Profesionālā maģistra studiju programma

Militārā vadība un drošība

Grāds
Profesionālais maģistra grāds militārajā vadībā un drošībā
Diploms
Profesionālā maģistra diploms
Akreditācija
Studijas pilna laika profesionālā maģistra studiju programmā “Militārā vadība un drošība” studiju virziena „Militārā aizsardzība” akreditācijas lapa Nr. 290, derīga līdz 2024. gada 31. decembrim
Studiju maksa
Valsts apmaksātas studijas
Ilgums
1,5 gadi  
Valoda
Angļu 
Kredītpunkti
60 kredītpunkti (90 ETCS – European Credit Transfer System)
Veids
Pilna laika – klātiene

Militārā vadība un drošība

Pieteikšanās studijām līdz 2023. gada 25. septembrim, pieteikumu nosūtot uz e-pastu: elina.klavina@mil.lv

Studiju programmas mērķi 

Izglītot Latvijas Nacionālo bruņoto spēku (NBS) un ārvalstu bruņoto spēku vecākos virsniekus augstākā līmeņa militārās vadības un nacionālās drošības jautājumos, sniedzot izpratni par starptautiskajām militārajām (operatīvajām un stratēģiskajām) operācijām, neregulārajiem konfliktiem un tehnoloģiju nozīmi mūsdienu konfliktu risināšanā.

Paaugstināt virsnieku profesionālo kompetenci, lai viņi spētu pildīt dienesta pienākumus operacionālā un taktiskā līmeņa štābos gan nacionālajās militārajās komandstruktūrās, gan starptautiskajās militārajās vai drošības struktūrās.

Studiju rezultāti: attīstītas un izkoptas mūsdienu prasībām atbilstošas zināšanas un prasmes aizsardzības un drošības jomā, kas ietver stratēģisko plānošanu un vadību militāro operāciju plānošanā un to realizēšanā.

Uzņemšanas noteikumi

Vispārīgie nosacījumi: studiju programmā var iestāties Latvijas Republikas NBS, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO), Eiropas Savienības un Partnerattiecības mieram (Partnership for Peace) valstu virsnieki, kuri ir BALTDEFCOL (Baltijas Aizsardzības koledžas) JCGSC (Joint Command and General Staff Course – Apvienotais vadības un augstākā štāba virsnieku kurss) klausītāji, ir absolvēts BALTDEFCOL JCGSC vai ir pielīdzināta ārvalstīs iegūtā vecākā virsnieka militārā izglītība.

Iepriekšējā izglītība:
• vismaz otrā līmeņa augstākā izglītība;
• Latvijas augstākajai izglītībai pielīdzināta ārvalstīs iegūta vismaz otrā līmeņa augstākā izglītība. Programmā šobrīd tiek uzņemti tikai tie pretendenti, kas absolvējuši 3.5 gadus garu augstākā līmeņa izglītības programmu.

Uzņemšanas dokumentācija
  • Reģistrācijas veidlapa (Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas (NAA) veidlapas forma latviešu vai angļu valodā).
  • Otrā vai augstāka līmeņa augstākās izglītības dokumenti - diploma un tā pielikuma kopija, uzrādot oriģinālus. Ja absolvēta ārvalstu mācību iestāde un izglītības dokuments ir izdots angļu vai citā svešvalodā, pretendentam ir jāsaņem formāls atzinums par augstākās izglitības dokumentu atbilstību Latvijas Akadēmiskās informācijas centrā.
  • Pases kopija (lapa ar personas fotogrāfiju), uzrādot oriģinālu.
  • Curriculum Vitae.
  • BALTDEFCOL JCGSC diploms un pielikums, uzrādot oriģinālu. BALTDEFCOL JCGSC studējošie studenti iesniedz diploma un pielikuma kopiju pēc kursa absolvēšanas.
  • Maģistra darba pētījuma pieteikums latviešu vai angļu valodā.
Pieteikšanās studijām
  • NBS virsnieki, kuri nav JCGSC studenti, var tikt uzņemti profesionālās maģistrantūras studiju programmā tikai pēc tam, kad viņu kandidatūras ir apstiprinātas ar NBS komandiera pavēli.
  • Uzņemšana programmā notiek, izvērtējot nepieciešamodokumentāciju, maģistra darba pieteikumu un atbilstību angļu valodas prasībām.
  • Uzņemšanas noteikumi 2023./2024. studiju gadam.
Studiju programmas saturs

1. STUDIJU GADS
Pirmais un otrais studiju semestris tiek realizēts BALTDEFCOL, kura laikā tiek apgūts apvienotais vadības un augstākā štāba virsnieku kurss – BALTDEFCOL JCGSC.
Otrā semestra laikā studentiem jāpiedalās divos papildus kursos un jānokārto to pārbaudījumi: “Zinātnisko pētījumu teorija un prakse” un “Civilās aizsardzības kurss”.

