākumos, veica apgaitas. Stūrmaņu kadeti guva ieskatu vakts virsnieka pienākumos, darbojās ar karti, plānoja maršrutu.

Pēc šīm mācībām, kadeti tika sadalīti. Lielākā daļa kadetu palika uz A-53 “Virsaitis”, bet citi aizrotēja uz M-06 “Tālivaldis”. Šis laiks tika izplānots pakāpeniski. Katru dienu darbojāmies pēc kuģa dienas sadales, ja, piemēram, ir kuģa mehānismu pārbaude, tad katru nedēļu varēja iet skatīties, kā tiek palaists, sagatavots konkrētais mehānisms, protams, vēlāk varēja, un kuģa komanda uzticējās, ka to mēs darām paši. Prakses laikā devāmies stažēt kuģa dežūrmotoristu, kuģa dežurantu un piestātnes dežurantu.

Kā jau ierasts, uz 18. novembra parādi dodas arī Jūras spēku kuģi. Tad notika mācības, kur tika veikta dažāda veida manevrēšana, buksēšana, paciņas nodošana, atstrādāta reakcija pret terorisma draudiem. Stūrmaņu kadeti pēc parādes devās uz taktiskās manevrēšanas kursu Liepājas mācību centrā, bet mehāniskā dienesta kadeti turpināja savu praksi uz kuģiem. Ikdienā kārtoja kuģa ieskaites, gāja dežūrās kā kuģa dežūrmotoristi. Veica kuģa ieziemošanas darbus. Tā arī decembra vidū noslēdzās prakse gan mehāniskā dienesta kadetiem uz kuģiem, gan arī taktiskās menevrēšanas kurss stūrmaņu kadetiem mācību centrā.

Taktikas kurss

  
Jūras spēku militārās vadības 5. kursa
kadets Matīss Caune
Taktikas kurss 2016

KSVP taktikas kurss Kadagā

 

KSVP 11/12 kurss uz Kadagu devās jūlija sākumā, lai tur piecus mēnešus apgūtu kājnieku vadu taktiku gan teorētiski, gan praktiski. Mēs tikām izmitināti 1.KB (LATBAT) 1. rotas, kura tobrīd atradās Afganistānā, telpās.

Pirmajā dienā iepazināmies, kādas vienības ir dislocētas Kadagas bāzē un kas kurā ēkā atrodas, kā arī tikām iepazīstināti ar plānoto mācību programmu, kāda būs turpmākos piecu mēnešus. Iepriecināja tas, ka apmācību process tika plānots un īstenots tā, ka vienu nedēļu mācības notiek klasē – teorija, bet nākamajā nedēļā apgūtās teorētiskās zināšanas praktizējam poligonā. Katra mācību bloka tēma tika sasaistīta ar iepriekš mācīto, tādējādi praktiskajās nodarbībās poligonā bija iespējams pilnveidot savas iepriekš iegūtās zināšanas.

 

Taktikas kurss

Pirmajā nedēļā, ko pavadījām poligonā, mēs „spēlējām” pretiniekus 2.KB 1. rotai, kura gatavojās jaunajai rotācijai SO Afganistānā. Lai mēs būtu pilns vads, mūsu kursam tika piekomandēti karavīri no 2.KB 2. rotas. Kad uzzinājām, kādi mums uzdevumi būs jāpilda, likās, ka tas nav iespējams, jo mūsu spēku attiecība bija 1:3 – vads pret rotu un, ja vēl ņem vērā to, kāds rotai ir pieejamais atbalsts, tad spēku samērs pat bija 1:4.

Mūsu pirmo dienu uzdevumi bija atrast piemērotu vietu un izveidot vada patruļbāzi, izlūkot 1. rotas rutīnu un iespējamās mūsu slēpņa vietas. Šos uzdevumus vads veica bez starpgadījumiem un mūsu pozīcijas 1. rota tā arī neatklāja, izmantojot pat gaisa atbalstu. Trešajā dienā mūsu vadam bija jāliek slēpnis 1. rotai, kura veiks apgādes elementu konvoju pa noteiktu maršrutu. Iepriekšējā vakarā katrs kadets izstrādāja savu plānu vada slēpnim un sagatavoja vada komandiera pavēli. Izstrādājot plānu, tika ņemts vērā iepriekš mācītais, kā arī tika ļauta vaļa fantāzijai, lai atrastu pēc iespējas nestandarta risinājumus, tādējādi pārsteidzot savus pretiniekus. Šī sacensība kurš kuru deva papildus azartu.

