Krīvu padome

Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Krīvu padome ir akadēmijas studējošo pašpārvaldes augstākā lēmējinstitūcija, kura ir neatkarīga akadēmijā studējošo tiesību un interešu pārstāvības galvenā institūcija.

Krīvu padomes darbības mērķis ir pārstāvēt Nacionālās aizsardzības akadēmijas studējošos un aizstāvēt viņu tiesības un intereses, kā arī sadarbībā ar atbildīgajām institūcijām veicināt izglītības un zinātnes pilnveidi militārajā sfērā.

2013. gadā Krīvu padome nodibināja biedrību „Kadetu klubs”, reģ. Nr. 40008208413, reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā 2013. gada 12. aprīlī. 2013. gadā tika izstrādāti un apstiprināti jauni Krīvu padomes statūti, kā arī izveidotas un ieviestas kursu atšķirības zīmes.

2013. gadā, pirmo reizi NAA vēsturē, Krīvu padomei tika piešķirts savs budžets. Krīvu padome aktīvi darbojas studentu sabiedriskās dzīves norisēs. Regulāri tiek organizēti pasākumi ar citu augstskolu studentiem, kā arī kadeti piedalās studentu (kadetu) apmaiņas programmās ārvalstu militārajās akadēmijās.

Krīvu padomes uzdevumi ir:

1) reprezentēt un popularizēt Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju;
2) sadarboties ar citu augstskolu studējošajiem un pašpārvaldēm Latvijā un ārpus tās;
3) izzināt studējošo vajadzības, intereses un vēlmes akadēmiskā procesa uzlabošanai un sniegt priekšlikumus uzlabojumu īstenošanai;
4) organizēt un koordinēt studējošo ārpus nodarbību aktivitātes;
5) informēt studējošos par Krīvu padomes darbību un aktivitātēm;
6) izstrādāt Krīvu padomes budžeta projektu un uzraudzīt tā izlietojumu;
7) izstrādāt savas darbības pamatvirzienus.

Krīvu padomes adrese ir Rīga, Ezermalas iela 8B, LV–1014, e-pasta adrese: krivu.padome (at) gmail.com

Krīvu padomes amatus sadale:

Krīvu Krīvs 
Krīvu Krīva vietnieks
Civilmilitārās sadarbības vadītājs (CIMIC)
CIMIC sadarbības vadītāja vietniece
Kultūras virziena vadītājs
Kultūras virziena vadītāja vietnieks
Sporta virziena vadītājs
Sporta virziena vadītāja vietnieks
Kadetu Kluba pārvaldnieks
Kadetu Kluba pārvaldnieka vietnieks
Akadēmiskā virziena vadītājs
Administrators