2. STUDIJU GADS
Trešā semestra laikā studentiem jāveic individuālais pētniecības darbs, sagatavojot maģistra darbu iesniegšanai priekšaizstāvēšanai semestra beigās (parasti kalendārā gada 1. decembrī un pabeigta darba aizstāvēšanai janvārī). Katram studentam tiek piesaistīts maģistra darba vadītājs, ko veido NAA un BALTDEFCOL akadēmiskais personāls. Aicinām iepazīties ar metodiskajiem norādījumiem maģistra darbam latviešu un angļu valodā.

Studiju programmas saturs studiju laikā var tikt aktualizēts un mainīts.

Kursi

Studiju gaitā tiks apgūti attiecīgie studiju kursi:

•    militārā vadība;
•    drošība un stratēģija;
•    spēku veidi un militārā teorija;
•    aizsardzības spēju plānošana un menedžments;
•    projektu vadība;
•    starptautiskās tiesības;
•    NATO operacionālā plānošanas procesa pamatprincipi un funkciju sadale;
•    mediji un komunikācija;
•    operacionālā līmeņa operāciju plānošana;
•    mūsdienu krīžu menedžments;
•    inovācijas un militārās tehnoloģijas;
•    sabiedroto spēku operacionālā līmeņa operāciju plānošana un realizēšana;
•    individuālā pētījuma izstrāde;
•    izvēles priekšmeti divos kursos;
•    zinātniskās pētniecības teorija un prakse;
•    vides un civilā aizsardzība.

Programmas uzdevumi

1. Sniegt studentiem mūsdienu prasībām atbilstošas zināšanas un izkopt prasmes aizsardzības un drošības jomā, kas ietver stratēģisko domāšanu militāro operāciju plānošanā un to realizēšanā.
2. Sekmēt vecāko virsnieku personības attīstību un profesionālo izaugsmi militārās vadības un drošības jautājumos.
3. Iemācīt zinātniski pētnieciskā darba metodoloģiju, lai vecākie virsnieki spētu veikt stratēģiska līmeņa problēmu analīzi un to pasniegt zinātniska raksta formā.
4. Pilnveidot angļu valodas zināšanas, lai spētu kvalitatīvi strādāt starptautiskajā militārajā vidē.

Iespējas turpināt studijas

Profesionālais maģistra grāds dod tiesības turpināt izglītību dažādās doktora studiju programmās, izpildot attiecīgās doktora studiju programmas uzņemšanas prasības.

Mācībspēki un mācību norises vieta

Studiju programmas direktors

Dr. Sandis Šrāders

Dr. Sandis Šrāders  
e-pasts: 
sandis.sraders@baltdefcol.org

Drošības un stratēģiskās pētniecības centra metodiķe 

Sieviete

Mg. hist. Elīna Kļaviņa 
e-pasts:
elina.klavina@mil.lv
mob.t. 29407039

Mācībspēki (maģistru darbu vadītāji) 

Dr. sc. pol. Ieva Bērziņa

Dr. sc. pol. Ieva Bērziņa 
e-pasts:  
ieva.berzina@mil.lv
mob.t. 29277566 

Vīrietis

Dr. oec. Jānis Bērziņš 
e-pasts:  
janis.berzins01@mil.lv

Dr. sc. pol. Toms Rostoks

Dr. sc. pol. Toms Rostoks
e-pasts:  
toms.rostoks@mil.lv

Studiju bāze: Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija un BALTDEFCOL

Saistītie dokumenti

•    Reģistrācijas veidlapa latviešu un angļu valodā
•    Maģistra darba pētījuma projekta pieteikuma forma latviešu un angļu valodā
•    Metodiskie norādījumi maģistra darbam latviešu un angļu valodā
•    Uzņemšanas noteikumi

ALUMNI
Sieviete

Pulkvežleitnante 
Evija Sīpola

Profesionālā maģistra programma ir ļoti daudzpusīga un aptver plašu tēmu loku padziļinātai un visaptverošai izpratnei starptautiskās politikas un militārās drošības jomā. Programma ir ļoti piemērota zināšanu un izpratnes iegūšanai par starptautiskās drošības politikas un ģeopolitiskās situācijas norisēm un procesiem, mūsdienās aktuāliem notikumiem un to ietekmi plašākā drošības kontekstā. Starptautiskā vide, politisko un militāro ekspertu zināšanu un pieredzes apmaiņa, sarežģītu scenāriju un situāciju izspēle veicina analītisko prasmju un kritiskās domāšanas pilnveidošanu, kas ir būtisks ieguldījums turpmākai profesionālajai izaugsmei. Programmas mācībspēki ir augsti kvalificēti un pieredzējuši profesionāļi, kas nodrošina īpaši kvalitatīvu šīs programmas īstenošanu.