No rīta tika nozīmēts jaunais vada komandieris, kurš tad arī varēja savu plānu realizēt. Katrs komandieris zināja savu uzdevumu un noteiktā laikā izvirzījāmies no vada patruļbāzes uz paredzēto slēpņa vietu. Uzdevuma laikā radās neparedzēts šķērslis, proti, administratīvu iemeslu dēļ slēpni nedrīkstēja likt, kur to bija ieplānojis vada komandieris. Tādējādi nācās pieņemt ātru lēmumu par citu slēpņa vietu. Es kā 2. nodaļas komandiere ieteicu savu iepriekš izlūkoto iespējamo slēpņa vietu. Vada komandieris, konsultējoties ar rotas komandieri, izlēma pieņemt piedāvāto variantu.

Tā kā laika mums bija atlicis pavisam maz un līdz jaunajai slēpņa vietai vēl bija jāiet apmēram 5 km, tad tika noorganizēts transports, ar ko mūs pieveda tuvāk. Izliktais novērošanas postenis ziņoja, ka pirmās izlūkautomašīnas jau izbrauc no bāzes, bet mēs vēl savas pozīcijas nebijām ieņēmuši. Laikam jau adrenalīns un vēlme pārspēt pretinieku visus vada karavīrus tik ļoti mobilizēja, ka visi savas pozīcijas ieņēma pāris minūtēs un bijām gatavi. Tā kā mūsu uzdevums bija iznīcināt vismaz vienu apgādes elementu, tad galvenais bija izturēt un uguni neatklāt priekšlaikus. Visi karavīri izturēja un pirmās izlūkmašīnas palaida garām. Izliktais māņu slēpnis nostrādāja teicami un izlūkautomašīnas uz to uzķērās, no bāzes tika izsaukti papildspēki. Pārmeklēja māņu slēpņa tuvāko apvidu, bet neko vairāk arī neatrada. Dažādi provocēja mūs, lai atklājam uguni, bet visi karavīri izturēja un uguni neatklāja. Vienu brīdi jau likās, ka mūs tūlīt atradīs, jo dažubrīd izlūki bija pietuvojušies mūsu pozīcijām ļoti tuvu – apmēram 10 m distancē. Bet jāsaka, ka šoreiz veiksme bija mūsu pusē – mūsu pozīcijas netika atklātas. Vienu brīdi pat bija izveidojusies situācija, ka liela daļa 1. rotas karavīru atradās mūsu slēpņa nāves zonā. Tas jau atkal bija pārbaudījums karavīru pacietībai, lai priekšlaikus neatklātu savas pozīcijas, tādējādi liedzot iespēju izpildīt savu pamatuzdevumu. Bet visi izturēja godam.

Kad brauca mūsu galvenais mērķis, slēpnis nostrādāja par visiem 100%. Vēl aizvien azarts un adrenalīns bija manāms karavīros, ka uz savu patruļbāzi atgriezāmies ļoti ātri. Uzdevums bija paveikts – pamatuzdevums izpildīts. (Kā pēc tam atzina gan mūsu kursa priekšnieks un taktikas kursa vadītājs, kā arī 1. rotas karavīri, tad izvēlētā slēpņa vieta bija ļoti netipiska un esot bijis grūti iedomāties, ka tajā apvidū ir iespējams uzlikt vada līmeņa slēpni). Savstarpējā duelī 2:0 mūsu labā. Kad atgriezāmies patruļbāzē, turpinājās rutīna un jau nākamās vada komandiera pavēles sagatavošana – šoreiz slēpnim ar kaujas munīciju. Tas bija paredzēts nākamajā rītā līdz ar pirmo gaismu. Kaujas šaušana tika organizēta no stacionārām iepriekš norādītām pozīcijām. Pēc kaujas šaušanas sekoja šīs nedēļas pēdējais uzdevums – izfiltrēšanās no pretinieka teritorijas uz savu spēku kontrolēto teritoriju. Mūsu pretinieks atkal bija 2.KB 1. rota. Gan mums, gan pretiniekam bija augsta motivācija pierādīt savus spēkus. Pretiniekam vēlme atspēlēties par iepriekšējām neveiksmēm, mums kārtējais izaicinājums – ar mazāku spēka samēru pārspēt pretinieku. Jāsaka, ka šajā uzdevumā veiksmīgāka bija 1. rota, bet ne bez pūlēm. Viņi izmantoja visu sev pieejamo atbalstu, pirmkārt, jau automašīnas, kas deva viņiem mobilitātes priekšrocības. Bet arī mēs spējām parādīt pietiekamu pretestību – divi mūsu vada karavīri sekmīgi sasniedza noteikto tikšanās punktu, bet dažiem pietrūka pavisam nedaudz – kādi 200-300 metri.
Pirmā nedēļa poligonā pagāja diezgan ātri un interesanti. Tika gūtas dažādas atziņas un kā vienu no galvenajām var minēt – spēja maksimāli izmantot apvidus īpatnības un neoriģinālu domāšanu dod iespēju pārspēt arī skaitliski lielāku un spēcīgāku pretinieku.
 

