Maģistra studiju programmas

Profesionālā maģistra studiju programma
„Militārā vadība un drošība”

Tikai Nacionālo bruņoto spēku virsniekiem un Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas civilajiem darbiniekiem

Iegūstamais grāds: profesionālais maģistra grāds militārajā vadībā un drošībā. 

Studiju programmas akreditācijas termiņš: Studijas NAA pilna laika profesionālā maģistra studiju programmā “Militārā vadība un drošība” studiju virziena „Militārā aizsardzība” akreditācijas lapa Nr.290, derīga līdz 2024. gada 31. decembrim

Studiju programmas direktore: Kristīne Atmante.

Studiju programmas forma: pilna laika klātiene.

Studiju ilgums: 1,5 gadi (3 studiju semestri).

Studiju programmas apjoms kredītpunktos: 60 kredītpunkti (90 ETCS – European Credit Transfer System).

Studiju maksa: nav (studijas ir finansētas no NBS budžeta līdzekļiem).

Studiju bāze: BALTDEFCOL (Baltic Defence College – Baltijas Aizsardzības koledža, Igaunija, Tartu) un NAA.

Mācību valoda: angļu.

Studiju programmas mērķis:

Izglītot Latvijas Nacionālo bruņoto spēku (turpmāk – NBS) un ārvalstu bruņoto spēku vecākos virsniekus augstākā līmeņa militārās vadības un nacionālās drošības jautājumos, sniedzot izpratni par starptautiskajām militārajām (operatīvajām un stratēģiskajām) operācijām, neregulārajiem konfliktiem un tehnoloģiju nozīmi mūsdienu konfliktu risināšanā.

Paaugstināt virsnieku profesionālo kompetenci, lai viņi spētu pildīt dienesta pienākumus operacionālā un taktiskā līmeņa štābos gan nacionālajās militārajās komandstruktūrās, gan starptautiskajās militārajās vai drošības struktūrās.

Studiju programmas uzdevumi:

Sniegt studentiem mūsdienu prasībām atbilstošas zināšanas un izkopt prasmes aizsardzības un drošības jomā, kas ietver stratēģisko domāšanu militāro operāciju plānošanā un to realizēšanā.

Sekmēt vecāko virsnieku personības attīstību un profesionālo izaugsmi militārās vadības un drošības jautājumos.

Iemācīt zinātniski pētnieciskā darba metodoloģiju, lai vecākie virsnieki spētu veikt stratēģiska līmeņa problēmu analīzi un to pasniegt zinātniska raksta formā.

Pilnveidot angļu valodas zināšanas, lai spētu kvalitatīvi strādāt starptautiskajā militārajā vidē.

Profesionālais maģistra grāds dod tiesības turpināt izglītību dažādās doktora studiju programmās, izpildot attiecīgās doktora studiju programmas uzņemšanas prasības.

Uzņemšanas prasības:

Vispārīgie nosacījumi - studiju programmā var iestāties Latvijas Republikas NBS, NATO, Eiropas Savienības un Partnerattiecības mieram (Partnership for Peace – PfP) valstu virsnieki, kuri ir BALTDEFCOL JCGSC klausītāji (Joint Command and General Staff Course – Apvienotais vadības un augstākā štāba virsnieku kurss),ir absolvēts BALTDEFCOL JCGSC vai ir pielīdzināta ārvalstīs iegūtā vecākā virsnieka militārā izglītība.

Iepriekšējā izglītība – 1) vismaz otrā līmeņa augstākā izglītība; 2) Latvijas augstākajai izglītībai pielīdzināta ārvalstīs iegūta vismaz otrā līmeņa augstākā izglītība. Programmā šobrīd tiek uzņemti tikai tie pretendenti, kas absolvējuši 3.5 gadus garu augstākā līmeņa izglītības programmu.

Pieteikšanās studijām – līdz 2023.gada 25.septembrim:

  • NBS virsnieki, kuri nav JCGSC studenti, var tikt uzņemti profesionālās maģistrantūras studiju programmā tikai pēc tam, kad viņu kandidatūras ir apstiprinātas ar NBS komandiera pavēli.

