Vidējā līmeņa komandējošā sastāva un štāba virsnieka kurss

Vidējā līmeņa komandējošā sastāva un štāba virsnieka kurss ir Nacionālo bruņoto spēku (NBS) jaunāko virsnieku karjeras (izglītības) kurss, kas dod tiesības klausītājiem saņemt dienesta pakāpi kapteinis un majors Militārā dienesta likuma noteiktajā kārtībā. 
 
Vidējā līmeņa komandējošā sastāva un štāba virsnieka kurss ir pilna laika klātienes kurss, kuru organizē Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija.
 
Kursa ilgums ir 25 nedēļas.
 
Kursa mērķis: sniegt izglītojamajam nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai izglītojamais patstāvīgi spētu veikt rotas līmeņa apakšvienības personāla vadības procedūras (Troop leading procedures) un pildīt jaunākā štāba virsnieka pienākumus bataljona līmeņa vienības sastāvā.
 
Kursa klausītājus atlasa un komplektē Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba Personālsastāva departaments (J-1) saskaņā ar J-1 izvirzītajām prasībām un prioritātēm
 
Kursa noslēgumā par klausītāju sagatavo kursa noslēguma novērtējumu, kurā apkopo klausītāja kursa noslēguma pārbaudījumus, zināšanu un prasmju novērtējumu apmācību laikā un personības novērtējumu.