Krīvu padome

Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Krīvu padome ir akadēmijas studējošo pašpārvaldes augstākā lēmējinstitūcija, kura ir neatkarīga akadēmijā studējošo tiesību un interešu pārstāvības galvenā institūcija.

Krīvu padomes darbības mērķis ir pārstāvēt Nacionālās aizsardzības akadēmijas studējošos un aizstāvēt viņu tiesības un intereses, kā arī sadarbībā ar atbildīgajām institūcijām veicināt izglītības un zinātnes pilnveidi militārajā sfērā.

2013. gadā Krīvu padome nodibināja biedrību „Kadetu klubs”, reģ. Nr. 40008208413, reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā 2013. gada 12. aprīlī. 2013. gadā tika izstrādāti un apstiprināti jauni Krīvu padomes statūti, kā arī izveidotas un ieviestas kursu atšķirības zīmes.

2013. gadā, pirmo reizi NAA vēsturē, Krīvu padomei tika piešķirts savs budžets. Krīvu padome aktīvi darbojas studentu sabiedriskās dzīves norisēs. Regulāri tiek organizēti pasākumi ar citu augstskolu studentiem, kā arī kadeti piedalās studentu (kadetu) apmaiņas programmās ārvalstu militārajās akadēmijās.

Krīvu padomes uzdevumi ir:

1) reprezentēt un popularizēt Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju;
2) sadarboties ar citu augstskolu studējošajiem un pašpārvaldēm Latvijā un ārpus tās;
3) izzināt studējošo vajadzības, intereses un vēlmes akadēmiskā procesa uzlabošanai un sniegt priekšlikumus uzlabojumu īstenošanai;
4) organizēt un koordinēt studējošo ārpus nodarbību aktivitātes;
5) informēt studējošos par Krīvu padomes darbību un aktivitātēm;
6) izstrādāt Krīvu padomes budžeta projektu un uzraudzīt tā izlietojumu;
7) izstrādāt savas darbības pamatvirzienus.

Krīvu padomes adrese ir Rīga, Ezermalas iela 8B, LV–1014, e-pasta adrese krivu.padome (at) gmail.com
2018. gada 15. septembrī ievēlētā Krīvu padome: Krīvu Krīvs ir kadets Edgars Dāvids, Edgars.Davids (at) mil.lv, kontakttālrunis 29384804;

Krīvu padomē ievēlēti:

 1. Valters Odzulis;
 2. Edvards Putniņš;
 3. Edgars Dāvids;
 4. Sindija Geruļska;
 5. Dāvids Helvijs Francs;
 6. Arnis Kokins;
 7. Laura Jansona;
 8. Dāvids Francs;
 9. Nauris Karāns;
 10. Dagnis Sakne;
 11. Rita Markova;
 12. Anna Zara;
 13. Ričards Kronbergs.

Krīvu padomes amatus sadale:

Krīvu Krīvs - Edgars Dāvids
Krīvu Krīva vietnieks - Laura Jansona
Civilmilitārās sadarbības vadītājs (CIMIC) - Arnis Kokins
CIMIC sadarbības vadītāja vietniece - Anna Zara
Kultūras virziena vadītājs - Sindija Geruļska
Kultūras virziena vadītāja vietnieks - Rita Markova
Sporta virziena vadītājs - Nauris Karāns
Sporta virziena vadītāja vietnieks - Ričards  Kronbergs
Kadetu Kluba pārvaldnieks - Dāvids Helvijs Francs
Kadetu Kluba pārvaldnieka vietnieks - Edvards Putniņš
Akadēmiskā virziena vadītājs - Dagnis Sakne
Administrators - Valters Odzulis

Saistītie dokumenti