Uzņemšanas dokumentācija:

  • Reģistrācijas veidlapa (NAA veidlapas forma latviešu vai angļu valodā).
  • Otrā vai arī augstāka līmeņa augstākās izglītības dokumenti – diploma un tā pielikuma kopija, uzrādot oriģinālus. Ja absolvēta ārvalstu mācību iestāde un izglītības dokuments ir izdots angļu vai citā svešvalodā, pretendentam ir jāsaņem formāls atzinums par augstākās izglītības dokumentu atbilstību Latvijas Akadēmiskās informācijas centrā. www.aic.lv .
  • Pases kopija (lapa ar personas fotogrāfiju), uzrādot oriģinālu.
  • Curriculum Vitae.
  • BALTDEFCOL JCGSC diploms un pielikums, uzrādot oriģinālu. BALTDEFCOL JCGSC studējošie studenti iesniedz diploma un pielikuma kopiju pēc kursa absolvēšanas.
  • Maģistra darba pētījuma pieteikums (skatīt sadaļu - Iestājpārbaudījumi).

Iestājpārbaudījumi tiek organizēti BALTDEFCOL vai NAA pārrunu veidā:

Konkursa vērtējums galvenokārt ir atkarīgs no pretendenta iesniegtā maģistra darba pētījuma pieteikuma kvalitātes un angļu valodas zināšanu līmeņa.

Imatrikulācija – pēc reflektantu atbilstības izvērtēšanas studijām profesionālajā maģistrantūrā NAA Mācību padome iesniedz reflektantu sarakstu NAA rektoram lēmuma pieņemšanai par imatrikulāciju. NAA MAPD informē reflektantu par imatrikulēšanu studijām NAA vai atteikumu, sniedzot pamatojumu. Pirms mācību uzsākšanas NAA ar studentu slēdz rakstisku līgumu par studijām NAA profesionālajā maģistra studiju programmā.

Papildu informācija: 

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija, Rīgā, Ezermalas iela 8, LV-1014, tel.: +371 67076881, fakss: +371 67076888, naa@mil.lv
Maģistra studiju programmas direktore Kristīne Atmante Kristine.Atmante@mil.lv, Elīna Kļaviņa elina.klavina@mil.lv

Maģistra studiju programmas organizācija

Pirmais un otrais studiju semestris tiek realizēts BALTDEFCOL, kuru laikā tiek apgūts:

Apvienotais vadības un augstākā štāba virsnieku kurss – BALTDEFCOL JCGSC (Joint Command and General Staff Course).

Nodarbību plāns 2022./2023. mācību periodam: www.baltdefcol.org.

2. semestra laikā maģistratūras studentiem jāpiedalās divos papildus kursos un jānokārto to pārbaudījumi: Zinātnisko pētījumu teorija un prakse un Civilās Aizsardzības kurss. 

BALTDEFCOL JCGSC absolventi pirmajā un otrajā studiju semestrī apgūst nepieciešamos studiju priekšmetus saskaņā ar individuālo studiju plānu, kas tiek izstrādāts un apstiprināts NAA.

Mācībspēki (maģistra darbu vadītāji):

Dr. Col Zdzislaw Sliwa, zdzislaw.sliwa@baltdefcol.org 
Pētījuma virzieni – starptautiskā drošība, Āzijas reģiona drošība, ar Ķīnu saistītie drošības jautājumi – militārā attīstība, mūsdienu konfliktu izpēte.

Dr. Asta Maskaliunaite, asta.maskaliunaite@baltdefcol.org  
Pētījuma virzieni – kara un konflikta teorijas, terorisms. 

Dr.psych. Andžela Rožcenkova, Andzela.Rozcenkova@mil.lv 
Pētījuma virzieni – sociālā/organizāciju psiholoģija, militārā psiholoģija – līderība, personālvadība, militāro organizāciju psiholoģiskie aspekti.

Dr.sc.pol. Ieva Bērziņa, Ieva.Berzina@mil.lv
Pētījuma virzieni – salīdzināmā politikā, stratēģiskā komunikācija.

Dr.oec. Jānis Bērziņš, Janis.Berzins01@mil.lv 
Pētījuma virzieni –  Krievijas mūsdienu karadarbības teorijas, starptautiskā ģeopolitiskā ekonomika, ekonomikas ietekme uz aizsardzības nozari, ģeopolitika, drošības politika

Dr.sc.pol. Toms Rostoks,  toms.rostoks@mil.lv
Pētījuma virzieni –  Atturēšana, valstu nodomi, Krievijas militārā doktrīna, Latvijas ārpolitika un drošības politika, vara starptautiskajā politikā.

Dr. Lukašs Dička, Lukas.Dycka@baltdefcol.org
Pētījuma virzieni – Stratēģijas izstrāde, starptautiskā drošība, ieroču kontrole, aizsardzības politika un aizsardzības plānošana.

Dr. Jörg Muth, jorg.muth@baltdefcol.org
Pētījuma virzieni – stratēģiskā līderība, militārās līderības principi, uzdevuma deleģētas līderības (mission command) vēsturiskā attīstība un pielietojums, militārā vēsture.