taktikas kurss

Nākamā mūsu taktikas apmācību bloka tēma bija plānotais un ātrais vada uzbrukums. Kā jau ierasts, sākotnēji tika apgūta teorija klasē, lai nākamajā nedēļā varētu iegūtās zināšanas izmantot praksē poligonā. Šoreiz mūsu pretiniekus spēlēja NAA SZS katedras 3. kursa kadeti un, tāpat kā iepriekš, lai mēs būtu pilns vads, mūsu kursam tika piekomandēti karavīri no 2.KB 2. rotas. Šajā nedēļā poligonā sausajos un slapjajos treniņos apguvām gan vada plānoto, gan ātro uzbrukumu un, protams, arī pilnveidojām iepriekšējās nedēļās iegūtās iemaņas – izlūkošanu, patruļbāzes rutīnu, vada pārvietošanās formācijas, vada komandiera pavēles sagatavošanu ierobežotā laikā.

Šajā nedēļā interesantākais bija pats noslēgums, kad bija vada plānotais un ātrais uzbrukums ar kaujas munīciju. Šajos uzdevumos es pildīju vada komandiera pienākumus. Mani pienākumi sākās jau iepriekšējā vakarā, kad atdevu savu vada komandiera pavēli saviem nodaļas komandieriem. Pēc uzdevumu došanas nodaļas komandieriem, es uzdevu viņiem vēlreiz pārliecināties, vai visi karavīri zina savus pienākumus un kā reaģēt situācijās, kad patruļbāzei tuvojas kāds cilvēks, jo iepriekšējā naktī bija nepatīkama pieredze, kuras dēļ nācās vairākas reizes mainīt patruļbāzes vietu. Nakti pavadījām mierīgi un pēc brokastīm devāmies vada plānotajā uzbrukumā ar kaujas munīciju. Visos bija manāms satraukums, jo tūliņ tiks veikti manevri ar kaujas munīciju kopā ar karavīriem, kuri nav vēl labi iepazīti. Jāuzteic visi nodaļas komandieri un karavīri, jo visi pret veicamo uzdevumu izturējās ar lielu atbildības sajūtu un man kā vada komandierei nebija ne mazāko šaubu, ka viss izdosies kā iecerēts. Vada plānoto uzbrukumu veicām bez aizķeršanās, pēc manas pavēles 3. nodaļas +2. nodaļas D grupa deva uguns atbalstu, lai 1. nodaļa +2. nodaļas C grupa varētu uzsākt triecienu mērķim.

Pēc sekmīga plānotā uzbrukuma mūsu nākamais uzdevumus bija turpināt virzīties uz kontaktu (Advance to contact). Vadu izkārtoju formācijā 2 up un turpinājām uzdevuma izpildi. Šeit arī neiztikām bez nepatīkama pārsteiguma, proti, šaušanas sektorā bija iemaldījies kāds neatlaidīgs sēņotājs, kurš laikam bija domājis, ka zem lodēm sēnes aug daudz labāk. Par laimi, vadošās nodaļas karavīrs laikus viņu pamanīja, tādējādi tika novērsts nelaimes gadījums. (Kā vēlāk teica kpt. I.Šķesters, šis sēņotājs laikam dzimis laimes krekliņā, jo vēl tikai dažas sekundes un tiktu pacelti mērķi, lai atklātu uguni.) Kad uzsākām kaujas šaušanu un manevrus, man kā vada komandierei grūtākais bija sakoordinēt visu nodaļu saskaņotu darbību. Arī apziņa, ka tā ir kaujas šaušana, kur viens nepareizs manevrs var būt ar letālām sekām, uzlika papildus atbildību par saviem pieņemtajiem lēmumiem. (Protams, aizmugurē bija drošības instruktori, bet tas atbildības sajūtu nebūt nemazināja). Pēc uzdevuma izpildes bija gandarījums par labi padarīto darbu. Protams, bez nodaļas komandieru un vada seržanta teicamā darba uzdevums būtu bijis daudz grūtāk paveicams. Šis uzdevums bija kā labs nedēļas noslēgums mācībām poligonā un, kā atzina arī pārējie karavīri, tas deva lielu adrenalīna devu un pozitīvi uzlādēja pēc diezgan nogurdinošās nedēļas.

 

KSVP 11/12 kursa kadete
seržante Ieva Jordane
KSVP taktikas kurss Kadagā